Normatives de desfibril·ladors DEA a Comunitat Valenciana

Legislació i regulació sobre cardioprotecció a València, Alacant i Castelló

Decret sobre desfibril·ladors DEA DESA a València, Alacant i Castelló.

Normativa de desfibril·ladors C.Valenciana

 

DECRET 159/2017, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual es regula la instal·lació i l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, a la Comunitat Valenciana.

PREÀMBUL

 

La Constitució Espanyola a l'article 43 reconeix el dret de tota la ciutadania a la protecció de la salut i la competència dels poders públics per organitzar i tutelar la salut pública.

La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, té per objecte la regulació general de totes les accions que permetin fer efectiu el dret a la protecció de la salut i estableix a l'article 6.4 que les actuacions de les administracions públiques sanitàries estaran orientades a garantir, entre altres, lassistència sanitària en tots els casos de pèrdua de salut.

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix en l'article 54 que és competència exclusiva de la Generalitat, l'organització, l'administració i la gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana.

La Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana, estableix que són activitats bàsiques del Sistema Valencià de Salut, entre d'altres, la promoció, la informació i l'educació per a la salut de la població ; la prevenció i el control dels riscos per a la salut de la comunitat; la prevenció i control de les malalties i les situacions d'emergència sanitària, i en l'article 36 assenyala que la prevenció de la malaltia és el conjunt d'actuacions i serveis destinats a reduir la incidència i la prevalença de certes malalties, lesions i discapacitats població ia atenuar o eliminar, en la mesura que sigui possible, les seves conseqüències negatives mitjançant accions individuals i col·lectives.

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort al món occidental, destacant entre elles, la mort sobtada cardíaca, com a resultat d'una parada cardíaca secundària principalment a la fibril·lació ventricular. Aquest ritme cardíac caòtic representa entre el 75% i el 80% de les morts sobtades d'origen cardíac i requereix atenció immediata, ja que per cada minut que es retarda el tractament adequat es redueix en un 10% la possibilitat de supervivència de la persona que la pateix.

Les evidències clíniques i científiques ratifiquen que la desfibril·lació primerenca i la reanimació cardiopulmonar bàsica de qualitat són la resposta més adequada i el tractament específic de la fibril·lació ventricular. La correcta actuació davant d'una situació de parada cardiorespiratòria ha de formar part d'una acció integral entre els diferents intervinents a la cadena de supervivència que garanteixi la continuïtat assistencial i que la componen quatre baules: reconeixement de la situació d'una víctima de parada cardíaca, activació immediata dels serveis d'emergències sanitàries, inici precoç d'una reanimació cardiopulmonar (RCP) i desfibril·lació primerenca mentre arriben els serveis sanitaris especialitzats per continuar l'assistència i traslladar el pacient a un centre sanitari, si escau.

El Reial decret 365/2009, de 20 de març, estableix les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari (d'ara endavant DESA) i encarrega a les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes , l'establiment dels mecanismes de control i inspecció oportuns, el procés de notificació per a la instal·lació de DESA, els mecanismes necessaris per autoritzar el personal per a l'ús dels DESA, la promoció i recomanacions per a la instal·lació dels DESA d'acord amb les recomanacions dels organismes internacionals i per promoure els mecanismes de coordinació oportuns amb els dispositius de protecció civil, bombers, policia local i altres que fossin necessaris per estendre la instal·lació dels DESA.

A la Comunitat Valenciana la "utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic" va ser regulat pel Decret 220/2007, de 2 de novembre, del Consell, derogat pel Decret 157/2014, de 3 d'octubre, del Consell, per el que sestableixen les autoritzacions sanitàries i sactualitzen, creen i organitzen els registres dordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat.

Aquest Decret 157/2014, va establir determinades disposicions referides a la utilització dels desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, determinant a l'article 7 que l'ús a la Comunitat Valenciana dels desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari es realitzarà d'acord amb el que estableix el Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització dels desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, així com a el que disposa el Reial decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris. Així mateix, aquest decret concreta que la conselleria amb competències en matèria de sanitat podrà determinar altres requisits i condicions per a la instal·lació i ús dels desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari.

