Normativa sobre desfibril·ladors DEA a Illes Balears

Decret llei sobre cardioprotecció a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

Normativa sobres desfibril·ladors externs a Illes Balears

Normativa desfibril·ladors Illes Balears

 

DECRET 137/2008 de 12 de desembre, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics a centres no sanitaris de les Illes Balears.

L'article 43 de la Constitució Espanyola reconeix el dret a la protecció de la salut i la competència dels poders públics per organitzar i tutelar la salut pública. En desenvolupament d'aquest precepte legal es va aprovar la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat com a instrument de regulació general de totes les accions que permetin fer efectiu el dret de protecció a la salut, de manera que les actuacions de les administracions públiques sanitàries estiguin orientades a garantir lassistència sanitària en tots els casos de pèrdua de la salut.

En aquest marc legal l'Administració de la Comunitat Autònoma té el compromís de donar resposta al mandat recollit a l'article 15 de la Constitució pel qual reconeix el dret a la vida, la integritat física i la salut de les persones mitjançant un sistema públic que assegureu la gestió d'urgències/emergències i l'atenció sanitària immediata.

El Pla de Qualitat per al Sistema Nacional de Salut inclou, entre d'altres, l'Estratègia de Cardiopatia Isquèmica, adreçada a assolir una atenció als pacients amb malalties cardíaques basada en l'excel·lència clínica. És un objectiu d'aquesta estratègia la desfibril·lació primerenca, com un element fonamental de la mateixa i recomana establir un marc legal per a la implantació de desfibril·ladors semiautomàtics externs (d'ara endavant DESA) en llocs públics, en condicions d'igualtat a tot el territori nacional.

Larticle 30.48 de lEstatut dAutonomia de les Illes Balears, modificat per Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de promoció de la salut en tots els seus àmbits, en el marc de les bases i la coordinació general de la Sanitat, i l'article 31.4, la competència de desenvolupament legislatiu i execució en matèria salut i sanitat, així com la formació sanitària especialitzada, i l'article 31.11 en matèria corresponent a l'àmbit de la Protecció Civil i les emergències.

Les recomanacions de les societats científiques de reconegut prestigi es dirigeixen, en aquest punt, a la introducció ordenada dels desfibril·ladors externs semiautomàtics en aquells llocs públics o privats on es concentri o transiti un gran nombre de persones.

La resposta eficaç, davant d'un esdeveniment vital que pugui requerir desfibril·lació passa per reduir el temps entre el qual es produeix el problema, la intervenció primerenca de personal no sanitari, la desfibril·lació, la crida als serveis d'emergències/urgències 112/061 i la seva arribada per fer-se càrrec de la situació, integrant a l'anomenada 'cadena de supervivència' personal no sanitari (serveis d'urgència, ciutadans…).

Amb aquest Decret es pretén abordar una regulació uniforme de lús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no sanitari, així com lestabliment del procediment dacreditació i programa formatiu mínim que capaciti per al seu ús.

Segons la Llei 5/2003, de 4 dabril de Salut de les Illes Balears lassistència sanitària es duu a terme mitjançant latenció integral a la salut de la població a través dels dispositius datenció durgències i emergències sanitàries i, al alhora, obliga l'Administració sanitària a la millora contínua de la formació en l'àmbit sanitari, exigint actuacions d'intervenció encaminades a la prevenció davant de situacions de risc.

La llei 2/1998, de 13 de març d'ordenació d'emergències de les Illes Balears va establir un sistema públic de gestió d'emergències a la nostra comunitat autònoma, inspirat pels principis de diligència, celeritat, proporcionalitat i eficàcia, entre d'altres, completat amb l'aprovació de la llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d'emergències de les Illes Balears, que constata aquest compromís que ratifica la política de prevenció i de gestió integral de les emergències com una prioritat de primer nivell, emprenent la regulació d'alguns aspectes de l'anomenada emergència ordinària, és a dir, situacions que es produeixen durant l'ocurrència d'un esdeveniment inesperat que implica una alteració a l'estat normal de les persones…, amb repercussions negatives; concepte en què hem de situar, sens dubte, aquells accidents cardiovasculars que condueixen de vegades a l'anomenada 'mort sobtada'.

