Normativa sobre desfibril·ladors a La Rioja

Decret del Govern de la Rioja sobre cardioprotecció

Legislació sobre desfibril·ladors externs a La Rioja

Normativa desfibril·ladors la Rioja

 

Decret 8/2019, de 3 de maig, pel qual es regula la instal·lació i utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari a la Comunitat Autònoma de la Rioja.

L'article 9.5 de l'Estatut d'Autonomia de la Rioja, en la redacció actual, atribueix a la Comunitat Autònoma de la Rioja la competència per al desenvolupament legislatiu i execució en matèria de sanitat i higiene en el marc de la legislació bàsica de l'Estat.

Va ser la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, com a norma vertebradora del Sistema Nacional de Salut, la que va regular totes les accions que permeten fer efectiu el dret a la protecció de la salut i determinar les actuacions generals de les Administracions públiques per garantir lassistència sanitària en tots els casos de pèrdua de salut.

Igualment a La Rioja, assumides les funcions i serveis sanitaris que van ser transferits pel Reial Decret 1473/2001, de 27 de desembre, la Llei 2/2002, de 17 d'abril, de Salut de la Rioja, determina els diversos nivells assistencials entre els que cal destacar el nivell d'urgències i emergències sanitàries, nivell altament qualificat per la resposta immediata que davant de l'emergència ha d'oposar el sistema sanitari per evitar un desenllaç fatal.

Dins de la màxima urgència, les malalties cardiovasculars i en especial la parada cardíaca, per les seves conseqüències fatals, han de rebre una resposta immediata.

Des de fa anys les organitzacions científiques recomanen i encoratgen polítiques sanitàries orientades a l'assistència precoç de la parada cardíaca extrahospitalària. Aquest és el cas de l'International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), comitè que reuneix les principals organitzacions científiques mundials en matèria de prevenció i assistència a la parada cardíaca i mort sobtada.

Entre altres recomanacions, s'inclou la implantació i el desenvolupament de programes d'accés públic a la desfibril·lació externa automàtica i semiautomàtica en medi extrahospitalari.

L'actuació davant d'una parada cardiorespiratòria exigeix ​​una acció integral entre els diferents intervinents a la cadena de supervivència, sent d'especial rellevància la figura del primer intervinent, que és qui té el contacte inicial amb el pacient, identifica la situació de parada cardiorespiratòria i utilitza la desfibril·lació de manera immediata, mentre arriben els equips d'assistència sanitària urgent extrahospitalaris.

L'avenç en el desenvolupament tecnològic dels desfibril·ladors semiautomàtics externs permet que aquests puguin ser utilitzats fora dels espais sanitaris, per personal aliè a la professió sanitària amb seguretat, en un intent inicial de procurar de la manera més precoç possible, la teràpia més eficaç i segura actualment en el tractament dels casos de mort sobtada cardíaca amb ritme cardíac desfibril·lable. Per tant, ja que cal parar atenció, amb la deguda seguretat, però també de la manera més precoç possible, cal facilitar que la distribució i ús dels desfibril·ladors semiautomàtics externs sigui la major possible i per a tota la població, fins a l'arribada recursos sanitaris d'emergències.

Tot això va portar, ateses les característiques socials, geogràfiques i sanitàries, a la publicació del Decret 48/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic a la Comunitat Autònoma de la Rioja ( BOR de 4 d'agost de 2008 i Correcció d'errades BOR de 15 d'octubre de 2008) ia modificar-lo mitjançant el Decret 140/2011, de 28 d'octubre (BOR de 2 de novembre de 2011).

Amb caràcter nacional, aquest marc legal es va establir mitjançant el Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari.

La prevenció de la mort sobtada requereix la participació comunitària en lassistència sanitària urgent en cooperació amb els serveis professionals durgència i emergència. Per aquest motiu, és recomanable que s'adhereixin a aquesta prevenció aquelles entitats, empreses, establiments o serveis públics o privats on rebin, transitin o romanguin grans concentracions de persones, tal com recomanen les organitzacions científiques nacionals i internacionals.

Així mateix, l'assistència a la parada cardíaca és una emergència i com a tal pot implicar l'arribada precoç al lloc del succés d'agents de serveis d'emergències diferents del sanitari com ara bombers, policies locals i protecció civil, per la qual cosa es considera convenient que aquest personal disposi de desfibril·ladors.

