Normativa sobre desfibril·ladors a Castella Lleó

Decret de Govern de Castella Lleó sobre cardioprotecció

Normativa sobre desfibril·ladors DEA Castilla León

Normativa desfibril·ladors Castella Lleó

 

DECRET 9/2008, de 31 de gener, pel qual es regula l'ús dels desfibril·ladors externs semiautomàtics per personal no sanitari.

La Constitució Espanyola a l'article 43 reconeix el dret a la protecció de la salut i declara que competeix als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris. Així mateix, l'article 13.2 de l'Estatut d'Autonomia de Castella i Lleó preveu que totes les persones tenen dret a la protecció integral de la salut i els poders públics de la Comunitat vetllaran perquè aquest dret sigui efectiu.

Aquest Decret es dicta en el marc de les competències que la Comunitat de Castella i Lleó té assumides en matèria de sanitat a l'article 74 de l'Estatut d'Autonomia de Castella i Lleó.

La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, estableix la regulació general de totes les accions que permetin fer efectiu el dret a la protecció de la salut i orienta les actuacions de les administracions públiques.

A l'àmbit de Castella i Lleó, la Llei 1/1993, de 6 d'abril, d'ordenació del sistema sanitari, preveu, entre els seus principis rectors, una concepció integral de la salut, incloent-hi activitats de promoció, prevenció, assistència i rehabilitació.

Així mateix, aquesta Llei recull a l'article 33 les actuacions que l'Administració ha de realitzar en relació amb les activitats públiques i privades que, directament o indirectament, puguin repercutir en la salut individual o col·lectiva.

De la mateixa manera, la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, a l'article 2, en establir els principis generals, inclou la prestació d'una atenció integral a la salut, comprensiva tant de la seva promoció com de la prevenció de malalties, de lassistència i de la rehabilitació, procurant un alt nivell de qualitat.

Per part seva, el Pla Estratègic d'Urgències i Emergències Sanitàries de Castella i Lleó, aprovat pel Decret 228/2001, de 27 de setembre, contempla entre els seus objectius la disminució de la taxa de mortalitat associada a les malalties cardiovasculars.

L'Acord 164/2004, de 23 de desembre, de la Junta de Castella i Lleó, pel qual s'aprova l'Estratègia Regional de Salut Cardiovascular a Castella i Lleó, 2005-2007 (Malaltia Cerebrovascular i Malaltia Isquèmica del Cor), inclou, entre les seves accions, desenvolupar i executar mecanismes dintervenció mèdica immediata des del punt de demanda, que cobreixin latenció a tota persona amb signes de sospita de Síndrome Coronari Agut.

L'actuació davant d'una situació de parada cardiorespiratòria ha de formar part d'una acció integral, que permeti assistir el malalt en el menor temps possible i que garanteixi la continuïtat assistencial i el control mèdic sobre la persona afectada.

La primera persona actuant, l'anomenat «primer intervinent», que és qui té el contacte inicial amb el pacient al lloc on es trobi, ha d'identificar l'atur cardiorespiratori, alertar els serveis d'emergència i iniciar les maniobres de suport vital .

La fibril·lació ventricular primària és la causa de la major part de les morts que es produeixen a les primeres hores de l'Infart Agut de Miocardi. La possibilitat d'identificar i revertir les arítmies letals (desfibril·lació) és l'eina més eficaç per millorar l'expectativa de supervivència del pacient.

Els desfibril·ladors externs semiautomàtics són uns dispositius que permeten identificar sense errors les arítmies potencialment greus que requereixen administrar descàrregues elèctriques. Aquests aparells, per les seves característiques, poden ser utilitzats per personal no sanitari adequadament format per utilitzar-lo en qualsevol lloc, permetent una primera actuació que, per la seva immediatesa, pot millorar les possibilitats de supervivència de les persones afectades per aquestes patologies.

Diferents societats científiques d'àmbit internacional, estan promovent la utilització d'aquests aparells per personal no sanitari, sota el control i la coordinació del sistema d'emergències mèdiques, i cal regular la formació i garantir el nivell de competència d'aquest personal en l'ús dels desfibril·ladors externs.