D'acord amb la normativa bàsica estatal, considerant que hi ha experiència acumulada en la utilització de DESA a la Comunitat Valenciana, existint un alt grau de conscienciació social davant el problema de la mort sobtada, el consens entre professionals i l'interès de l'administració sanitària de la Generalitat a promoure i facilitar l'ús de DESA, suprimint barreres innecessàries i facilitant l'accés públic a la desfibril·lació per augmentar la supervivència de la parada cardíaca, s'ha considerat oportú procedir a l'aprovació d'una nova norma que reguli a l'àmbit de la Comunitat

Valenciana, la instal·lació i ús del DESA. Es justifica així linterès general daquesta norma; recull la regulació necessària per atendre les necessitats cobrir; es dicta a l'empara del Reial decret 365/2009, de 20 de març, estableix les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari; s'ha complert amb els tràmits previstos a l'article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicant-se els tràmits al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ia la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; i no implica càrregues administratives innecessàries en la seva aplicació, les

mínimes per a la seva efectivitat. Amb tot això, es justifica l'adequació del decret als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència que recull l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques .

Aquesta disposició està inclosa al Pla normatiu de l'Administració de la Generalitat per al 2017.

En el procés d'elaboració d'aquest decret, s'han emès els informes preceptius, s'han realitzat els tràmits d'audiència pertinents i s'ha donat compliment a l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell .

Per tot això, a proposta de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i prèvia deliberació del Consell en la sessió de 6 d'octubre de 2017,

 

DECRET

 

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

 

Constitueix l'objecte d'aquest decret regular, a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la instal·lació i ús fora de l'àmbit sanitari, de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs (d'ara endavant DESA), per primers intervinents aliens a la professió sanitària, davant d'una situació de parada cardíaca, així com establir l'obligatorietat de la seva disponibilitat a determinats espais d'ús públic.

 

Article 2

Definicions

 

 1. A l'efecte d'aquest decret s'entén per:

 

 • a) Desfibril·lador automàtic o semiautomàtic extern (DESA): el producte sanitari destinat a analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme cardíac viable amb alts nivells de seguretat. Aquesta definició inclou també els anomenats desfibril·ladors externs automàtics.
 • b) Persona intervinent: la persona que té contacte inicial amb el pacient, identifica la situació d'emergència, alerta els serveis d'emergència a través d'una trucada al 112, inicia maniobres de reanimació i fa ús d'un DESA fora de l'àmbit sanitari .
 • c) Personal autoritzat per a ús dun DESA: el personal que acrediti la superació dels programes de formació inicial i continuada per a lús de DESA.
 • d) Aforament: el nombre màxim autoritzat de persones que pot admetre un recinte destinat a espectacles o altres actes públics.
 • e) Afluència mitjana diària: el nombre mitjà de persones que diàriament acudeixen a un determinat espai o lloc. S'obté dividint l'afluència total anual de persones en aquest determinat espai pel nombre de dies que aquest any aquest determinat espai ha estat disponible al públic.
 • f) Establiment: aquell lloc on s'exerceix una activitat comercial, industrial o professional.

 

 1. A l'efecte d'aquest decret, s'entén per establiment públic els locals on es realitzen els espectacles públics i les activitats recreatives, sens perjudici que aquests espectacles i activitats es puguin desenvolupar en instal·lacions portàtils, desmuntables oa la via pública; tal com es defineixen a lapartat c del punt 1 de larticle 1, de la Llei 14/2010, de 3 de desembre de la Generalitat, despectacles, públics, activitats recreatives i establiments públics.

 

Article 3

Espais obligats a disposar del DESA

 

Quedaran obligats a disposar del DESA, en condicions aptes de funcionament i llest per al seu ús immediat, les persones físiques i les persones jurídiques responsables de la gestió o explotació dels següents espais:

 1. Instal·lacions de transport: aeroports i ports comercials, estacions o baixadors d'autobusos o ferrocarril de poblacions de més de 50.000 habitants, i les estacions de metro amb una afluència mitjana diària igual o superior a 2.000 persones.
 2. Instal·lacions, centres o complexos esportius en què el nombre de persones usuàries diàries, tenint en compte tots els espais esportius disponibles, sigui igual o superior a 500.
 3. Centres educatius amb un aforament igual o superior a 1.500 persones.
 4. Establiments públics amb un aforament igual o superior a 1.000 persones.