D'acord amb la normativa bàsica estatal, considerant que hi ha experiència acumulada en la utilització dels desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs, existint un alt grau de conscienciació social davant del problema de la mort sobtada, el consens entre professionals i l'interès de l'administració sanitària en promoure i facilitar l'ús del desfibril·lador semiautomàtic extern (DESA) fora de l'àmbit sanitari, suprimint barreres innecessàries i facilitant l'accés públic a la desfibril·lació per augmentar la supervivència de la parada cardíaca, s'ha considerat oportú aprovar una nova norma que reguli a l'àmbit de la Comunitat de la Rioja, la instal·lació i ús del DESA fora de l'àmbit sanitari.

El decret regula la comunicació d'instal·lació de desfibril·ladors semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari a la Comunitat Autònoma de la Rioja, els procediments per a l'acreditació per a la seva utilització per personal no sanitari i per a impartir formació per a la seva utilització i el tractament de les dades personals a relació a aquests procediments tenint en compte el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquests i pel qual es deroga la Directiva 94/46/CE i la resta de normativa vigent en aquesta matèria que resulti aplicable.

També regula el Registre de desfibril·ladors semiautomàtics externs de La Rioja i les seves Seccions com a instrument que permet conèixer els desfibril·ladors instal·lats fora de l'àmbit sanitari i les persones acreditades per a la seva utilització així com per impartir formació per a la seva utilització a l'àmbit territorial de la nostra Comunitat Autònoma, a més de contribuir a garantir l'exercici adequat de la funció d'atenció a les urgències i emergències sanitàries. Així mateix, es permet l'elaboració d'un mapa geogràfic complet del desplegament dels desfibril·ladors instal·lats i la seva publicació per tal de millorar l'eficàcia i l'eficiència de la resposta assistencial davant d'una parada cardíaca.

Per tot això el Consell de Govern, a proposta de la Consellera de Salut, conforme amb el Consell Consultiu de la Rioja i prèvia deliberació dels seus membres, a la reunió celebrada el dia 3 de maig de 2019, acorda aprovar el següent

 

Article 1

Objecte

 

Aquest decret té per objecte:

 

DECRET CAPÍTOL I

disposicions generals

 

 • a) Regular la instal·lació i la utilització, fora dels centres o entorns sanitaris, dels desfibril·ladors semiautomàtics externs, davant una situació de parada cardíaca a la Comunitat Autònoma de la Rioja, per mitjà de la seva atenció immediata.
 • b) Establir els requisits de formació, i el seu contingut, per a la utilització dels desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no sanitari, així com els requisits de les persones o entitats formadores.

 

Article 2

Àmbit

 

 1. Aquest decret és aplicable a totes les persones físiques o jurídiques fora de l'àmbit sanitari ubicades a la Comunitat Autònoma de la Rioja, que tinguin instal·lat un o diversos desfibril·ladors semiautomàtics externs, els hagin d'instal·lar o utilitzar o impartir formació per utilitzar-los.
 2. Queden exclosos de laplicació daquest decret els centres, serveis i establiments sanitaris subjectes a autorització administrativa.

 

Article 3

Definicions

 

A l'efecte d'aquest decret, s'entén per:

 

 • a) Desfibril·lador semiautomàtic extern, DESA: producte sanitari que compleix la normativa aplicable, capaç d'analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril·lació, i administrar, amb intervenció d'una persona, una descàrrega elèctrica amb la finalitat d'establir el ritme cardíac viable amb alts nivells de seguretat. Als efectes d'aquesta norma, s'equipara el terme DESA amb DEA (desfibril·lador extern automàtic).
 • b) Personal sanitari: tota persona la professió sanitària titulada del qual ve regulada per la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries. Aquest personal no requerirà lacreditació per a la utilització del DESA.
 • c) Primer intervinent: persona que té contacte inicial amb el pacient, que identifica la situació de parada cardiorespiratòria, alerta SOS Rioja a través del 112 disposant la resposta sanitària i inicia les maniobres de reanimació bàsiques al lloc del succés.

