Normativa sobre desfibril·ladors a Castella-la Manxa

Decret de Govern de Castella-la Manxa sobre cardioprotecció

Normativa sobre desfibril·ladors DEA DESA a Castella-la Manxa

Normativa desfibril·ladors Castella-la Manxa

 

Decret 4/2018, de 22 de gener, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats fora de l'àmbit sanitari.

El Decret 27/2015, de 14 de maig, pel qual es regula l'organització i el funcionament del servei d'atenció i coordinació d'urgències i emergències 1-1-2 de Castella-la Manxa, té la finalitat de facilitar als usuaris un accés ràpid, fàcil i gratuït als serveis públics d'urgència, mitjançant el telèfon únic europeu d'urgències, i de configurar aquest servei com a centre de comunicacions i coordinació de les actuacions en situacions d'emergència extraordinària.

Entre totes les situacions d‟emergència sanitària que comporten riscos vitals i requereixen una resposta immediata, destaca la parada cardíaca. Les causes més freqüents d'aquesta situació en un adult, al medi extrahospitalari, són la fibril·lació ventricular i la taquicàrdia ventricular sense pols i està reconegut que la desfibril·lació elèctrica precoç és el mitjà més efectiu per aconseguir recuperar la vida, evitant o minimitzant les seqüeles .

La comercialització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs, equips tècnics senzills i segurs capaços d'analitzar el ritme cardíac i identificar les arítmies susceptibles de desfibril·lació i que administren a continuació de forma automàtica o semiautomàtica la descàrrega elèctrica requerida, sense la necessitat d'intervenció d'un professional sanitari qualificat, ha contribuït al fet que la comunitat científica impulsi la utilització d'aquests aparells pels primers intervinents fora de l'àmbit sanitari.

El Decret 9 / 2009, de 10 de febrer, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, estableix a Castella-la Manxa els requisits per a la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari, així com per a l'acreditació d'entitats formadores per capacitar el personal no sanitari per a l'ús dels mateixos. També va crear els registres necessaris per a la gestió d'aquesta activitat.

El Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, estable-

ce, amb caràcter de normativa bàsica, les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari i per a la utilització i el manteniment dels mateixos, així com els continguts essencials de la formació dels qui estiguin habilitats per utilitzar-los.

L'experiència acumulada en el temps transcorregut des de la publicació del Decret 9/2009, de 10 de febrer, l'evidència científica disponible i noves recomanacions sobre la importància de la intervenció ràpida davant d'una parada cardíaca en les taxes de supervivència, així com l'interès de l'Administració sanitària de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa a promoure i facilitar l'ús d'aquesta tecnologia, cal aprovar una nova norma de l'ús dels desfibril·ladors externs, automàtics o semiautomàtics, pels primers intervinents, que s'incorporen amb aquesta actuació a la cadena de supervivència.

La finalitat d'aquesta norma és l'actualització dels requisits per a la instal·lació i ús de desfibril·ladors automatitzats fora de l'àmbit sanitari, així com per a la formació de primers intervinents i l'acreditació d'entitats formadores per a la capacitació dels mateixos. Així mateix, s'adeqüen els procediments a la normativa vigent en matèria d'administració electrònica i simplificació.

La present iniciativa reglamentària es relaciona primordialment amb l'exercici de les competències definides en l'article 32.3 de l'Estatut d'Autonomia de Castella-la Manxa, que atribueix a la Junta de Comunitats competències de desenvolupament legislatiu i execució de la legislació bàsica de l'Estat en matèria de sanitat i higiene, promoció, prevenció i restauració de la salut.

En virtut del que s'ha exposat, prèvia audiència del Consell de Salut de Castella-la Manxa, d'acord amb el Consell Consultiu de Castella-la Manxa, a proposta del Conseller de Sanitat i amb la deliberació prèvia del Consell de Govern en la reunió del dia 22 de gener de 2018,

 

DISPOSO

 

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

 

 1. Aquest decret té per objecte la regulació de:
 • a) La instal·lació i l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats (des d'ara DEA) fora de l'àmbit sanitari.
 • b) La formació inicial i continuada del personal la titulació no li habiliti per a l'ús de DEA.
 • c) L'acreditació de les entitats de formació per capacitar el personal esmentat a l'apartat anterior d'aquest article.
 • d) L'organització dels registres administratius necessaris per a complir les finalitats perseguides per aquest decret.
 1. El que estableix aquesta disposició és aplicable a tots els DEAs, automàtics i semiautomàtics que s'instal·lin en espais no sanitaris, públics i privats, de Castella-la Manxa.

