Normativa sobre desfibril·ladors DEA a Comunitat de Madrid

DECRET 78/2017, de 12 de setembre 2017

Decret sobre desfibril·ladors DEA DESA a Madrid i Comunitat de Madrid

Normativa de desfibril·ladors a Madrid

 

Normativa sobre desfibril·ladors externs a la Comunitat de Madrid, DECRET 78/2017, de 12 de setembre, del Consell de Govern de la Comunitat de Madrid, pel qual es legisla l'ús de desfibril·ladors externs a la Comunitat de Madrid.

 

Normativa sobre desfibril·ladors Comunitat de Madrid

 

DECRET 78/2017, de 12 de setembre, del Consell de Govern de la Comunitat de Madrid, pel qual es regula la instal·lació i la utilització de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i se'n crea el Registre.

La Constitució, a l'article 43, reconeix el dret a la protecció de la salut i estableix que competeix als poders públics organitzar i tutelar la salut pública, a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris.

En l'àmbit estatal, la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, té per objecte la regulació general de totes les accions que permetin fer efectiu el dret a la protecció de la salut, i estableix a l'article 6.4 que les actuacions de les administracions públiques sanitàries estaran orientades a garantir, entre d'altres, l'assistència sanitària en tots els casos de pèrdua de la salut.

Per la seva banda, la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, recull a l'article 2 la prestació d'una atenció integral a la salut, comprensiva tant de la seva promoció com de la prevenció de malalties , de l'assistència i de la rehabilitació, detallant a l'article 11 les prestacions de salut pública.

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat de Madrid, aprovat per Llei Orgànica 3/1983, de 25 de febrer, estableix a l'article 27.4 que en el marc de la legislació bàsica de l'Estat correspon a la Comunitat de Madrid el desenvolupament legislatiu, la potestat reglamentària i lexecució, entre altres matèries, de la sanitat.

La Llei 12/2001, de 21 de desembre, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat de Madrid, a l'article 9.1.i), assenyala que correspon a la Conselleria de Sanitat, la direcció dels serveis propis, l'elaboració dels plans de emergència sanitària i la coordinació operativa dels dispositius d'assistència sanitària a les emergències, catàstrofes i urgències a la Comunitat de Madrid, sigui quina en sigui la titularitat, així com la coordinació amb els similars de l'Administració Central de l'Estat i de la resta de comunitats autònomes , sense perjudici del que disposa la Llei 25/1997, de 26 de desembre, de regulació del Servei dAtenció dUrgències 112.

De la mateixa manera, la Llei 12/2001, a l'article 12.c), estableix que la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid exerceix la funció d'Autoritat Sanitària, com a garantia dels drets dels ciutadans i de l'interès públic, i en concret, l'execució de la legislació de productes farmacèutics i sanitaris.

El Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, com a normativa bàsica estatal estableix les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari.

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort al món occidental i, entre elles, ocupa un lloc destacat la mort sobtada cardíaca, com a resultat d'una parada cardíaca secundària principalment a la fibril·lació ventricular. La majoria de les morts sobtades cardíaques tenen lloc fora de l'entorn hospitalari.

La correcta atenció a la parada cardiorespiratòria consisteix en l'aplicació precoç d'una sèrie d'accions conegudes com a cadena de supervivència que inclou, per aquest ordre, el reconeixement de la situació i l'activació del sistema d'emergències sanitàries, l'inici immediat de les maniobres de suport vital bàsic, la desfibril·lació elèctrica precoç i la ràpida instauració de les tècniques de suport vital avançat.

L'únic tractament eficaç contra la fibril·lació ventricular és la desfibril·lació elèctrica precoç, per la qual cosa la participació de la primera persona intervinent és fonamental per al pronòstic i la supervivència d'una persona que pateix una parada cardiorespiratòria.

Els avenços tecnològics han permès l'aparició d'uns productes sanitaris anomenats desfibril·ladors externs que, per les seves característiques i el funcionament fàcil, i segons l'evidència científica disponible, els fan idonis per utilitzar-los per personal no sanitari fora de l'entorn sanitari.