 

CAPÍTOL II

Instal·lació i requisits

 

Article 4

Instal·lació i inscripció

 

 1. Qualsevol persona física o jurídica podrà instal·lar un o diversos desfibril·ladors semiautomàtics externs a les seves dependències.
 2. Els interessats a instal·lar un DESA presentaran, conforme disposa l'article 9, amb caràcter previ a la seva instal·lació, una declaració responsable adreçada a la Direcció General competent en matèria d'autorització de centres sanitaris, que inclogui:

 

 • a) Dades didentificació del titular: nom, NIF i domicili de la persona física o jurídica responsable i del seu representant.
 • b) Ubicació i descripció del lloc on està situat el DESA.
 • c) Dades didentificació del DESA: marca, model i número de sèrie del desfibril·lador.
 • d) Identificació de les persones acreditades per a la utilització del DESA: nom i DNI.
 • e) La disponibilitat de telèfon de comunicació amb el 112 i de la resta de la dotació mínima recollida a l'annex I.
 • f) Compromís del compliment de les instruccions del fabricant del DESA sobre manteniment i conservació i dels requisits del funcionament exigits per aquest decret.
 1. El model de declaració responsable es recull com a annex II i estarà disponible conforme s'indica a l'article 9.
 2. La declaració responsable permetrà al titular la instal·lació del DESA al lloc indicat des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que té atribuïdes la Conselleria competent en matèria de salut.
 3. La direcció general competent pot requerir en qualsevol moment el titular de la instal·lació del DESA que aporti la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits en aquest decret.
 4. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a la declaració responsable així com la no presentació davant la Direcció General competent de la declaració responsable o documentació acreditativa, determinarà la impossibilitat de disposar del DESA des del moment en què es tingui constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què escaigui.
 5. Qualsevol variació de les dades que figuren a la declaració responsable, així com la retirada del DESA, es comunicarà a la Direcció General competent en el termini d'un mes des que es produeixi.
 6. La Direcció General competent inscriurà el titular responsable del DESA instal·lat per a la seva utilització per personal no sanitari al Registre de desfibril·ladors semiautomàtics externs de La Rioja, a la Secció de desfibril·ladors semiautomàtics externs instal·lats per a la seva utilització per personal no sanitari, conforme al que disposa el Capítol VII.
 7. El titular de la instal·lació del DESA haurà de garantir en tot moment disposar de personal acreditat per utilitzar-lo.

 

Article 5

Homologació, manteniment, senyalització i informació

 

 1. Els desfibril·ladors semiautomàtics externs que siguin instal·lats hauran de complir amb el que estableix el Reial decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb el marcatge CE que garanteix la seva conformitat amb els requisits essencials que els resultin de aplicació.
 2. El titular responsable del DESA instal·lat n'ha de garantir el manteniment i la conservació d'acord amb les instruccions del fabricant de l'equip.
 3. Les persones, els organismes o les empreses instal·laran el DESA en un espai visible al públic, i la seva localització haurà d'estar senyalitzada de manera clara i senzilla mitjançant la senyalització universal recomanada pel Comitè Internacional de Coordinació sobre Ressuscitació (ILCOR). Aquesta ubicació s'ha d'identificar degudament als plànols o mapes informatius del lloc, tant a la zona d'ubicació del DESA com a l'exterior del local. Al costat del DESA es mostraran amb claredat i adequada visibilitat el telèfon d'emergències 112 i les instruccions per utilitzar-lo.

 

CAPÍTOL III

Utilització del DESA i acreditació

 

Article 6

Utilització del DESA

 

 1. Els desfibril·ladors semiautomàtics externs poden ser utilitzats per personal sanitari i per persones que disposin del certificat acreditatiu de la formació que regula aquest decret.
 2. En aquells casos en què no es trobe present cap persona acreditada per a la utilització del DESA i de forma excepcional, podrà usar-lo amb finalitats terapèutiques ia fi d'augmentar les possibilitats de supervivència, qualsevol persona que es trobe present, sempre que prèviament hagi estat autoritzat pel Centre Coordinador d'Urgències i Emergències Sanitàries a través de trucada al telèfon únic d'emergències 112, mantenint en tot moment la supervisió del procés per part de personal mèdic.
 3. Tota actuació de personal sanitari o no sanitari amb DESA comporta l'obligació de contactar de manera prèvia al seu ús, o si escau, davant la impossibilitat de fer-ho per no ser present més d'una persona, de manera immediata, amb el Centre Coordinador de Urgències i Emergències Sanitàries a través del número de telèfon 112, per tal de garantir el control mèdic de lactuació i la continuïtat assistencial de la persona atesa.
 4. La persona que utilitzi el DESA emplenarà un full de registre d'utilització de DESA el model del qual (model Utstein) es recull com a annex III, que estarà disponible conforme s'indica a l'article 9.
 5. El titular del DESA enviarà a la Direcció General competent en Autorització de centres sanitaris, conforme disposa larticle 9, i al Centre Coordinador dUrgències i Emergències Sanitàries en les 24 hores següents a la seva utilització, una còpia del full de registre dutilització de DESA, amb independència que una altra còpia s'hagi lliurat a l'equip sanitari assistencial que hagi intervingut al lloc.