 

Article 2

Definicions

 

A l'efecte d'aquest decret, s'entén per:

 

 1. a) Desfibril·lador extern automatitzat (DEA): producte sanitari, homologat per al seu ús d'acord amb la legislació vigent, dotat d'un sistema computeritzat d'anàlisi del ritme elèctric cardíac capaç d'identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril • lació i administrar una descàrrega elèctrica per restablir el ritme cardíac viable, amb alts nivells de seguretat. Quan aquesta descàrrega pertany amb la participació del primer intervinent, que prem el botó de connexió, el desfibril·lador es diu semiautomàtic (DESA). A diferència d'aquest, en els desfibril·ladors automàtics és el propi aparell el que administra la descàrrega després de detectar l'arítmia. Als efectes d'aquest decret, s'engloben els dos tipus sota l'abreviatura genèrica de DEA.
 2. b) Primer intervinent: persona que té contacte inicial amb el pacient fora de l'àmbit sanitari, identifica la situació d'aturada cardíaca, alerta al Servei d'Atenció i Coordinació d'Urgències i Emergències 1-1-2 de Castella-la Manxa (en endavant, Servei d'emergències 1-1-2), inicia les maniobres bàsiques de reanimació i utilitza un DEA mentre arriben els equips d'emergències extrahospitalàries.

 

Article 3.

Requisits per a la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs automatitzats.

 

 1. Per a la instal·lació i ús de DEAs en espais o llocs fora de l'àmbit sanitari són aplicables els requisits establerts a la normativa bàsica estatal, al present decret ia les normes posteriors que els substitueixin o desenvolupin.
 2. Les entitats públiques o privades que procedeixin a la instal·lació d'un DEA a les seves dependències hauran de:
 • a) Comptar amb un espai accessible i adequat per instal·lar-lo, senyalitzant l'existència del DEA mitjançant un cartell indicatiu col·locat en lloc visible. Aquesta ubicació apareixerà als plànols i mapes informatius del lloc. S'utilitzarà la senyalització universal recomanada pel Consell Espanyol de Ressuscitació Cardiopulmonar (d'ara endavant CERCP), segons el model que apareix com a Annex I d'aquest decret.
 • b) Disposar de la dotació mínima de material al costat del DEA que es recull en l'Annex II d'aquest decret.
 • c) Tenir personal autoritzat per a l'ús de DEA durant tot el temps que romangui obert al públic el lloc on està instal·lat i facilitar al seu personal la formació inicial i continuada per a aquest ús, de conformitat amb el que preveu aquest decret.
 • d) Comptar amb un servei de telefonia, integrat o no en el DEA, per a la comunicació immediata amb el Servei d'Emergències 1-1-2. En cas de no estar integrat, haurà de disposar d'un sistema de mans lliures amb altaveu extern que es desplaçarà amb el propi DEA.
 • e) Garantir la conservació i manteniment dels DEA d'acord a les instruccions del fabricant de l'equip, de manera que el desfibril·lador i els seus accessoris es trobin en perfecte estat d'ús.

Els informes de manteniment estaran a disposició dels inspectors sanitaris de la Conselleria competent en matèria de sanitat.

 

Article 4

Comunicacions en relació a la instal·lació de desfibril·ladors

 