Article 4

Requisits d'instal·lació i ubicació del DESA

 

 1. Els DESA que siguin instal·lats hauran de complir el que estableix el Reial decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, i ostenta el marcatge CE que garanteix la seva conformitat amb els requisits essencials que els siguin aplicables.
 2. Els DESA seran instal·lats en llocs visibles i hauran d'estar senyalitzats de manera clara i senzilla mitjançant la senyalització universal recomanada pel Comitè Internacional de Coordinació sobre Ressuscitació (ILCOR). Aquesta ubicació s'ha d'identificar degudament als plànols o mapes informatius del lloc si tingués. Al costat del desfibril·lador es mostraran amb claredat i visibilitat adequada el telèfon d'emergències 112 i les instruccions d'ús del DESA.


Article 5

Comunicació de la instal·lació i retirada del DESA

 

 1. Les entitats públiques o privades obligades a instal·lar un DESA per al seu ús per personal no sanitari, així com les entitats públiques o privades i particulars que no estant obligats a això ho vulguin fer voluntàriament, prèviament a la seva instal·lació, ho han de comunicar al departament competent en matèria de ordenació sanitària de la conselleria competent en matèria de sanitat, per a la seva inscripció al Registre Autonòmic de Desfibril·ladors Automàtics i Semiautomàtics Externs, de conformitat amb la normativa vigent que desenvolupi el procediment d'inscripció en aquest registre.
 2. La retirada d'un DESA instal·lat haurà de ser, així mateix, comunicada al departament competent en matèria d'ordenació sanitària de la conselleria competent en matèria de sanitat per baixar-la en el Registre Autonòmic de Desfibril·ladors Automàtics i Semiautomàtics Externs.

 

Article 6

Utilització del DESA

 

La utilització d'un DESA comporta l'obligació de contactar de manera prèvia al seu ús o, si escau, de manera immediata, davant la impossibilitat de fer-ho per no ser-hi present més d'una persona, amb el Servei d'Emergències Sanitàries (SES) de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, a través del telèfon d'emergències 112, per activar de manera ràpida tota la cadena de supervivència i garantir la continuïtat assistencial de la persona afectada.

 

Article 7

Notificació de la utilització del DESA

 

Després de cada ús d'un DESA i després de la finalització de la intervenció, la persona titular o persona física o jurídica responsable de la gestió o explotació d'aquells espais o llocs on es trobe instal·lat el DESA utilitzat, haurà de remetre al Centre d'Informació i Coordinació de Urgències (CICU) dependent del Servei d'Emergències Sanitàries, en un termini màxim de 72 hores, el document de registre que el mateix equip DESA proporciona, acompanyat del model de comunicació que es troba disponible a la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat a internet, https://sede.gva.es, així com a la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, www.san.gva.es.

 

Article 8

Personal autoritzat per a l'ús del DESA

 

 1. Estan autoritzats per a l'ús del DESA:

 

 • a) Les persones que estiguin en possessió de la llicenciatura de Medicina i Cirurgia o grau de Medicina, diplomatura d'Infermeria o grau d'Infermeria, o Formació Professional de tècnic en Emergències Sanitàries.
 • b) Les persones que hagin cursat titulacions oficials reconegudes a Espanya el programa de les quals inclogui formació en reanimació cardiopulmonar, suport vital bàsic i ús del DESA, amb un contingut i durada que com a mínim es correspongui amb l'especificat als programes de formació.
 • c) Les persones dels estats membres la Unió Europea que hagin realitzat els cursos o programes exigits per a això als seus països, prèvia homologació per la unitat administrativa amb competència en formació i docència en matèria de sanitat, si es constatés que hi ha equivalència en contingut i durada amb els programes de formació inicial i continuada per a lús de DESA. L'homologació tindrà una validesa de dos anys a comptar de la data de realització del curs.
 • d) I totes aquelles persones que hagin superat els programes de formació inicial i continuada per a lús de DESA.
 1. De manera excepcional, en aquells casos en què no es trobi present cap persona acreditada per a l'ús del DESA, quan concorri la circumstància ia fi d'augmentar les possibilitats de supervivència, podrà fer ús del DESA, qualsevol persona que es trobe present a lloc de la parada cardíaca i sempre que estigui en comunicació amb el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) a través del telèfon d'emergències 112.