 

Article 7

Acreditació del personal no sanitari per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs

 

 1. Les persones que hagin superat un curs de formació d'acord amb el programa definit a l'annex IV, i impartit per una persona o entitat acreditada segons el que disposa l'article 8, presentaran sol·licitud d'acreditació per a la utilització de DESA davant la Direcció General competent a Autorització de centres sanitaris conforme estableix larticle 9.
 2. El model de sol·licitud es recull com a annex V i estarà disponible conforme s'indica a l'article 9.
 3. La Direcció General competent, després de comprovar la documentació adjuntada a la sol·licitud i lacta del curs facilitada per la persona o entitat formadora, acreditarà per a la utilització del DESA a les persones que compleixin amb els requisits establerts en aquesta norma mitjançant lexpedició dun certificat en el termini màxim de tres mesos, que notificarà segons indica larticle 9.2. El venciment daquest termini sense haver-se notificat el certificat, legitima linteressat per entendre estimada la seva sol·licitud.
 4. La Direcció General competent inscriurà les persones acreditades al Registre de desfibril·ladors semiautomàtics externs de la Rioja, a la Secció de persones acreditades per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs, de conformitat amb el que disposa el Capítol VII.
 5. Lacreditació per a la utilització del DESA tindrà vigència indefinida.

 

CAPÍTOL IV

Acreditació per impartir formació per a la utilització del DESA

 

Article 8

Acreditació de persones o entitats formadores

 

 1. Els programes de formació adreçats a persones per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs podran ser impartits per persones o entitats dependents de la Conselleria competent en matèria de salut així com per persones físiques o jurídiques acreditades per la mateixa Conselleria. Aquesta formació s'haurà d'impartir sempre de manera presencial.
 2. Les persones físiques o jurídiques interessades a impartir programes de formació a persones per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs han de disposar d'acreditació prèvia. Per això, presentaran sol·licitud adreçada a la Direcció General competent en Autorització de centres sanitaris juntament amb una memòria justificativa, conforme disposa l'article 9, fent constar que disposen dels mitjans següents:
 • a) Un programa del curs el contingut mínim del qual s'adapti a les matèries i blocs temàtics descrits a l'annex IV.
 • b) Un equip docent integrat per monitors i instructors de suport vital amb certificat de capacitació en vigor expedit per les entitats i societats científiques de reconegut prestigi nacional i internacional amb competència en aquesta matèria, com són la Societat americana del cor (AHA) i el Consell Europeu de Ressuscitació (ERC).
 • c) El material docent, bibliogràfic i audiovisual, apropiat.
 • d) Uns locals adequats, degudament ventilats i amb lluminositat suficient, i que guardin una proporció raonable entre l'espai disponible i el nombre d'alumnes.
 1. El model de sol·licitud es recull com a annex VI i estarà disponible conforme s'indica a l'article 9.
 2. Atesa la documentació presentada, i comprovat el compliment dels requisits exigits, la Direcció General competent dictarà la resolució dacreditació per impartir formació per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs en el termini màxim de tres mesos, i la notificarà segons indica larticle 9.2. El venciment daquest termini sense haver-se notificat resolució expressa, legitima les persones interessades per entendre estimada la seva sol·licitud.
 3. En el termini de 15 dies després de finalitzat cada curs, les persones físiques o jurídiques que imparteixin cursos de formació enviaran a la Direcció General competent la relació de persones que han superat les proves davaluació per a lemissió del certificat corresponent.
 4. Lacreditació de la persona o entitat formadora tindrà una vigència indefinida, havent de mantenir els requisits exigits per a la seva acreditació i notificar de manera immediata qualsevol modificació que pugui produir-se. La direcció general competent pot exercir en qualsevol moment les funcions dinspecció i control per comprovar el compliment dels requisits expressats en lapartat 2.
 5. L'acreditació de la persona o entitat formadora quedarà sense efecte i podrà ser revocada d'ofici per l'Administració, prèvia tramitació del corresponent procediment amb audiència de la persona o entitat interessada, sense dret a cap indemnització, si constata que s'han deixat de complir els requisits establerts en aquesta norma.
 6. La Direcció General competent inscriurà les persones o entitats formadores acreditades al Registre de desfibril·ladors semiautomàtics externs de La Rioja, a la Secció de persones o entitats acreditades per impartir formació per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs, conforme al que disposa el Capítol VII .