 1. Les persones físiques o jurídiques responsables d'entitats, públiques o privades, que vulguin instal·lar un DEA hauran de presentar una declaració responsable a les Direccions Provincials de la Conselleria competent en matèria de sanitat segons el model habilitat a aquest efecte a la seu electrònica de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (www.jccm.es).
 2. Les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, hauran de presentar la declaració responsable de forma telemàtica amb signatura electrònica a través de la seu electrònica de lAdministració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (https://www.jccm.es). Les persones físiques restants també podran presentar-la als llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
 3. Aquesta declaració responsable haurà d'especificar:
 • a) El nom i domicili del lloc on es pretengui instal·lar el desfibril·lador, així com la descripció de l'espai físic concret on estarà situat.
 • b) La marca, model, número de sèrie del desfibril·lador i nom del fabricant o distribuïdor.
 • c) La referència als dispositius disponibles de comunicació immediata amb el Servei d'Emergències 1-1-2, associats o no a l'DEA.
 • d) Que compleix la normativa aplicable, estatal i autonòmica, per a la instal·lació i ús dels DEA i els requisits per a aquesta instal·lació i ús, recollits en l'article 3 d'aquest decret.
 • Juntament amb la declaració responsable s'haurà d'aportar la documentació següent:
 • a) Documentació acreditativa de la identitat del titular de l'entitat que comunica la instal·lació d'un DEA, sempre que no autoritzi a la Conselleria competent en matèria de sanitat perquè procedeixi a la comprovació i verificació d'aquestes dades.
 • b) Escriptura o document de constitució de societat, en el cas que es tracti de persones jurídiques.
 • c) Relació de les persones autoritzades per a l'ús del DEA, incloent la informació sobre la seva identitat, titulació o acreditació per a l'ús i les dates en què aquestes persones van realitzar la formació inicial i continuada, d'acord amb el que estableix l'article 5 de aquest decret.
 1. Serà responsabilitat dels titulars de les entitats, ja siguin públiques o privades, la tramesa de la documentació i informació a què fa referència aquest article a la Direcció Provincial de la Conselleria competent en matèria de sanitat; així com la comunicació de qualsevol modificació de les dades comunicades o la voluntat de suspendre o cessar la utilització del DEA de què es tracti. Aquestes comunicacions s'han de fer a través del model habilitat a aquest efecte a la seu electrònica de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (www.jccm.es), en el termini màxim d'un mes des que aquestes situacions es produeixin.
 2. Un cop notificada la instal·lació del DEA i prèviament al seu ús, la Direcció General competent en matèria d'ordenació, a través de les seves direccions provincials, inscriurà d'ofici a l'entitat al Registre d'entitats no sanitàries amb desfibril·ladors externs automatitzats a què es refereix larticle 13.

 

Article 5

Persones autoritzades per a l'ús de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari

 

 1. Podran fer ús d'un DEA fora de l'àmbit sanitari les persones que tinguin coneixements bàsics en matèria de reanimació cardiopulmonar, suport vital bàsic i ús d'un desfibril·lador per proporcionar l'atenció necessària a la parada cardíaca fins al moment de l'arribada d'equips sanitaris especialitzats ; en concret:
 • a) Els llicenciats en Medicina i Cirurgia o Graduats en Medicina, els Diplomats o Graduats en Infermeria, així com altres professionals sanitaris d'aquests nivells acadèmics que dins del seu currículum formatiu inclogui formació en suport vital bàsic i maneig de desfibril·ladors.
 • b) Els Tècnics en Emergències Sanitàries o qualsevol persona que estigui en possessió d'un certificat acadèmic oficial que acrediti que ha superat la unitat formativa de formació professional denominada "Suport vital bàsic" (UF0677) o que acrediti haver superat un mòdul professional que inclogui aquesta unitat; o una persona que tingui un certificat de professionalitat, de programa formatiu o de curs d'especialització, en els quals s'inclogui l'esmentada unitat.
 • c) Aquelles persones que hagin superat els cursos de formació inicial i de formació continuada els continguts i durada s'estableixen a l'annex III d'aquest decret.
 • d) Les persones que acreditin documentalment haver realitzat cursos de formació per a l'ús de DEA reconeguts per les autoritats competents d'altres comunitats autònomes i d'altres estats membres de la Unió Europea en els darrers 2 anys, sempre que el seu contingut i durada comprengui els mínims establerts en aquest decret i previ reconeixement davant la Conselleria competent en matèria de sanitat i inscripció en el Registre de formació per a l'ús de Desfibril·ladors Externs Automatitzats, regulat en l'article 12 del present decret, en la seva secció corresponent. A l'efecte de possibles convalidacions per fer ús dels DEA en els termes que preveu aquesta norma, la persona titular de la direcció general competent en matèria de formació de la Conselleria competent en matèria de sanitat, a proposta de l'Institut de Ciències de la Salut (des d'ara ICS), ha de determinar les equivalències entre els programes de formació inicial i continuada que s'estableixen en aquest decret i els continguts dels currículums que puguin presentar els interessats.
 1. Excepcionalment, en el cas que no es trobin presents al lloc la persona o persones concretes autoritzades per al seu ús en el moment en què ocorre la parada cardíaca, qualsevol persona podrà utilitzar el DEA sempre que contacti amb una persona Llicenciada en Medicina i Cirurgia , Graduada en Medicina o Diplomada o Graduada en Infermeria del Servei d'Emergències 1-1-2.