En virtut d'això, la Junta de Castella i Lleó, a proposta de la Conselleria de Sanitat, d'acord amb el dictamen del Consell Consultiu de Castella i Lleó i prèvia deliberació del Consell de Govern en la reunió de 31 de gener de 2008

 

DISPOSAR

 

CAPÍTOL I

disposicions generals

 

Article 1

Objecte

 

Aquest Decret té per objecte regular els requisits per a la instal·lació i l'ús dels desfibril·ladors externs semiautomàtics per personal no sanitari, els requisits de formació d'aquest personal així com de les entitats o empreses encarregades d'impartir-la, les tasques d'inspecció i control i la creació del Registre relatiu a l'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics per personal no sanitari de Castella i Lleó.

 

Article 2

Àmbit d'aplicació

 

La regulació establerta en aquest Decret relacionada amb l'ús dels desfibril·ladors externs semiautomàtics per personal no sanitari, és aplicable en l'àmbit de la Comunitat de Castella i Lleó.

 

Article 3

Concepte de desfibril·lador extern semiautomàtic

 

S'entén per desfibril·lador extern semiautomàtic (d'ara endavant DESA), un equip tècnic homologat amb capacitat per analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals susceptibles de desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica que restableixi un ritme cardíac viable amb alts nivells de seguretat.

 

Article 4

Consideració de personal no sanitari

 

A efectes del present decret es considera personal no sanitari totes aquelles persones que no estiguin en possessió del títol de llicenciat en medicina i cirurgia o de diplomat universitari d'infermeria.

 

CAPÍTOL II

Requisits i obligacions per a la instal·lació i l'ús de DESA

 

Article 5

Condicions per a la instal·lació dels DESA

 

1.– Les entitats o empreses que vulguin instal·lar o que disposin d'un DESA, per a ús per personal no sanitari, hauran de disposar d'un espai visible i senyalitzat per a la seva ubicació, tenir identificada la marca, model i número de sèrie i estar autoritzades i inscrites al Registre relatiu a l'ús de DESA per personal no sanitari de Castella i Lleó.

2.– A més, les entitats o empreses que disposin d'un DESA han de garantir-ne la conservació i el manteniment, sent responsable el titular de l'empresa o entitat.

 

Article 6

Requisits per a l'ús dels DESA

 

1.– Podrà fer ús dels DESA aquell personal no sanitari amb la formació adequada, que estigui en possessió de l'autorització regulada a l'article 13 del present Decret i inscrit al Registre relatiu a l'ús de DESA per personal no sanitari de Castella i Lleó.

2.– Així mateix, podrà fer ús dels DESA aquell personal no sanitari que tingui una autorització d'una altra comunitat autònoma, i que estigui inscrit al Registre abans esmentat.

 

Article 7

Documentació i comunicació de les intervencions

 

Cada utilització d'un DESA comporta l'obligació de contactar immediatament amb el Centre Coordinador d'Urgències, des d'ara (CCU), a través del telèfon 112 i l'elaboració d'un informe que es remetrà, en el termini màxim d'una setmana, a la Direcció General de Planificació, Qualitat, Ordenació i Formació, juntament amb la informació de l'episodi registrat al DESA. El model per a la redacció daquest informe serà el que estableixi el Centre Coordinador dUrgències (CCU).

 

CAPÍTOL III

Requisits de formació

 

Article 8

Requisits per impartir formació relacionada amb l'ús de DESA

 

Les entitats o empreses que vulguin impartir formació relacionada amb el maneig de DESA per personal no sanitari han de complir els requisits regulats a l'Annex I d'aquest Decret, estar en possessió de l'autorització regulada a l'article 14 i estar inscrites al Registre relatiu al ús de DESA per personal no sanitari de Castella i Lleó.

 

Article 9

Programa de formació i personal docent

 

1.– El programa de formació s'adequarà al que estableix l'Annex II.

2.– El personal docent que imparteixi la formació ha de disposar d'acreditació o certificació com a instructor en suport vital bàsic o avançat i complir el que estableix l'Annex III quant al professorat.

 

Article 10

Activitats de formació

 

1. L'entitat o empresa formadora autoritzada comunicarà a la Direcció General de Planificació, Qualitat, Ordenació i Formació, amb dos mesos d'antelació, l'inici de l'activitat formativa aportant una memòria on es descriurà l'activitat a desenvolupar, segons ho contemplat a l'Annex III ja esmentat. Aquesta Direcció General comprovarà ladequació als requisits establerts.