 

CAPÍTOL V

Presentació de documentació i notificacions

 

Article 9

Presentació de documentació i notificacions

 

 1. La declaració responsable per a la instal·lació del DESA, el full de registre de la seva utilització i les sol·licituds d'acreditació per a la seva utilització i per impartir formació per a la seva utilització:

 

 • a) Estaran disponibles a la Direcció General competent en Autorització de centres sanitaris, al Servei d'Atenció al Ciutadà oa la seu electrònica del Govern de la Rioja (larioja.org), a l'apartat Oficina electrònica, a l'àrea temàtica de Salut.
 • b) Es presentaran:

 

 1. En el cas de persones obligades a relacionar-se electrònicament amb lAdministració dacord amb larticle 14.2 de la Llei 39/2015, de 1 doctubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a través de la seu electrònica del Govern de la Rioja , a l'apartat Oficina electrònica, a l'àrea temàtica de Salut.
 2. En el cas de persones no obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració segons l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, bé de forma presencial a la Direcció General competent en Autorització de centres sanitaris oa qualsevol dels llocs assenyalats a l'article 6 del Decret 58/2004, de 29 d'octubre, pel qual es regula el Registre a l'àmbit de l'Administració General de la Comunitat Autònoma de la Rioja i els seus Organismes Autònoms ia l'article 16.4 de la Llei 39/ 2015, de l'1 d'octubre.
 3. Les notificacions als interessats es practicaran d'acord amb el que disposen els articles 40 a 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

 

CAPÍTOL VI

Tractament de dades personals

 

Article 10

Tractament de dades personals

 

 1. La Conselleria competent en salut, a través de la Direcció General amb funcions en Autorització de centres sanitaris, adoptarà les mesures necessàries per a la protecció de les dades personals dacord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la resta de normes que tractin aquesta matèria i en la normativa estatal vigent en matèria de protecció de dades.
 2. El tractament de dades personals de les persones que disposin d'un desfibril·lador semiautomàtic extern instal·lat o que estiguin acreditades per a la seva utilització o per impartir formació per a la seva utilització es durà a terme a través del Registre de desfibril·ladors semiautomàtics externs de La Rioja que es regula al Capítol VII.
 3. Les dades personals recollides a les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat amb què es van demanar i fins a la comunicació o resolució de retirada del DESA, la comunicació del cessament de l'activitat de formació o la resolució de revocació de l'acreditació per impartir formació, si escau. Així mateix, es conservaran el temps necessari per determinar les possibles responsabilitats que se'n poguessin derivar, i serà aplicable el que disposa la normativa autonòmica d'arxius i patrimoni documental.

 

CAPÍTOL VII

Registre de Desfibril·ladors Semiautomàtics Externs de La Rioja

 

Article 11

Naturalesa i finalitat

 

 1. Es crea el Registre de desfibril·ladors semiautomàtics externs de la Rioja (REDESA), de naturalesa administrativa, adscrit dins de la Conselleria de Salut, a la Direcció General competent en Autorització de centres sanitaris, que serà responsable de la seva custòdia, gestió i actualització.
 2. Les dades que s'inscriguin al REDESA s'obtindran de la declaració responsable d'instal·lació del DESA i de les sol·licituds d'acreditació per utilitzar-les o per impartir formació per utilitzar-les i de les acreditacions corresponents.