 

Article 6

Manteniment de lautorització per a lús de desfibril·ladors fora de làmbit sanitari

 

 1. El manteniment de lautorització per a lús de DEAs de les persones recollides als punts c) id) de lapartat 1 de larticle anterior estarà condicionat a la realització, amb caràcter biennal, dels cursos de formació continuada previstos a lannex III daquest decret.
 2. La no superació o no participació en aquests cursos de formació continuada, en cada període biennal corresponent, donarà lloc a la caducitat de l'autorització de forma automàtica ia la cancel·lació de la seva inscripció al Registre de formació per a l'ús de Desfibril·ladors Externs Automatitzats.

 

Article 7

Ús dels desfibril·ladors

 

 1. Només poden utilitzar els DEAs a què es refereix aquest decret les persones autoritzades per fer-ho en la forma prevista en aquest decret.
 2. L'ús dels DEAs comporta, en tot cas, l'obligació de contactar immediatament amb el Servei d'Emergències 1-1-2 per tal d'activar de manera urgent la cadena de supervivència.
 3. Després de cada utilització del desfibril·lador, serà responsabilitat de l'entitat que l'ha instal·lat enviar, en un termini màxim de 7 dies, un informe redactat per la persona que el va utilitzar, així com els registres de l'activitat elèctrica del desfibril·lador en utilitzar-lo que el mateix aparell proporciona. Aquesta comunicació es realitzarà a la Gerència d'Urgències, Emergències i Transport Sanitari (d'ara endavant Guets), segons el model habilitat a aquest efecte a la seu electrònica de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (www.jccm.es). La presentació de la comunicació es farà segons el que disposa larticle 4.2. La Guets trametrà còpia de l'informe al Registre d'entitats no sanitàries amb desfibril·ladors externs automatitzats, regulat a l'article 13 del present decret. L'entitat estarà exempta d'aquesta comunicació quan es doni el supòsit recollit a l'apartat 2 de l'article 5, però ha d'enviar a la Guets el registre de l'activitat elèctrica del DEA utilitzat.

 

Article 8

Formació de primers intervinents

 

 1. L'objectiu dels programes de formació per a primers intervinents és que aquests obtinguin els coneixements i les habilitats necessàries per identificar la situació de parada cardíaca, alertar el Servei d'Emergències 1-1-2, iniciar les maniobres bàsiques de ressuscitació i utilitzar un desfibril·lador extern automatitzat mentres arriben els equips d'emergències extrahospitalàries.
 2. Els continguts mínims, la durada del programa de formació inicial i de formació continuada i els requisits mínims del personal docent estan descrits a l'annex III d'aquest decret.
 3. L'equip docent estarà integrat per persones amb la titulació que recull els punts a) ib) de l'apartat 1 de l'article 5 d'aquest decret.

Dins el mateix, hi haurà un coordinador que s'ocuparà de les tasques generals d'organització i desenvolupament del curs, que haurà de tenir la condició de Llicenciat en Medicina i Cirurgia o Graduat en Medicina o Diplomat o Graduat en Infermeria, i reunir, almenys, una de les següents condicions:

1- Experiència mínima de 18 mesos a urgències hospitalàries, transport assistit, reanimació o cures crítiques.

2- Formació mínima de 500 hores teoricopràctiques a urgències i emergències sanitàries, amb almenys el 25% de pràctiques presencials.

3- Posseir lespecialitat de Medicina Intensiva, dAnestesiologia i Reanimació o de Cardiologia.