L'alt grau de conscienciació de la societat davant del problema de la mort sobtada cardíaca, i l'interès del Govern de la Comunitat de Madrid a promoure i facilitar l'ús de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari, davant la possibilitat evident de millorar les expectatives de supervivència gràcies a la solidaritat ciutadana, aconsellen procedir a l'aprovació d'una norma que reguli la instal·lació i l'ús de desfibril·ladors externs, així com l'obligatorietat de la seva disponibilitat en determinats espais de la Comunitat de Madrid on es prevegi una alta concurrència de persones i hi hagi la probabilitat que passi una parada cardíaca, i la creació del Registre madrileny de desfibril·ladors externs.

Aquest Decret ha estat tramitat de conformitat amb els tràmits recollits a l'Acord de 31 d'octubre de 2016, del consell de Govern, pel qual s'estableixen instruccions generals per a l'aplicació del procediment d'iniciativa legislativa i de la potestat reglamentària previst a la Llei 50/1997, del 27 de novembre, del Govern. En particular, ha estat sotmès a consulta pública prèvia ia audiència pública, i s'ha demanat, entre altres informes preceptius, el del Consell de Consum de la Comunitat de Madrid.

En virtut d'això, d'acord amb el que estableix l'article 21 de la Llei 1/1983, de 13 de desembre, de Govern i Administració de la Comunitat de Madrid, a proposta del conseller de Sanitat escoltada la Comissió Jurídica Assessora i prèvia deliberació del Consell de Govern a la reunió del dia 12 de setembre,

DISPOSO

 

Article 1

Objecte i àmbit daplicació de la normativa de desfibril·ladors

Aquest Decret té per objecte regular, a l'àmbit de la Comunitat de Madrid, la instal·lació i utilització de desfibril·ladors externs, fora de l'àmbit sanitari, establir l'obligatorietat de la seva disponibilitat en determinats espais, públics o privats i crear el Registre madrileny de desfibril·ladors externs.

 

Article 2

Definicions de cardioprotecció

A l'efecte d'aquest Decret s'entén per:

 • a) Desfibril·lador extern: Producte sanitari degudament homologat capaç d'analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril·lació i administrar, si cal, una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme cardíac viable, amb alts nivells de seguretat.
  Aquesta definició inclou tant els desfibril·ladors externs semiautomàtics en què la descàrrega, amb la indicació prèvia de l'aparell, l'ha de fer una persona com els anomenats desfibril·ladors externs automàtics en què la descàrrega no necessita la intervenció humana.
 • b) Titular del desfibril·lador: És el responsable de la gestió o explotació de l'espai on es trobe instal·lat el dispositiu.
 • c) Establiment públic: Qualsevol edifici, local, recinte o instal·lació accessible a la concurrència pública en què s'ofereixin espectacles o es realitzen activitats recreatives, culturals o religioses.
 • d) Instal·lacions, centres i complexos esportius: Àmbits en què es desenvolupa lactivitat esportiva.
 • e) Centre educatiu: Establiment docent on s'imparteixin ensenyaments no universitaris i universitaris, de caràcter públic o privat.
 • f) Aforament: Ocupació màxima atorgada o declarada per a cada establiment a la llicència municipal o document equivalent emès o acceptat per l'autoritat municipal corresponent.
 • g) Afluència mitjana diària: Nombre mitjà de persones que diàriament acudeixen a un determinat espai o lloc, obtingut de dividir l'afluència total anual de persones en aquest determinat espai pel nombre de dies que aquest any aquest determinat espai ha estat disponible al públic .
 • h) Persona intervinent: la persona que fa ús d'un desfibril·lador extern fora de l'àmbit sanitari.