Per tot això ia proposta de les persones titulars de la Conselleria de Salut i Consum i de la Conselleria dInterior, dacord amb el Consell Consultiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i havent-lo considerat el Consell de Govern, a la sessió del dia 12 de desembre de 2008

 

DECRET

Capítol I

 

disposicions generals

 

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

 

 1. Aquest Decret té per objecte:

 

 • a) Regular les condicions i requisits mínims per a la utilització i el manteniment dels desfibril·ladors externs semiautomàtics (d'ara endavant DESA) fora de l'àmbit sanitari, per personal que no ostenti la titulació de Llicenciat en Medicina o Diplomat Universitari en Infermeria, al territori de les Illes Balears.
 • b) Establir el programa de formació mínim, així com el procediment dacreditació de les persones i entitats implicades en els processos de formació i/o utilització daquells.
 • c) Crear els Registres següents:
 1. El Registre de DESA i d'establiments i instal·lacions que en disposin.
 2. El Registre d'Entitats Formadores a l'Ús de DESA.
 3. Aquest Decret només és aplicable als desfibril·ladors que es col·loquin en llocs on hi hagi presència (fixa o transitòria) de públic; en conseqüència, en queden exclosos els destinats a ús únicament privat.

 

Article 2

Concepte de DESA

 

Als efectes del que estableix aquest Decret, s'entén per DESA, el producte sanitari destinat a analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme cardíac viable amb alts nivells de seguretat. Aquesta definició inclou els desfibril·ladors externs automàtics.

 

Article 3

Personal capacitat per a l'ús d'un DESA

 

Poden utilitzar un DESA, a més del personal mèdic i d'infermeria, totes aquelles persones que hagin superat la formació inicial teòric pràctica a Suport Vital Bàsic i en l'ús de DESA i, si escau, tinguin actualitzats els seus coneixements mitjançant la corresponent formació continuada o reciclatge, en la forma com s'estableix en aquest Decret.

 

Capítol II

Requisits i obligacions per a l'ús, la instal·lació i el manteniment dels DESA

 

Article 4

Instal·lació i manteniment dels DESA

 

 1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que vulguin instal·lar a les seves dependències un o diversos DESA hauran de presentar, amb caràcter previ, a la Direcció General d'Avaluació i Acreditació una sol·licitud d'inscripció al Registre de DESA que a aquest efecte es cregui en aquest Decret. Aquest Registre i les seves modificacions seran en tot moment accessibles per part de la Direcció General d'Emergències per a la seva integració al Servei d'Emergències de les Illes Balears, 112. Així mateix, la informació estarà a disposició del Servei de Salut de les Illes Balears, a través del 061.
 2. Al costat de la sol·licitud, les persones o entitats interessades hauran d'aportar la documentació següent:
 • a) DNI/NIF de la persona física o jurídica titular de lentitat, empresa, establiment o servei que pretengui disposar del DESA. En el cas de persones jurídiques nom de qui ostenti la representació legal i documentació que acredita aquesta condició.
 • b) Marca, model i número de sèrie del desfibril·lador que es pretén instal·lar, així com el certificat acreditatiu del fabricant de què compleix tota la normativa aplicable i número de l'organisme que ha atorgat el marcatge CE.
 • c) Espai físic concret on estarà situat el desfibril·lador i les vies d'accés.
 1. Qualsevol variació de la informació continguda a la documentació aportada d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, haurà de ser comunicada a la Direcció General d'Avaluació i Acreditació en el termini de quinze dies des que es produeixi i, especialment, la retirada del desfibril·lador .
 2. Els organismes, institucions i empreses públiques o privades o les persones físiques inscrites al Registre a què es refereix aquest article col·locaran, en lloc visible i de cara al públic, un cartell indicatiu de l'existència i ubicació d'un o diversos desfibril·ladors, a el que haurà de constar les normes d'utilització, amb el missatge següent: 'Atenció. Establiment dotat amb un desfibril·lador semiautomàtic extern', havent de figurar, així mateix, un senyal quadrat de color verd amb una creu blanca a l'extrem superior dret i un cor blanc creuat per una imatge d'un raig verd indicatiu dels serveis d'emergència. com a figura a l'Annex VI.
 3. El DESA haurà d'estar instal·lat preferentment amb un telèfon que permeti la comunicació immediata amb el 112/061.
 4. Les persones físiques o jurídiques, organismes, institucions i empreses, públiques o privades, que instal·lin a les seves dependències un DESA seran responsables de garantir-ne el manteniment i la conservació, d'acord amb les instruccions del fabricant de l'equip.