 

Article 9

Programes de formació per a l'ús del DESA

 

 1. Els programes de formació inicial i de formació continuada per a lús del DESA per personal no sanitari, sestabliran per resolució de la persona titular de la direcció general amb competències en matèria dassistència sanitària de la conselleria amb competències en matèria de sanitat i es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 2. La persona titular o persona física o jurídica que tingui instal·lat un DESA a les seves dependències per estar-hi obligat o per fer-ho de manera voluntària, haurà de garantir, en tot cas, la formació del personal previst per a l'ús del DESA.
 3. Les persones que hagin superat el programa de formació inicial han dactualitzar la seva formació almenys cada dos anys, mitjançant la superació del programa de formació continuada.
 4. Els programes de formació seran impartits per les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que estiguin acreditades com a centres de formació per a la realització de programes de formació de personal no sanitari per a l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs per la unitat administrativa amb competència en matèria formació i docència de la conselleria competent en matèria de sanitat.
 5. Seran els centres de formació acreditats els que hauran dexpedir els certificats individuals a lalumnat que superin els programes, en què consti com a mínim: la resolució dacreditació del centre de formació per part de lòrgan competent, el nom del centre o entitat que ho ha impartit, nom del programa realitzat (inicial o de formació continuada), durada, lloc, data de realització i període de vigència del certificat, i nom de la persona signant del certificat. Així mateix, el centre acreditat haurà de registrar i custodiar la documentació de cadascun dels programes realitzats (materials docents i actes amb la relació de lalumnat amb dret a certificat) per un període mínim de cinc anys.
 6. El programa de formació inicial s'haurà de fer de forma presencial.

 

Article 10

Acreditació dels centres de formació

 

 1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que estiguin interessades a ser centres acreditats per a la realització de programes de formació de personal no sanitari per a l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs, hauran de presentar sol·licitud, que es troba disponible a la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat a internet, https://sede.gva.es, així com a la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, www.san.gva.es, al registre de la unitat administrativa amb competència en matèria formació i docència de la conselleria competent en matèria de sanitat, o en qualsevol de les formes previstes a la legislació reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques, juntament amb la documentació següent:
 • a) Document acreditatiu de la personalitat de la persona o entitat sol·licitant i, si escau, de la representació que ostenta.
 • b) En cas de persones físiques o jurídiques privades, còpia compulsada del justificant que acrediti que consta donat d'alta de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).
 • c) Memòria justificativa que inclourà una declaració responsable sobre el compliment dels requisits que han d'observar els centres de formació i que es recullen a l'article següent del present decret, sens perjudici de la documentació que caldrà aportar i que cal en aquest mateix article.
 1. La unitat administrativa amb competència en matèria de formació i docència de la conselleria competent en matèria de sanitat, incoarà el corresponent expedient, estudiarà la sol·licitud i documentació presentada, i verificarà el compliment dels requisits que exigeix ​​la normativa, podent requerir-ne l'esmena de conformitat amb el que disposa la legislació reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 2. A la vista de lexpedient complet i de la proposta de resolució de la unitat administrativa amb competència en matèria formació i docència, la persona titular del centre directiu competent en matèria formació i docència de la conselleria competent en matèria de sanitat, dictarà i notificarà resolució de acreditació o denegació de la mateixa en el termini màxim de quatre mesos des de la presentació de la sol·licitud. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. Transcorregut el termini indicat al paràgraf anterior per dictar resolució dacreditació, sense que es produeixi la notificació de la resolució expressa, sentendrà estimada la sol· licitud dacreditació.
 3. L'acreditació dels centres de formació tindrà una vigència de tres anys, comptadors des de la data que calgui en la resolució.
 4. La renovació de lacreditació haurà de ser sol·licitada dins dels tres mesos anteriors a la finalització del termini de vigència, a instància de la persona o entitat titular del centre de formació acreditat, presentant una breu memòria dels programes realitzats i indicant específicament si sha produït algun canvi en les condicions del seu centre expressades a la memòria inicial. La comprovació i el compliment de les condicions i els requisits per al manteniment de l'acreditació del centre, implicarà després de l'expedient oportú, la corresponent resolució de renovació de l'acreditació, de la persona titular del centre directiu competent en matèria formació i docència de la conselleria competent en matèria de sanitat. La manca de renovació en termini determinarà la pèrdua de lacreditació per a la impartició de la formació a què es refereix aquest decret. En aquests casos, per sol·licitar una nova acreditació com a centre de formació, la persona o entitat haurà d'iniciar un nou procediment.
 5. L'acreditació d'un centre quedarà sense efecte i podrà ser revocada d'ofici per l'Administració, després de la tramitació del procediment corresponent amb audiència de la persona o entitat interessada, sense dret a cap indemnització, si es constata que s'han deixat de complir els requisits establerts que en van motivar l'atorgament. El termini màxim per resoldre sobre la revocació serà de tres mesos, comptadors des de la data d'adopció de l'acord d'iniciació del procediment de revocació. Transcorregut el termini indicat sense que es produeixi la notificació a linteressat de la resolució expressa, sentendrà caducat aquest procediment.
 6. Qualsevol modificació de lequip docent posterior a lacreditació del centre haurà de ser notificada a la unitat administrativa amb competència en matèria formació i docència de la conselleria competent en matèria de sanitat i haurà de ser autoritzada per la persona titular del centre directiu competent en matèria formació i docència de la conselleria competent en matèria de sanitat, sense que això suposi variació en la vigència de lacreditació atorgada en la resolució.