Article 3

Espais obligats a disposar de desfibril·lador a la Comunitat de Madrid

Quedaran obligats a disposar d'almenys un desfibril·lador en condicions aptes de funcionament i llest per al seu ús immediat els següents espais o llocs:

 • a) Els grans establiments comercials, individuals o col·lectius, la superfície comercial d'exposició i venda dels quals sigui superior a 2.500 m2.
 • b) Els aeroports.
 • c) Les instal·lacions de transport següents: estacions d'autobusos i ferrocarril en poblacions de més de 50.000 habitants, les estacions de metro, ferrocarril i autobús amb una afluència mitjana diària igual o superior a 5.000 persones.
 • d) Els establiments públics, amb un aforament igual o superior a 2.000 persones.
 • e) Els establiments dependents de les administracions públiques en poblacions de més de 50.000 habitants i amb una afluència mitjana diària igual o superior a 1.000 usuaris.
 • f) Les instal·lacions, els centres o els complexos esportius en què el nombre d'usuaris diaris sigui igual o superior a 500 persones.
 • g) Els establiments hotelers amb més de 100 places.
 • h) Els centres educatius.
 • i) Els centres de treball amb més de 250 treballadors.
 • j) Els centres residencials de gent gran que disposin d'almenys 200 places de residents.

 

Article 4

Requisits d'instal·lació i manteniment dels desfibril·ladors i instal·lació voluntària

 

 1. Els desfibril·ladors previstos als espais relacionats a l'article 3 d'aquest Decret, així com els espais que, no estant obligats pretenguin instal·lar-los de forma voluntària, hauran de complir amb el que estableix el Reial decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel que es regulen els productes sanitaris, ostenten el marcatge CE que garanteix la seva conformitat amb els requisits essencials que els siguin aplicables. Aquests desfibril·ladors estaran connectats de manera permanent a la xarxa d'emergències de la Comunitat de Madrid SUMMA 112, de manera que en el moment del seu ús activin l'actuació de la xarxa d'emergències.
 2. Els llocs on s'instal·lin dispositius de desfibril·lació disposaran d'un espai visible i adequat per instal·lar-los. Aquests dispositius han d'estar degudament senyalitzats mitjançant la senyalització universal recomanada pel Comitè Internacional de Coordinació sobre Ressuscitació (ILCOR). Al costat del desfibril·lador s'exposaran de manera visible les instruccions per al seu ús, així com el telèfon 112 per al contacte amb els serveis d'emergència. La ubicació dels mateixos haurà d'identificar-se degudament precisant-ne la localització en els plànols o mapes informatius del lloc, de manera que les persones usuàries hi puguin accedir.
 3. Les persones físiques o jurídiques responsables de la gestió o explotació d'aquells espais o llocs on s'instal·li un desfibril·lador extern seran responsables de garantir-ne el manteniment i la conservació, d'acord amb les instruccions del fabricant de l'equip de manera que el desfibril·lador i els seus accessoris es trobin. en perfecte estat dús.

Article 5

Notificació d'instal·lació, variació i retirada del desfibril·lador

 

 1. Les persones físiques o jurídiques que, o bé estiguin obligades per aquest decret a disposar d'un desfibril·lador per a ús fora de l'àmbit sanitari, o bé no estant obligats pretenguin instal·lar-lo de manera voluntària, de conformitat amb el que disposa el Reial decret
  365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, ho hauran de notificar mitjançant declaració responsable a la Conselleria competent en matèria de sanitat , indicant el lloc on quedarà instal·lat, les característiques tècniques d'aquest i les dades que figuren a l'Annex I d'aquest Decret.
 2. Les variacions en la titularitat del desfibril·lador, a la seva ubicació o qualsevol altra modificació substancial, han de ser notificades mitjançant declaració responsable.
 3. La retirada d'un desfibril·lador instal·lat haurà de ser, així mateix, notificada mitjançant la corresponent declaració responsable.
 4. Les declaracions responsables d'instal·lació, canvi de titularitat, retirada o modificació d'ubicació del desfibril·lador, així com altres supòsits que afectin aquest, s'han de fer en el termini màxim de quinze dies, mitjançant la presentació del model que s'incorpora a l'annex I de aquest decret.

