Avís legal

Avís legal

1 – IDENTITAT DEL TITULAR WEB

NEOSALUS SOLUTIONS, SL. amb CIF B-25733007 i domicili Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Edifici Incuba, Planta 1, Oficina 1.7, 25003, Lleida, Telèfon 900 52 56 78 NOM DEL DOMINI: www.neosalus.com

2- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

La utilització d'aquest lloc web atribueix al navegant, sigui persona física o jurídica, la condició d'USUARI, la qual cosa implica l'adhesió als termes i condicions que s'indiquen a continuació. A tots els efectes, es contemplaran els termes i condicions a la versió publicada en el moment en què es produeix l'accés.

NEOSALUS SOLUTIONS, SL. recomana a l'USUARI llegir atentament els termes i condicions que a continuació es detallen abans de fer ús dels serveis oferts. Així mateix, l'accés a determinats serveis a través d'aquest lloc web es pot trobar sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i/o utilització dels nostres serveis, l'USUARI ha de llegir atentament també les condicions particulars corresponents.

En cas de no acceptar les condicions d'ús, caldrà abstenir-se d'accedir i utilitzar els serveis continguts en aquesta web.

Aquestes condicions d'ús regulen l'ús genèric de la Web per part de l'USUARI que té la possibilitat de visualitzar-les i imprimir-les. NEOSALUS SOLUTIONS, SL. es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest web, així com a limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables al web.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut d'aquest web està protegit per les lleis sobre propietat intel·lectual i industrial.

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de NEOSALUS SOLUTIONS, SL. o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l'autorització escrita prèvia per part de NEOSALUS SOLUTIONS, SL.

La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a NEOSALUS SOLUTIONS, SL. i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests.

En tot cas, NEOSALUS SOLUTIONS, SL. compta amb lautorització expressa i prèvia per part dels mateixos. Les reclamacions que poguessin interposar-se els USUARIS en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d'aquest lloc web s'hauran d'adreçar al correu electrònic: neosalus@neosalus.com

4- ACCÉS A LA WEB

La nostra Web pot ser visitada per qualsevol USUARI de forma lliure i gratuïta. Les Dades de Caràcter Personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

5- ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L'USUARI es compromet a utilitzar la Web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, amb els bons costums i l'ordre públic. L'USUARI s'obliga i es compromet a:

 • No utilitzar el web o els serveis que es presten a través d'ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquest Avís Legal que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la web o seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d'altres usuaris.
 • No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin a la web.
 • No introduir programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració als sistemes informàtics de NEOSALUS SOLUTIONS, SL. o de tercers.
 • No fer mal ús d'informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.
 • No introduir actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. Així mateix, NEOSALUS SOLUTIONS, SL. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la Web i/o als serveis en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions generals.

6- RÈGIM DE RESPONSABILITAT

NEOSALUS SOLUTIONS, SL. no es farà responsable, directament ni subsidiàriament de:

 • La qualitat del servei, la velocitat d'accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la web.
 • Que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin l'origen en la causa que escapen del control de NEOSALUS SOLUTIONS, SL.
 • Una actuació dolosa o culposa de l'USUARI i/o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa. · Danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.
 • Els continguts i opinions de tercers ni de la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o cercadors del lloc web.
 • Els danys que es puguin causar en els equips dels USUARIS per possibles virus informàtics contrets causa de la seva navegació en el lloc web o per qualsevol altre dany derivat d'aquesta navegació.
 • De l'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l'ordre públic com a conseqüència de la transmissió, la difusió, l'emmagatzematge, la posada a disposició, la recepció, l'obtenció o l'accés als continguts.
 • Els vicis, i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició, la manca d'actualització o d'exactitud dels mateixos, ni de la seva qualitat científica en el seu cas.

Així mateix, NEOSALUS SOLUTIONS, SL. no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per laccés a la Web o per la impossibilitat daccedir.

NEOSALUS SOLUTIONS, SL. tindrà dret, sense que hi hagi cap indemnització a l'USUARI per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

7- PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web NEOSALUS SOLUTIONS, SL. en compliment del que disposen els arts. 5 i 6 de la LOPD, us informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o facilitin les vostres dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Si voleu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, us podeu adreçar al correu electrònic: neosalus@neosalus.com 

Podeu trobar informació ampliada fent click aquí.

8- PUBLICITAT

D'acord amb el que regula la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), la política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que l'USUARI hagi sol·licitat rebre. Si no voleu rebre aquests missatges per correu electrònic, podeu adreçar-vos a l'adreça de correu electrònic: neosalus@neosalus.com

9- LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Aquestes condicions estan redactades en espanyol, i estan sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web de NEOSALUS SOLUTIONS, SL. seran competents els Jutjats i Tribunals de Lleida, Espanya.