2.- Un cop finalitzada l'activitat, i en el termini de quinze dies, l'entitat o l'empresa formadora ha de remetre a aquesta Direcció General, una memòria, signada per tots els instructors o el coordinador del curs, que inclourà la relació nominal d'alumnes que hagin superat la formació.

 

Article 11

Certificats

 

1.– Les entitats o empreses que imparteixin la formació, expediran, després de la realització i superació de les proves d'avaluació corresponents, un certificat d'aprofitament de la mateixa.

2.– Aquest certificat s'ajustarà al model presentat a la memòria d'autorització i inclourà, almenys, la informació recollida a l'Annex I del present decret.

3.– La certificació tindrà una validesa de dos anys, sent imprescindible superar el curs de reciclatge abans que transcorrin els dos anys de la seva expedició, per a la seva renovació. En cas de no superar el curs de reciclatge caldrà superar novament el curs inicial de formació per obtenir la certificació.

 

CAPÍTOL IV

autoritzacions

 

Article 12

Autorització per a la instal·lació d'un DESA

 

1.– Les entitats o empreses que disposin d'un DESA hauran de sol·licitar a la Direcció General de Planificació, Qualitat, Ordenació i Formació, la seva autorització i registre, acompanyant a la sol·licitud la documentació de l'Annex IV.

2.– La Direcció General dictarà la resolució que escaigui i en el cas de ser favorable acordarà la seva inscripció en el Registre relatiu a l'ús de DESA per personal no sanitari de Castella i Lleó. El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de dos mesos.

3. La vigència de lautorització serà de cinc anys. L'interessat haurà de sol·licitar amb una antelació mínima de tres mesos a la data de finalització de la vigència, la renovació, que serà concedida després de comprovar que es compleixen els requisits exigits. En cas de mantenir-se les condicions que van permetre lautorització, sha daportar declaració jurada, si sha modificat, sha daportar documentació justificativa.

4.– En qualsevol moment, la Direcció General podrà revocar lautorització concedida per incompliment dels requisits exigits.

 

Article 13

Autorització per a l'ús dels DESA

 

1.– El personal no sanitari, que una vegada obtinguda la certificació d'haver realitzat la formació establerta, vulgui fer ús dels DESA, haurà de sol·licitar a la Direcció General de Planificació, Qualitat, Ordenació i Formació, la seva autorització i registre, acompanyant a la seva sol·licitud, còpies compulsades del DNI i de la certificació de la formació realitzada.

2.– La Direcció General dictarà la resolució que escaigui i en el cas de ser favorable acordarà la seva inscripció en el Registre relatiu a l'ús de DESA per personal no sanitari de Castella i Lleó. El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és d'un mes.

3.– El personal no sanitari que disposi d'una autorització atorgada per una altra comunitat autònoma haurà de sol·licitar a la Direcció General el seu registre, acompanyant a la sol·licitud còpies compulsades del DNI i de l'autorització esmentada. La Direcció General comprovarà la seva adequació als requisits establerts i procedirà, si escau, a la inscripció al Registre relatiu a lús de DESA per personal no sanitari de Castella i Lleó. El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és d'un mes.

4.– La vigència de l'autorització serà la de les certificacions. Linteressat haurà de sol·licitar la renovació, que serà concedida després de comprovar que shan realitzat els cursos de reciclatge establerts, acreditant mitjançant laportació de còpia compulsada de les certificacions corresponents.

5.– En qualsevol moment, la Direcció General podrà revocar lautorització concedida per incompliment dels requisits exigits.

 

Article 14

Autorització d'entitats o empreses formadores

 

1.– Les entitats o empreses interessades a impartir la formació regulada en aquesta norma hauran de sol·licitar la seva autorització i registre a la Direcció General de Planificació, Qualitat, Ordenació i Formació, acompanyant la seva sol·licitud d'una memòria i de la documentació relacionada a l'Annex I .

2.– La Direcció General dictarà la resolució que escaigui i en el cas de ser favorable acordarà la seva inscripció en el Registre relatiu a l'ús de DESA per personal no sanitari de Castella i Lleó. El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de dos mesos.