 

Article 12

Objecte i estructura

 

 1. El REDESA es dividirà en les seccions següents: Secció de desfibril·ladors semiautomàtics externs instal·lats per a la seva utilització per personal no sanitari, Secció de persones acreditades per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs i Secció de persones acreditades per impartir formació per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs.
 2. A la Secció de desfibril·ladors semiautomàtics externs instal·lats per a la seva utilització per personal no sanitari s'inscriurà a les persones físiques i jurídiques que hagin declarat a la Direcció General competent en Autorització de centres sanitaris la instal·lació d'un desfibril·lador per a la seva utilització per personal no sanitari a La Rioja.
 3. A la Secció de persones acreditades per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs s'inscriurà a les persones físiques acreditades per la Direcció General competent per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs a La Rioja.
 4. A la Secció de persones o entitats acreditades per impartir formació per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs s'inscriurà a les persones físiques i jurídiques acreditades per la Direcció General competent per impartir formació per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs a La Rioja.

 

Article 13

Contingut i accés

 

 1. La inscripció al REDESA contindrà:
 • a) Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF. Nom i cognoms. Raó social. Adreça. Telèfon.
 • b) Dades relacionades amb lacreditació: Data dexpedició per la Direcció General competent en Autorització de centres sanitaris.
 • c) Un altre tipus de dades: acadèmiques i professionals.
 • d) Sistema de tractament: Mixt.
 1. El dret d'accés al registre s'exercitarà d'acord amb el que preveu la Llei 3/2014, d'11 de setembre, de transparència i bon govern de la Rioja.

 

Article 14

Cessió de dades

 

 1. La Direcció General competent en Autorització de centres sanitaris cedirà al Centre Coordinador d'Urgències i Emergències Sanitàries del Servei Riojano de Salut les dades següents:
 • a) Nom, ubicació i telèfon del titular de les instal·lacions de la Rioja que han declarat disposar de desfibril·ladors semiautomàtics externs per a la seva utilització per personal no sanitari.
 • b) Nom, cognoms i DNI de les persones acreditades a la Rioja per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs i data de caducitat de l'acreditació.
 1. La Direcció General competent cedirà al Servei Riojano de Salut, per a la publicació a la pàgina web del dit organisme, les dades relatives a la ubicació dels desfibril·ladors semiautomàtics externs de La Rioja.
 2. La direcció general competent informarà la població sobre quines són les persones físiques o jurídiques acreditades per impartir cursos de formació per al maneig de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no sanitari.

 

Article 15

Vigència, modificació i cancel·lació

 

 1. La inscripció al REDESA serà indefinida sempre que es mantinguin les condicions que hi van donar lloc.
 2. La persona titular del DESA instal·lat comunicarà les modificacions de les dades inscrites a la secció corresponent del REDESA a la Direcció General competent en Autorització de centres sanitaris en el termini previst a l'article 4.7.

La persona acreditada per impartir formació per a la utilització del DESA comunicarà les modificacions de forma immediata conforme al que disposa larticle 8.6.

 1. La cancel·lació de la inscripció es produirà per resolució de l'òrgan competent en autorització de centres sanitaris:
 • a) D'ofici: quan el titular responsable del DESA instal·lat o la persona acreditada per impartir formació per utilitzar-los deixin de complir els requisits establerts en aquest decret.
 • b) A instància de part: prèvia comunicació de la retirada del DESA pel titular o del cessament de l'activitat de formació per la persona acreditada.

 

CAPÍTOL VIII

Subjectes responsables de la utilització dels desfibril·ladors semiautomàtics externs, inspecció i control

 

Article 16

Subjectes responsables

 

La responsabilitat de la ubicació, el funcionament correcte i la capacitació de les persones que utilitzin els desfibril·ladors semiautomàtics externs serà del titular indicat a l'article 4.2 a).

 

Article 17

Inspecció i control

 

La direcció general competent en l'autorització de centres sanitaris exerceix les funcions d'inspecció i control de totes les instal·lacions i activitats que tinguin relació amb l'aplicació d'aquest decret. En especial, serà objecte d'inspecció i control:

 • a) Que les persones físiques i jurídiques que tenen instal·lat algun DESA compleixen amb les obligacions i requisits establerts en aquesta norma.
 • b) Que les persones i entitats acreditades per impartir formació per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs compleixen amb els requisits exigits en aquesta norma.