Podran organitzar i impartir aquests cursos, sempre que compleixin els requisits exigits per aquest decret, les entitats públiques o privades acreditades per la Conselleria competent en matèria de sanitat, les unitats competents en matèria de formació i els centres de prevenció de riscos laborals dependents de la Junta de

Comunitats de Castella-la Manxa, la Guets, les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i altres entitats o institucions que formin part del CERCP.

 

Article 9

Acreditació de les entitats de formació

 

 1. Les entitats interessades a impartir la formació a què fa referència aquest decret han de sol·licitar l'acreditació corresponent a la Direcció General competent en matèria de formació de la Conselleria competent en matèria de sanitat.
 2. Per ser acreditada com a entitat formadora, el centre o institució haurà de presentar la següent documentació i informació:

 

 1. a) Sol·licitud d'acreditació adreçada a l'ICS, en el model habilitat a l'efecte a la seu electrònica de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (www.jccm.es). La presentació de la sol·licitud es realitzarà segons el que disposa l'article 4.2. Aquesta sol·licitud ha de contenir la declaració responsable del titular de l'entitat sol·licitant de què disposa del material bibliogràfic, audiovisual i, almenys, el material pedagògic que preveu l'annex III; i del compliment dels altres requisits i condicions continguts en aquest decret.
 2. b) Juntament amb la informació continguda en el formulari de sol·licitud esmentat en aquest article, s'haurà d'aportar la següent documentació:

 

 1. Documentació acreditativa de la identitat del titular de lentitat sol·licitant, sempre que no autoritzi la Conselleria competent en matèria de sanitat perquè procedisca a la comprovació i verificació de les esmentades dades.
 2. Escriptura o document de constitució de societat, en cas que es tracti de persones jurídiques.
 3. Relació de les persones que componen l'equip docent, incloent-hi la informació sobre la seva identitat, titulació o acreditació per impartir els cursos de formació inicial o continuada, d'acord amb el que estableixen l'article 8 i l'annex III d'aquest decret.
 4. Els serveis tècnics de l'ICS determinaran si la sol·licitud i la documentació presentades reuneixen els requisits assenyalats a l'apartat anterior. En el cas que s'hi observin faltes o omissions, es requerirà l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius.
 5. Els serveis tècnics estudiaran la documentació presentada i emetran un informe amb la seva proposta dacreditació o denegació a la Direcció General competent en matèria de formació de la Conselleria competent en matèria de sanitat. La persona titular de la Direcció General, a la vista daquest informe, ha de resoldre concedint o denegant lacreditació sol· licitada. El termini per dictar i notificar la resolució dacreditació serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entendrà concedida l'acreditació.
 6. Una vegada acreditada l'entitat de formació, es remetrà una còpia de l'acreditació a l'ICS, que inscriurà d'ofici el centre a la secció corresponent del Registre de formació per a l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats, regulat a l'article 12 del present decret.
 7. Lacreditació dels centres de formació tindrà una vigència de cinc anys comptats des de la data de la resolució dacreditació. Dins dels tres mesos anteriors a l'expiració del termini de vigència, els interessats podran sol·licitar-ne la renovació, seguint el mateix procediment que per a l'acreditació inicial. Si en aquest període no s'ha presentat sol·licitud de renovació, es considera que l'acreditació ha caducat.
 8. Les entitats de formació acreditades han de posar en coneixement de la direcció general competent en matèria de formació de la conselleria competent en matèria de sanitat qualsevol modificació de les condicions dacreditació.
 9. El procediment de comunicació de modificacions serà el mateix que per a lacreditació inicial. Si les modificacions afectessin les condicions que van fer possible lacreditació i es constatés que sincompleixen els requisits que van servir de base per al seu atorgament, la persona titular de la Direcció General podrà revocar aquesta acreditació.

 

Article 10

Organització dels cursos

 