3. La vigència de lautorització serà de cinc anys. L'interessat haurà de sol·licitar amb una antelació mínima de tres mesos a la data de finalització de la vigència, la renovació, que serà concedida després de comprovar que es compleixen els requisits exigits. En cas de mantenir-se les condicions que van permetre lautorització, sha daportar declaració jurada, si sha modificat sha daportar documentació justificativa.

4.– En qualsevol moment, la Direcció General podrà revocar lautorització concedida per incompliment dels requisits exigits o per no haver desenvolupat activitats de formació durant un període ininterromput de dos anys.

 

CAPÍTOL V

Registre relatiu a l'ús de DESA per personal no sanitari de Castella i Lleó

 

Article 15

Adscripció i funcions

 

Es crea el Registre relatiu a l'ús de DESA per personal no sanitari de Castella i Lleó adscrit a la Direcció General de Planificació, Qualitat, Ordenació i Formació, que tindrà com a funcions la inscripció i la cancel·lació d'ofici de les autoritzacions previstes en aquest Decret.

 

CAPÍTOL VI

Inspecció i règim sancionador

 

Article 16

Inspecció i control

 

Els òrgans competents de la Conselleria de Sanitat en matèria dinspecció i control poden inspeccionar les entitats o empreses formadores així com totes aquelles instal·lacions que disposin dun DESA per tal de comprovar la seva adequació al present Decret.

 

Article 17

Infraccions i sancions

 

1.– De conformitat amb el que disposa l'article 35 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, constituiran infraccions administratives en matèria d'ús dels desfibril·ladors externs semiautomàtics per personal no sanitari, les accions o omissions tipificades a la Llei esmentada.

2.– Les infraccions comeses se sancionaran amb les multes establertes a l'article 36 de la Llei General de Sanitat.

3.– Els òrgans competents per sancionar seran els determinats a l'article 37 de la Llei 1/1993 de 6 d'abril, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat de Castella i Lleó.

 

Disposició addicional

Tramitació dels procediments per mitjans telemàtics

 

1.– La Conselleria de Sanitat promourà la implantació de mitjans telemàtics per a la tramitació dels procediments regulats en aquest decret o algun dels seus tràmits, conforme al que preveu el Decret 40/2005, de 19 de maig, pel qual es regula la utilització de tècniques dadministració electrònica per lAdministració de Castella i Lleó.

2.– Les sol·licituds normalitzades de les autoritzacions regulades en la present norma es podran obtenir al Web corporatiu de la Junta de Castella i Lleó, www.jcyl.es.

 

Disposició transitòria primera

Persones amb formació en lús de DESA

 

Les persones que, en els dos darrers anys des de l'entrada en vigor del present Decret, hagin superat la formació que s'estableix sobre maneig dels DESA, podran sol·licitar la seva autorització i inscripció al Registre relatiu a l'ús de DESA per personal no sanitari de Castella i Lleó.

 

Disposició transitòria segona

Entitats amb desfibril·lador

 

Les entitats que disposin d'un DESA s'han d'adaptar a les disposicions que conté aquesta norma en el termini de tres mesos.

 

Disposició final primera

Habilitació normativa

 

Es faculta el conseller de Sanitat per modificar els continguts dels annexos d'aquest decret, així com per dictar les normes i resolucions i adoptar les mesures que siguin necessàries per al desenvolupament i l'execució del mateix.

 

Disposició final segona

Entrada en vigor

 

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de Castella i Lleó.

 

Valladolid, 31 de gener del 2008.

 

El President de la Junta de Castella i Lleó,

Signat: JUAN VICENTE HERRERA CAMP

 

El Conseller de Sanitat,

Signat: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

Descarrega aquí la normativa sobre desfibril·ladors DEA DESA a Castella i Lleó

 

Som instal·ladors de desfibril·ladors i punts de rescat cardíac

 

Neosalus Castilla León realitzem instal·lacions de desfibril·ladors DEA, realitzem el manteniment d'equips i formació en SVB i ús del desfibril·lador amb què complir amb la normativa de desfibril·ladors externs semiautomàtics, serveis de cardioprotecció integral a Castella León. Contacta amb nosaltres a Castilla León per a qualsevol instal·lació, manteniment o reparació d'equips DEA que puguis necessitar, a instal·lacions som certificadors d'espais cardioprotegits a Castilla León.