 

Article 6

Utilització dels desfibril·ladors Comunitat de Madrid

 

 1. Cada utilització del desfibril·lador fora de l'àmbit sanitari anirà precedida de l'avís i l'activació dels Serveis d'Emergències a través del telèfon 112 o mitjançant els dispositius de connexió immediata i activació, per tal d'activar de manera urgent la cadena de supervivència.
 2. Després de la utilització del desfibril·lador, el responsable de la gestió o explotació de l'espai en què es trobe instal·lat el desfibril·lador utilitzat ho haurà de notificar, en el termini màxim de 72 hores, ajustant-se al model de notificació que figura com a Annex II d'aquest Decret. Aquest formulari emplenat, així com el registre digital del succés emmagatzemat al sistema de memòria del desfibril·lador es remetran a la Direcció General amb competències en matèria d'Inspecció Sanitària de la Comunitat de Madrid.

 

Article 7

Persones intervinents

 

 1. Podran utilitzar els desfibril·ladors externs el personal sanitari i els tècnics en emergències sanitàries.
 2. També podran utilitzar els desfibril·ladors totes aquelles persones que estiguin en possessió dels coneixements mínims i bàsics necessaris per fer-ho, després de la realització d'un programa de formació el contingut mínim del qual haurà de ser, almenys, l'establert a la disposició addicional segona d'aquest Decret.
 3. En cas d'una situació excepcional en què no sigui possible disposar en aquell moment una persona amb la formació o titulació necessària per a l'ús del desfibril·lador, el servei d'emergències a través del telèfon 112 podrà autoritzar qualsevol altra persona per al maneig del desfibril·lador, mantenint en tot moment aquest servei la supervisió del procés.

Article 8

Registre madrileny de desfibril·ladors externs

 

 1. Es crea el Registre madrileny de desfibril·ladors externs que queda adscrit a la Direcció General amb competències en matèria d'Inspecció Sanitària de la Comunitat de Madrid com a òrgan responsable del manteniment, l'actualització, l'organització i la gestió.
 2. Al Registre s'inscriuran les dades contingudes a les comunicacions d'instal·lació, modificació i retirada del desfibril·lador a què fa referència l'article 5 d'aquest Decret.
 3. S'inscriuran, així mateix, les dades que constin a les comunicacions de l'ús del desfibril·lador a què fa referència l'article 6.2.
 4. El Registre tindrà per finalitat dotar els Serveis d'Emergències Sanitàries de la Comunitat de Madrid d'un mapa geogràfic complet del desplegament dels desfibril·ladors que estan instal·lats fora de l'àmbit sanitari, per millorar l'eficàcia i l'eficiència de la resposta assistencial davant d'una parada cardíaca, i conèixer les dades relatives a l'ús dels mateixos.

 

Article 9

Coordinació i Inspecció

 

S'han de promoure els mecanismes de coordinació oportuns entre els dispositius de protecció civil, bombers i policia local i altres que siguin necessaris per aplicar les mesures que preveu aquest Decret.
La Direcció General amb competències en matèria d'inspecció sanitària inspeccionarà els desfibril·ladors externs instal·lats per assegurar-se de la notificació correcta a l'autoritat sanitària i el manteniment de les condicions que van donar lloc a la inscripció registral.

 

Article 10

Infraccions i sancions per incomplir la normativa

 

L'incompliment de les obligacions establertes en aquest Decret es consideraran infraccions administratives, que podran donar lloc a les sancions corresponents, d'acord amb el que preveu el Capítol II, del Títol XIII, de la Llei 12/2001, de 21 de desembre, de Ordenació Sanitària de la Comunitat de Madrid i de forma supletòria el que estableix el Capítol VI del Títol I de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.

Amb aquesta finalitat es consideren infraccions administratives aplicables al present decret les recollides, com a infraccions lleus, a l'article 144.2, apartats a), b) e) ig); com a infraccions greus, a l'article 144.3, apartats a), c), d), e), f), i) im); i com a infraccions molt greus, a l'article 144.4, apartats a), b), c), g), i), j) ik). Així mateix seran aplicables les sancions recollides a l'article 145 de la mateixa Llei d'acord amb la seva tipificació i criteris de graduació assenyalats en aquest.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Creació del fitxer de dades de caràcter personal

 

Per Ordre del titular de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat, es regularà la creació del corresponent fitxer per a la gestió i conservació de les dades de caràcter personal contingudes al Registre madrileny de desfibril·ladors externs, que
sajustarà a la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Formació

1. El programa de formació, tant inicial com continuada per a l'ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari, per personal no sanitari, que possibiliti l'adquisició dels coneixements mínims i bàsics necessaris per a això, haurà de desenvolupar el contingut següent:

 • a) Introducció teòrica:
  Cadena de supervivència.
  Parada cardiorespiratòria.
  Ressuscitació cardiopulmonar bàsica.
  Desfibril·lador extern automatitzat.
 • b) Pràctiques:
  Ressuscitació cardiopulmonar bàsica.
  Ús del desfibril·lador extern.