 1. Un cop finalitzada l'activitat docent, en un termini de 15 dies, l'entitat organitzadora facilitarà una memòria a l'ICS, mitjançant el model habilitat a aquest efecte a la seu electrònica de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (www.jccm.es) . La presentació de la memòria es farà dacord amb el que disposa larticle 4.2.
 2. A la memòria es farà constar:
 3. a) El nom de l'entitat de formació acreditada o, si escau, la unitat competent en matèria de formació d'entre les compreses en l'apartat 4 de l'article 8.
 4. b) El nom de la persona que va coordinar l'activitat.
 5. c) El lloc on es va impartir la formació tant teòrica com pràctica, amb expressió del mobiliari i l'equipament.
 6. d) El contingut, durada i organització de l'activitat.
 7. e) La relació de l'equip docent.
 8. f) La relació d'alumnes que han superat l'avaluació del curs. Aquests seran inscrits, d'ofici, en la secció corresponent del Registre de formació per a l'ús de Desfibril·ladors Externs Automatitzats.
 9. La persona titular de la Direcció Gerència de lICS expedirà les corresponents acreditacions individuals dautorització per a lús de DEA als alumnes que hagin superat lavaluació, tant de la formació inicial com dels cursos de formació continuada.

 

Article 11

Acreditació d'entitats amb seu a altres comunitats autònomes

 

En el cas d'una entitat que tingui seu a una altra comunitat autònoma, podrà sol·licitar igualment l'acreditació, seguint el procediment establert en l'article 9 d'aquest decret, o bé, si l'entitat està acreditada ja en una altra comunitat autònoma, comunicar aquesta acreditació a la direcció general competent en matèria de formació de la Conselleria competent en matèria de sanitat, en el model habilitat a l'efecte a la seu electrònica de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (www.jccm.es). La presentació de la comunicació es realitzarà segons el que disposa l'article 4.2. Un cop finalitzada l'activitat docent, han de facilitar la informació i documentació sobre la mateixa a l'ICS en els termes establerts per l'article 10 d'aquest decret.

 

Article 12

Registre de formació per a l'ús de Desfibril·ladors Externs Automatitzats

 

 1. El Registre de formació per a l'Ús de Desfibril·ladors Semiautomàtics Externs, creat pel Decret 9/2009, de 10 de febrer, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, passa a anomenar-se Registre de formació per a l'Ús de Desfibril·ladors Externs Automatitzats (d'ara endavant, RFDEA) i integra totes les dades del registre anterior.
 2. El RFDEA té la finalitat de poder fer el seguiment i el control necessaris de les persones autoritzades per fer ús dels DEAs i de les entitats formadores acreditades per impartir la formació prevista a l'Annex III d'aquest decret. Aquest registre depèn de la direcció general competent en matèria de formació de la conselleria competent en matèria de sanitat.
 3. El Registre s'estructura en les dues seccions següents:
 4. a) Secció I. Entitats formadores acreditades per impartir els cursos de formació. Aquesta secció recollirà, com a mínim, les dades d'identificació de l'entitat (nom i domicili) i del seu titular; identificació i titulació del coordinador; data de concessió de l'acreditació i, si escau, data de renovació de la mateixa.
 5. b) Secció II. Persones autoritzades per a fer ús dels DEA. Contindrà, com a mínim, les dades d'identificació personal, dates d'emissió d'acreditacions individuals d'autorització i dates de renovació de les mateixes.
 6. La inscripció es farà d'ofici per l'ICS un cop superada l'avaluació dels cursos de formació i, en el cas de les entitats formadores, un cop acreditada l'entitat.
 7. Per tal de facilitar la transparència administrativa i l'accés a la formació dels primers intervinents, la Direcció General responsable de l'RFDEA farà públiques les dades dels centres formatius acreditats a través de la pàgina web de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa.

 

Article 13

Registre d'entitats no sanitàries amb Desfibril·ladors Externs Automatitzats

 

 1. El Registre d'entitats no sanitàries amb Desfibril·ladors Semiautomàtics Externs, creat pel Decret 9/2009, de 10 de febrer, passa a anomenar-se Registre d'entitats no sanitàries amb Desfibril·ladors Externs Automatitzats (d'ara endavant, RDEA) i integra totes les dades del registre anterior .
 2. El RDEA té com a finalitat oferir informació sobre la ubicació dels DEAs, tant al Servei d'Emergències 1-1-2, com a institucions de protecció ciutadana, com els cossos i les forces de seguretat de l'Estat o els serveis de protecció civil.
 3. Aquest registre està adscrit a la Direcció General competent en matèria d'ordenació sanitària i s'hi han d'inscriure les entitats i institucions que tinguin instal·lat algun DEA i els particulars que ho sol·licitin voluntàriament; en aquest registre constaran totes les dades recollides al model de declaració responsable descrit a l'article 4 d'aquest decret.
 4. La inscripció al Registre és obligatòria per a les entitats que tinguin instal·lat un DEA prèvia a l'inici de l'ús del mateix. El compliment daquesta obligació correspon a la persona titular de lentitat o empresa que disposi del DEA.
 5. La Direcció General competent en matèria dordenació sanitària, responsable del RDEA, posarà en coneixement del Servei dEmergències 1-1-2, el nombre, les característiques i la ubicació dels DEAs existents en espais no sanitaris. Així mateix, posarà aquesta informació a disposició de ciutadans, professionals i institucions a través de la pàgina web de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa.