 

Article 5

Ús del DESA

 

 1. La utilització d'un DESA serà obligatòriament comunicada sense dilació al número 112/061, a fi de garantir la continuïtat assistencial i el control mèdic sobre la persona afectada.
 2. A més, la utilització d'un DESA haurà de ser posada en coneixement de la Direcció General d'Avaluació i Acreditació mitjançant el document que figura com a Annex IV d'aquest Decret, que l'ha d'enviar en el termini de tres dies la persona responsable del lloc o l'establiment on hagi esdevingut el succés.
 3. El document a què fa referència l'apartat anterior també es pot lliurar a la persona responsable del servei d'urgències/emergències actuant.

 

Capítol III

Formació, acreditació i control

 

Article 6

Programa de formació

 

 1. El programa formatiu té com a objectiu formar les persones destinatàries en les tècniques de Ressuscitació Cardiopulmonar (RCP), aconseguir millors resultats en el tractament de la parada cardiorespiratòria (PCR), i específicament adquirir el coneixement i domini dels DESA i integrar-los en els algorismes de RCP a la cadena de supervivència.
 2. El programa de formació mínim per a la utilització de DESA s'ajustarà al programa establert a l'Annex I d'aquest Decret.
 3. El Programa de Formació per a la utilització de DESA va dirigit a professionals no sanitaris, ia totes aquelles persones interessades a poder utilitzar un DESA en cas de necessitat, adquirir els coneixements mínims necessaris sobre el funcionament específic daquest tipus daparells i de les actuacions a realitzar davant de situacions d'urgència i emergència.
 4. Ledat mínima per accedir a la formació objecte de regulació daquest Decret serà de 18 anys, shaurà de disposar almenys del títol de graduat escolar o equivalent i haver realitzat un mòdul de suport vital bàsic.
 5. El programa formatiu s'haurà de fer íntegrament per obtenir el certificat que habiliti per a l'ús del DESA.

 

Article 7

Acreditació d'entitats formadores

 