2. Per Ordre del titular de la Conselleria de Sanitat, es determinarà el procediment i requisits per a l'autorització de les entitats de formació que imparteixin aquest programa, així com la certificació que acrediti la capacitació de l'alumnat per a l'ús de desfibril·ladors després de la superació del programa de formació i període de validesa de la dita acreditació.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Entitats o particulars obligats a la instal·lació de desfibril·ladors

Les persones físiques o jurídiques, que estiguin obligats per aquest Decret a disposar d'un desfibril·lador per al seu ús fora de l'àmbit sanitari, disposaran d'un període de dotze mesos des de l'entrada en vigor del present Decret per instal·lar-lo i presentar la declaració responsable establerta a l'article 5.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

Desfibril·ladors ja instal·lats

Les persones físiques o jurídiques, que, a la data d'entrada en vigor d'aquest Decret, ja disposin a les seves instal·lacions d'aparells desfibril·ladors externs tenen un termini de tres mesos, comptadors a partir de la data d'entrada en vigor d'aquest Decret, adaptar-se a les disposicions que conté.

 

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Habilitació normativa

Es faculta el titular de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat, per dictar les disposicions necessàries per al desplegament i lexecució daquest decret.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT DE MADRID.

Donat a Madrid, a 12 de setembre de 2017.

El Conseller de Sanitat,
JESÚS SÁNCHEZ MARTOS

La Presidenta,
CRISTINA CIFONTS CONQUES

 

Descarrega aquí la normativa sobre desfibril·ladors DEA DESA a la Comunitat de Madrid

 

Normativa sobre desfibril·ladors en clíniques dentals de la Comunitat de Madrid

 

Mitjançant l'ORDRE 1158/2018, de 7 de novembre, del Conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, publicat a BOCM Boletín Oficial de la Comunitat de Madrid amb data 4 de Desembre de 2018. ORDRE 1158/2018 per la qual es regulen els requisits tècnics generals i específics dels centres i serveis sanitaris sense internament, dels serveis sanitaris integrats en una organització no sanitària i de lassistència sanitària prestada per professionals sanitaris a domicili a la Comunitat de Madrid.

En aquesta ordre s'obliga les clíniques dentals a instal·lar desfibril·ladors DEA a les seves consultes on es realitzen intervencions de cirurgia dental. Descarrega aquí l'ORDRE 1158/2018 per a la cardioprotecció de clíniques dentals a la Comunitat de Madrid.

 

Neosalus Madrid experts en desfibril·ladors i punts de rescat cardíac

 

Neosalus Madrid som empresa instal·ladora de desfibril·ladors, experts en cardioprotecció d'espais, servei de manteniment de desfibril·ladors DEA a Madrid, som acadèmia de primers auxilis i impartim formació en Suport Vital Bàsic i ús del desfibril·lador amb què complir amb la normativa de desfibril·ladors externs semiautomàtics, serveis de cardioprotecció integral a tota la Comunitat de Madrid.

Les nostres ofertes de lloguer de desfibril·ladors per mesos inclouen tot el necessari per complir amb la normativa de desfibril·ladors externs de la Comunitat de Madrid durant tota la temporada. Lloguer de desfibril·ladors per a particulars.

El rènting de desfibril·ladors per a empreses amb necessitats de cardioprotecció permanent els 365 dies de l'any, una fórmula per a cardioprotecció d'empreses i entitats.

Contacta amb nosaltres a Comunitat de Madrid per a qualsevol instal·lació de desfibril·ladors, manteniment o reparació d'equips DEA que puguis necessitar, a instal·lacions de desfibril·ladors emetem el certificat d'espais cardioprotegits a la Comunitat de Madrid.