 

Article 14

Inspecció i control

 

La Conselleria competent en matèria de sanitat durà a terme les actuacions necessàries per supervisar i controlar el compliment de les obligacions establertes en aquest decret.

 

Article 15

Règim sancionador

 

Les infraccions al que disposa aquest decret seran sancionades d'acord amb el que estableix la Secció 4a del Capítol III del Títol V de la Llei 8/2000, de 30 de novembre, d'Ordenació Sanitària de Castella-la Manxa, així com al Capítol VI del Títol I de la Llei 14/1986, de 25 dabril, General de Sanitat.

 

Disposició transitòria primera

Autoritzacions i acreditacions vigents

 

Les autoritzacions d'instal·lació i ús de DEA i les acreditacions d'entitats de formació per al seu ús atorgades a l'empara del Decret 9 / 2009, de 10 de febrer, mantenen la vigència fins a la data de la seva renovació.

 

Disposició transitòria segona

Adequació als requisits exigits

 

 1. Els espais públics i privats que ja disposin d'un desfibril·lador registrats s'han d'adequar als requisits que preveu aquest decret en el termini de dotze mesos, a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret.
 2. Les persones físiques o jurídiques responsables de la gestió o explotació d'aquells espais o llocs, que a l'entrada en vigor del present decret ja disposin d'un desfibril·lador instal·lat, però no registrat, han de comunicar aquesta instal·lació al Registre d'entitats no sanitàries amb desfibril·ladors externs Automatitzats, en els termes que preveu l'article 4, en el termini de sis mesos comptats des de l'entrada en vigor d'aquest decret.

Disposició derogatòria única

Derogació normativa

 

Queda derogat el Decret 9 / 2009, de 10 de febrer, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, i totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa el present decret.

 

Disposició final primera

Tractaments de dades de caràcter personal

 

 1. En el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquest decret al Diari Oficial de Castella-la Manxa, la Conselleria competent en matèria de protecció de dades modificarà els fitxers corresponents, d'acord amb el que disposa la normativa vigent.
 2. A efectes d'aquest decret i en tot allò que li sigui aplicable, les dades dels registres actuals, creades d'acord amb els articles 10 i 11 del Decret 9/2009, de 10 de febrer, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari; també es consideren part del RFDEA i del RDEA.

 

Disposició final segona

Desenvolupament i execució

 

Es faculta la persona titular de la Conselleria competent en matèria de sanitat per a modificar els continguts dels annexos d'aquest decret, així com per dictar les disposicions que siguin necessàries per al desenvolupament i execució del mateix.

 

Disposició final tercera

Entrada en vigor

 

El present Decret entrarà en vigor al mes de la publicació en el Diari Oficial de Castella-la Manxa.

 

Donat a Toledo, el 22 de gener de 2018

 

El President

EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

 

El conseller de Sanitat

JESÚS FERNÁNDEZ SANZ

 

Descarrega aquí la normativa sobre desfibril·ladors DEA DESA a Castella-la Manxa

 

Som instal·ladors de desfibril·ladors i punts de rescat cardíac

 

Neosalus Castilla La Mancha realitzem instal·lacions de desfibril·ladors DEA, realitzem el manteniment d'equips i formació en SVB i ús del desfibril·lador amb què complir amb la normativa de desfibril·ladors externs semiautomàtics, serveis de cardioprotecció integral a Castella-la Manxa. Contacta amb nosaltres a Castilla La Mancha per a qualsevol instal·lació, manteniment o reparació d'equips DEA que puguis necessitar, a instal·lacions som certificadors d'espais cardioprotegits a Castilla La Mancha.