 

Article 11

Requisits dels centres de formació

 

Els centres de formació de personal no sanitari per a l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs han d'observar el compliment dels requisits següents:

 

a) Disposar d'un programa de formació el contingut mínim del qual s'ajusti a les matèries i continguts descrits als programes de formació inicial i continuada per a l'ús de DESA. Sacreditarà en la memòria a què es refereix larticle 10, punt 1, apartat c, mitjançant la presentació del programa.

b) Comptar amb una dotació mínima de recursos de personal, que serà duna persona docent per cada grup de deu alumnes.

 

L'equip docent del centre de formació podrà estar constituït per:

 • Professionals sanitaris amb el curs d'instructor de suport vital o amb el curs de monitor de suport vital, amb certificat en vigor expedit per les administracions sanitàries de l'Estat i entitats sanitàries els fins estatutaris de les quals siguin de caràcter científic i relacionats amb la matèria que regula aquest decret .
 • Professionals sanitaris dels serveis urgències hospitalaris i dels serveis d'emergències sanitàries (SES), de la conselleria competent en matèria de sanitat a la Comunitat Valenciana.
 • Professionals sanitaris dels serveis de prevenció de riscos laborals dels organismes de la Generalitat que exerceixin les competències en matèria de seguretat i salut a la feina.

Tot el personal a què es refereixen els paràgrafs anteriors, quan es tracti de personal al servei de les administracions públiques, haurà de complir el que estableix la legislació en matèria d'incompatibilitats al servei de les administracions públiques

S'acreditarà la capacitat per a la docència a la memòria justificativa que es presenta juntament amb la sol·licitud, aportant còpies autentificades dels certificats acreditatius en vigor corresponents.

c) Comptar amb una dotació mínima de recursos materials, que serà la següent per cada grup de deu alumnes:

 • Dos maniquins de simulació que permetin la pràctica de maniobres de suport vital bàsic, incloent obertura de la via aèria, la ventilació artificial (boca a boca, boca a nas o boca a màscara) i la compressió toràcica intermitent (denominada «massatge cardíac extern») ), així com la utilització del DESA.
 • Un maniquí pediàtric de simulació.
 • Dues màscares per a ventilació artificial.
 • Un DESA de formació, degudament homologat.

d) Disposar de locals que compleixin la normativa sobre habitabilitat de la Comunitat Valenciana, i disposar d'un espai mínim de 40 m2 que permeti la pràctica formativa adequada.