 

Article 18

Règim sancionador

 

 1. Les conductes contràries al que estableix aquesta norma tenen la consideració d'infraccions en matèria de sanitat, segons el que preveu el Títol XI de la Llei 2/2002, de 17 d'abril, de Salut de la Rioja, així com al Títol I , Capítol VI, article 32 i següents de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.
 2. En el supòsit de falsos avisos i mobilització inadequada de serveis s'aplicarà el règim sancionador establert a la Llei 1/2011, de 7 de febrer, de Protecció Civil i Atenció d'Emergències de la Rioja.

 

Disposició addicional primera

Promoció de la instal·lació de desfibril·ladors semiautomàtics externs

 

 1. La Conselleria competent en salut recomanarà la instal·lació a la Comunitat Autònoma de la Rioja de, almenys, un desfibril·lador semiautomàtic extern a tots els establiments on es rebin, transitin o romanguin grans concentracions de persones, com:
 • a) Aeroport, estacions de ferrocarril i autobusos.
 • b) Grans establiments comercials i centres comercials.
 • c) Els estadis, els centres esportius, els locals d'espectacles, els salons de conferències, els esdeveniments o les exposicions, els gimnasos, els centres educatius i les empreses.
 • d) Hotels.
 • e) Institucions i Organismes públics.
 1. Igualment recomanarà que els serveis d'emergències, com ara bombers, policies locals i Protecció Civil, puguin disposar de DESA per ser utilitzats pel personal no sanitari d'emergència.

 

Disposició addicional segona

Autoritzacions d'una altra administració pública

 

En l'àmbit de la Comunitat Autònoma de la Rioja, tenen la condició de persones acreditades per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs totes les que acreditin haver estat autoritzades per una altra Administració Pública. En aquests supòsits, la inscripció al REDESA, a la Secció de persones acreditades per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs, es realitzarà en qualsevol moment a petició de l'interessat.

 

Disposició addicional tercera

Models normalitzats de sol·licituds

 

La Conselleria competent en salut pot establir models normalitzats de sol·licituds tenint en compte el nombre de procediments que s'iniciïn en aplicació d'aquesta norma.

 

Disposició addicional quarta

Registres administratius existents

 

Les anotacions de cadascun dels registres creats mitjançant el Decret 48/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic a la Comunitat Autònoma de la Rioja, es constituiran d'ofici en anotacions de les seccions corresponents del REDESA creades en aquest decret.

Disposició transitòria única. Regularització dexpedients.

 1. Les autoritzacions concedides a l'empara del Decret 48/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic a la Comunitat Autònoma de la Rioja conservaran la seva validesa als efectes del que preveu aquest decret.
 2. Els procediments iniciats abans de lentrada en vigor daquesta norma es regiran i resoldran de conformitat amb la normativa vigent en el moment del seu inici.

Això no obstant, una vegada que entri en vigor aquest decret, si les disposicions són més favorables per a l'interessat, s'apliquen aquestes.

 

Disposició derogatòria única

Derogació normativa

 

Queda derogat el Decret 48/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic a la Comunitat Autònoma de la Rioja.

 

Disposició final primera

Habilitació normativa

 

El titular de la Conselleria competent en salut podrà dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i l'execució d'aquest decret així com les necessàries per a l'adequació del contingut dels annexos.

 

Disposició final segona

Entrada en vigor

 

Aquest decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de la Rioja».

Logronyo a 5 de maig de 2019.

 

El President, José Ignacio Ceniceros González.

 

La Consellera de Salut, María Martín Díez de Baldeón.

 

Descarrega aquí la normativa sobre desfibril·ladors DEA DESA a La Rioja

 

Som instal·ladors de desfibril·ladors i punts de rescat cardíac

 

Neosalus La Rioja realitzem instal·lacions de desfibril·ladors DEA, realitzem el manteniment d'equips i formació a SVB i ús del desfibril·lador amb què complir amb la normativa de desfibril·ladors externs semiautomàtics, serveis de cardioprotecció integral a La Rioja. Contacta amb nosaltres a La Rioja per a qualsevol instal·lació, manteniment o reparació d'equips DEA que puguis necessitar, a instal·lacions som certificadors d'espais cardioprotegits a La Rioja.