 1. Les entitats públiques o privades o persones físiques interessades per impartir les activitats formatives regulades en aquest Decret han de sol·licitar la corresponent acreditació davant la Direcció General dAvaluació i Acreditació.
 2. A aquests efectes hauran de presentar davant l'esmentada adreça general sol·licitud en model normalitzat, acompanyada de la documentació següent:
 • a) Dades identificatives de l'Entitat, acompanyades de còpia del DNI si es tracta de persona física o escriptura pública de constitució en cas de persona jurídica o Estatuts o Acord de Creació si es tracta d'una entitat pública.
 • b) Memòria justificativa de les activitats a realitzar, concretant el programa del curs, que hauran dincloure classes teòriques i pràctiques, amb expressió del nombre dhores que es dedicaran a cadascun dels mòduls.
 • c) Relació de professors acompanyada de la titulació dels mateixos, que hauran d'estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina, de Diplomat BOIB Num. societats científiques American Heart Asociation o per l'European Resucitation Council.
 • d) Centre o centres on impartiran l'activitat docent, així com la forma i el lloc en què s'impartiran els mòduls pràctics.
 • e) Condicions dinscripció i nombre de places que sofereixen (no superior a 25).
 • f) Director del curs, amb la titulació de Llicenciat en Medicina o Diplomat Universitari en Infermeria.
 • g) Material de què disposen per dur a terme les activitats formatives, que s'ajustarà al que estableix l'Annex II.
 1. El director general dAvaluació i Acreditació dictarà resolució motivada concedint o denegant lacreditació. Aquesta resolució no esgota la via administrativa i, per tant, es pot interposar en contra recurs dalçada davant el conseller de Salut i Consum.
 2. La Resolució per la qual s'acordi concedir l'acreditació tindrà una validesa de cinc anys i l'entitat formadora haurà de comunicar a la Direcció General d'Avaluació i Acreditació qualsevol variació que s'hagi produït al programa del curs acreditat.
 3. La Resolució d'acreditació es podrà revocar, prèvia incoació del corresponent expedient administratiu quan la persona titular incorri en alguna de les causes següents:
 • a) Falsedat quant a les dades que constin a la sol·licitud per impartir formació.
 • b) Falsedat quant a les persones que imparteixen cursos de formació.
 • c) Incompliment d‟alguna de les condicions que van donar lloc a la concessió de l‟acreditació.
 1. Un cop finalitzat el curs lentitat formadora comunicarà a la mateixa Direcció General la relació de les persones que lhagin superat.

 

Article 8

Acreditació dels cursos de formació

 

Les entitats formadores acreditades hauran dexpedir als alumnes que hagin superat els cursos un certificat segons els models que figuren a lannex V daquest Decret. Aquest certificat té vigència per un període de tres anys.

 

Article 9

Renovació de les acreditacions

 

 1. El certificat que acrediti la realització del curs de formació s'ha de renovar, abans del venciment del termini de tres anys, mitjançant la realització del curs de reciclatge corresponent i la superació de les proves establertes a l'annex III.
 2. La renovació així obtinguda és vàlida per un nou període de tres anys a comptar de la data dexpedició del certificat que acredita aquesta renovació.

 

Article 10

Homologació dels cursos de formació

 

 1. La Direcció General dAvaluació i Acreditació podrà homologar els cursos realitzats en les matèries contingudes a lAnnex I daquest Decret, així com les activitats formatives realitzades dins altres plans formatius reglats i concretament:

 

 • a) Activitats formatives realitzades per l'EBAP abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret que compleixin el contingut mínim establert al seu Annex I.
 • b) Activitats formatives realitzades en altres comunitats autònomes sempre que el contingut coincideixi, bàsicament, amb els criteris fixats en aquest Decret, amb un informe previ favorable del Servei de Formació i Investigació de la Direcció General d'Avaluació i Acreditació.
 1. A la sol·licitud d'homologació s'hi haurà d'adjuntar:
 • a) La documentació acreditativa dhaver superat el curs del qual se sol·licita lhomologació.
 • b) Programa del curs, que haurà de coincidir en allò bàsic amb el contingut mínim fixat a l'Annex I d'aquest Decret.
 1. Lexpedient dhomologació finalitzarà per Resolució de la persona titular de la Direcció General dAvaluació i Acreditació, concedint o denegant lhomologació.

 

Article 11

Inspecció i control

 

La Direcció General dAvaluació i Acreditació podrà en qualsevol moment realitzar auditories i inspeccions a les entitats formadores acreditades a fi de comprovar que segueixen complint els requisits pels quals sels va concedir lacreditació.

 

Capítol IV

Inscripció i registre al càmping

 

Article 12

Gestió de la informació. Registre d'entitats

 

Es creen els següents registres dependents de la Direcció General d'Avaluació i Acreditació:

 

 • a) Registre de desfibril·ladors externs semiautomàtics i d'establiments o institucions que els tinguin instal·lats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • b) Registre de les entitats formadores que imparteixen cursos de formació en l'ús dels desfibril·ladors externs semiautomàtics.