 

Article 12

Inspecció i control

 

Sense perjudici de les competències daltres organismes per raó de la matèria, serà el centre directiu competent en matèria dinspecció

de la conselleria competent en matèria de sanitat, qui realitzarà la inspecció i control del compliment del que estableix aquest

decret, de conformitat amb el que disposa el Reial decret 1591/2009, de 16 d'octubre.

 

Article 13

Infraccions i sancions

 

 1. L'incompliment del que disposa aquest decret donarà lloc a la corresponent responsabilitat administrativa en els termes previstos a la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, ia la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana.
 2. Les infraccions seran sancionades d'acord amb el que disposa la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, i la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana.

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

primera

Continguts educatius

 

Es promourà per l'Administració de la Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria d'educació, la introducció en els continguts educatius de l'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) i en la seva etapa que es consideri més oportuna, del coneixement en matèria de primers auxilis i suport vital bàsic que inclogui, almenys, la petició dajuda al telèfon demergències 112, la reanimació cardiopulmonar (RCP) bàsica i lús dun DESA.

 

Segona

Entitats locals

 

Les entitats locals poden instal·lar DESA addicionals als que preveu l'article 3 del present decret als establiments o serveis de la seva titularitat o direcció.

 

tercera

taxes

 

L'Administració de la Generalitat podrà exigir el pagament de taxa per la prestació dels serveis d'acreditacions de centres de formació previstos en aquest decret, en els termes que així s'estableixi a la legislació de taxes de la Generalitat.

 

quarta

Incidència pressupostària

 

La implantació i el desenvolupament d'aquest decret no podrà tenir cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la conselleria amb competències en matèria de sanitat i, en tot cas, haurà de ser atès amb els mitjans personals i materials de la conselleria esmentada.

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

primera

Adequació dels espais i comunicació

 

 1. Les persones físiques i les persones jurídiques responsables de la gestió o explotació d'espais obligats a disposar d'un DESA han de complir els requisits que preveu aquest decret en un termini de dotze mesos a partir de la seva entrada en vigor.
 2. Les persones físiques i les persones jurídiques responsables de la gestió o explotació despais que ja tinguin instal·lat un o més DESA, shauran dadequar als requisits establerts en aquest decret, en un termini de dotze mesos a partir de la seva entrada en vigor.

 

Segona

Homologació

 

Aquelles persones que hagen realitzat programes o cursos de formació per a l'ús del DESA en centres de formació de la Comunitat Valenciana després de la derogació del Decret 220/2007, de 2 de novembre, del Consell, tal com va establir el Decret 157/2014, de 3 d'octubre, del Consell, fins a l'entrada en vigor d'aquest decret, podran sol·licitar l'homologació de la formació a la unitat administrativa amb competència en matèria formació i docència de la conselleria competent en matèria de sanitat, que només la concedirà si es constatés que hi ha equivalència en contingut i durada amb els programes de formació inicial i continuada per a l'ús de DESA. En tot cas, l'homologació tindrà una validesa de dos anys a comptar de la data de realització del curs.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

única

derogació

 

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin al que disposa aquest decret.

 

DISPOSICIONS FINALS

 

primera

Desenvolupament

 

Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, per dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació del que disposa aquest decret.

 

Segona

Entrada en vigor

 

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

València, 6 d'octubre del 2017

 

El president de la Generalitat,

XIM PUIG I FERRER

 

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública,

CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ

 

Descarrega aquí la normativa sobre desfibril·ladors DEA DESA a Comunitat Valenciana

 

Som instal·ladors de desfibril·ladors i punts de rescat cardíac

 

Neosalus Comunitat Valenciana realitzem instal·lacions de desfibril·ladors DEA, realitzem el manteniment d'equips i formació en SVB i ús del desfibril·lador amb què complir amb la normativa de desfibril·ladors externs semiautomàtics, serveis de cardioprotecció integral a Comunitat Valenciana. Contacta amb nosaltres a Comunitat Valenciana per a qualsevol instal·lació, manteniment o reparació d'equips DEA que puguis necessitar, a instal·lacions som certificadors d'espais cardioprotegits a Comunitat Valenciana.