 

Article 13

Dades que accediran al Registre

 

 1. Les dades que accediran al Registre de Desfibril·ladors Externs Semiautomàtics i d'establiments i institucions que els tinguin instal·lats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, són les que es relacionen a l'article 4.2 d'aquest Decret, així com les referides a la comunicació d'incidències d'ús de DESA referides a l'art. 5.2.
 2. Les dades que accediran al Registre d'Entitats Formadores que imparteixen cursos de formació en l'ús dels desfibril·ladors externs semiautomàtics són les següents:
 • a) Entitats formadores acreditades conforme al procediment establert en aquest Decret.
 • b) Cursos acreditats dins dels programes formatius regulats al capítol II d'aquest Decret.
 • c) Relació de persones que hagin superat els cursos.

 

Article 14

Protecció de dades de caràcter personal

 

 1. La Conselleria de Salut i Consum, com a responsable del tractament automatitzat de dades de caràcter personal que contenen els Registres creats per aquest Decret, adoptarà les mesures tècniques, de gestió i organització necessàries per garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades , d'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 2. L'accés als registres queda sotmès a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999 i al que estableix l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Capítol V

Infraccions i sancions

 

Article 15

Infraccions i sancions

 

 1. D'acord amb el que disposen els articles 32 al 37 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, i els articles 54 i següents de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de Salut de les Illes Balears, lincompliment de les obligacions que es desprenen daquest Decret es considera infracció sanitària.
 2. No obstant això, en absència de personal acreditat, davant d'un esdeveniment vital que pogués requerir desfibril·lació, queda exempt de responsabilitat l'ús d'un desfibril·lador extern semiautomàtic per una persona que no disposi de la formació que regula aquest Decret, quant amb caràcter immediat s'estableixi contacte amb el 112/061.

 

Disposició addicional primera

 

A partir de l'entrada en vigor del present Decret, s'estableix l'obligació que els serveis d'emergència de les Illes Balears disposin als vehicles d'intervenció immediata d'equips DESA.

 

Disposició addicional segona

 

L'Escola Balear de l'Administració Pública (EBAP) podrà desenvolupar programes formatius referents a l'ús de DESA, adaptats al contingut mínim del programa que figura a l'Annex I del present Decret sense que calgui obtenir l'acreditació de la Direcció General d'Avaluació i Acreditació com a entitat formadora, de la manera que preveu l'article 7 del present Decret.

 

Disposició transitòria única

 

Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades que a l'entrada en vigor del present Decret tinguin instal·lat un DESA, disposen d'un termini màxim de sis mesos per al compliment del que s'hi preveu.

 

Disposició final primera

 

Es faculta les persones titulars de la Conselleria de Salut i Consum, i de la Conselleria dInterior, a dictar les disposicions necessàries de desplegament per a laplicació daquest Decret, en làmbit de les seves competències respectives.

 

Disposició final segona

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 12 de desembre de 2008

El President

Francesc Antich i Oliver

 

El Conseller de Salut i Consum

Vicenç Thomàs Mulet

La consellera dInterior

María Ángeles Leciñena Esteban

 

Descarrega aquí la normativa sobre desfibril·ladors DEA DESA a Illes Balears

 

Som instal·ladors de desfibril·ladors i punts de rescat cardíac

 

Neosalus Illes Balears realitzem instal·lacions de desfibril·ladors DEA, realitzem el manteniment d'equips i formació a SVB i ús del desfibril·lador amb què complir amb la normativa de desfibril·ladors externs semiautomàtics, serveis de cardioprotecció integral a Illes Balears. Contacta amb nosaltres a les Illes Balears per a qualsevol instal·lació, manteniment o reparació d'equips DEA que puguis necessitar, a instal·lacions som certificadors d'espais cardioprotegits a les Illes Balears.