Normativa sobre desfibril·ladors a Andalusia

Decret 22/2012 de la Junta d'Andalusia sobre cardioprotecció

Decret sobre desfibril·ladors DEA a Andalusia

Normativa de desfibril·ladors a Andalusia

 

DECRET 22 / 2012, de 14 de febrer, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats fora de l'àmbit sanitari i es crea el seu registre.

La Constitució, a l'article 43, reconeix el dret a la protecció de la salut i estableix que competeix als poders públics organitzar i tutelar la salut pública, a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris.

L'Estatut d'Autonomia per a Andalusia disposa a l'article 55.2 que correspon a la Comunitat Autònoma d'Andalusia la competència compartida en matèria de sanitat interior i, en particular i sense perjudici de la competència exclusiva que li atribueix l'article 61, l'ordenació, la planificació, determinació, regulació i execució dels serveis i prestacions sanitàries, sociosanitàries i de salut mental de caràcter públic a tots els nivells i per a tota la població i l'ordenació i execució de les mesures destinades a preservar, protegir i promoure la salut pública a tots els àmbits.

La Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, té per objecte la regulació general de totes les accions que permetin fer efectiu el dret a la protecció de la salut, segons el que estableix l'article 1.1, i estableix el seu article 6.4 que les actuacions de les administracions públiques sanitàries estaran orientades a garantir, entre d'altres, l'assistència sanitària en tots els casos de pèrdua de la salut. Així mateix, l'esmentada Llei 14/1986, de 25 d'abril, disposa a l'article 24 que les activitats públiques i privades que directament o indirectament puguin tenir conseqüències negatives per a la salut, seran sotmeses pels òrgans competents a limitacions preventives de caràcter administratiu, dacord amb la normativa bàsica de lEstat.

En semblant sentit, la Llei 2/1998, de 15 de juny, de Salut d'Andalusia, a l'article 21.1 disposa que les administracions públiques d'Andalusia, en el marc de les seves competències respectives, establiran i acordaran limitacions de caràcter administratiu respecte d'aquelles activitats públiques i privades que, directament o indirectament, puguin tenir conseqüències negatives sobre la salut. D'altra banda, a l'article 6.1.a), disposa que els ciutadans i ciutadanes, a l'empara de la Llei esmentada, són titulars i gaudeixen, pel que fa als serveis sanitaris públics a Andalusia, del dret a les prestacions i serveis de salut individual i col·lectiva, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent. Així mateix, imposa a l'Administració Sanitària Pública de la Comunitat Autònoma, a l'article 18.1, que desenvolupi una atenció integral de la salut, garantint la continuïtat de l'assistència, incloent-hi totes les actuacions sanitàries que siguin necessàries.

La Llei 2/2002, d'11 de novembre, de Gestió d'Emergències a Andalusia, a l'article 1.1 considera com a gestió d'emergències el conjunt d'accions de les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, dirigides a la protecció de la vida e integritat de les persones i els béns, contemplant, entre altres, situacions no catastròfiques que requereixin actuacions de caràcter multisectorial i l'adopció d'especials mesures de coordinació dels serveis operatius, i a l'article 1.2 disposa que per dur a terme aquestes accions, les Administracions Públiques establiran un sistema integrat que doni resposta a una efectiva coordinació, direcció i control de les actuacions necessàries, basat en la col·laboració entre aquestes i, si escau, amb entitats de caràcter privat i la ciutadania en general. Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort al món occidental i, entre elles, ocupa un lloc destacat la mort sobtada cardíaca, com a resultat d'una parada cardíaca secundària principalment a la fibril·lació ventricular. La majoria de les morts sobtades cardíaques tenen lloc fora de l'entorn hospitalari.

La correcta atenció a la parada cardiorespiratòria consisteix en l'aplicació precoç d'una sèrie d'accions conegudes com a cadena de supervivència que inclou, per aquest ordre, el reconeixement de la situació i l'activació del sistema d'emergències sanitàries, l'inici immediat de les maniobres de suport vital bàsic, la desfibril·lació elèctrica precoç i la ràpida instauració de les tècniques de suport vital avançat.

L'únic tractament eficaç contra la fibril·lació ventricular és la desfibril·lació elèctrica precoç, per la qual cosa la participació de la primera persona intervinent és fonamental.

Els avenços tecnològics han permès l'aparició d'una sèrie de desfibril·ladors que per les seves característiques i el seu funcionament, i segons l'evidència científica disponible, els fan idonis per utilitzar-los per personal aliè a la professió sanitària fora de l'entorn sanitari. Són els anomenats desfibril·ladors externs automatitzats.

Un objectiu clau del Pla Andalús d´Urgències i Emergències des de la seva implantació és l´assistència sanitària al´emergència en el menor temps possible i amb alts nivells de qualitat i eficàcia, on el factor clau és la continuïtat assistencial i la integració de les actuacions de totes les persones intervinents.

El Reial decret 365/2009, de 20 de març, normativa bàsica estatal, estableix les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari.

A Andalusia l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic està regulat al Decret 200/2001, d'11 de setembre, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic a la Comunitat Autònoma d'Andalusia.

L'experiència acumulada des de l'aprovació del Decret 200/2001, d'11 de setembre, les novetats introduïdes a la normativa bàsica estatal, l'actual evidència científica disponible sobre això, l'alt grau de conscienciació de la societat davant del problema de la mort sobtada cardíaca , i l'interès de l'Administració Sanitària de la Junta d'Andalusia a promoure i facilitar l'ús de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari, davant la possibilitat evident de millorar les expectatives de supervivència gràcies a la solidaritat ciutadana, aconsellen aprovar una nova norma que reguli a la Comunitat Autònoma d'Andalusia l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats, l'obligatorietat de la seva disponibilitat en determinats espais on coincideixin una alta concurrència de persones i hi hagi la probabilitat que passi una parada cardíaca, i la creació del Registre Andalús de Desfibril·ladors Externs Automatitzats. En virtut d'això, a proposta de la consellera de Salut, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.3, 27.9 i

44 de la Llei 6/2006, de 24 d'octubre, del Govern de la Comunitat Autònoma d'Andalusia, d'acord amb el Consell Consultiu d'Andalusia i amb la deliberació prèvia del Consell de Govern, en la reunió celebrada el dia de febrer de 2012,

 

DISPOSO

 

Article 1

Objecte

 

Constitueix l'objecte del present Decret regular l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats, d'ara endavant desfibril·lador, fora de l'àmbit sanitari, establir l'obligatorietat de la seva disponibilitat en determinats espais, públics o privats, i crear el Registre Andalús de Desfibril·ladors Externs Automatitzats.

 

Article 2

Definicions

 

Als efectes del present Decret, s'entén per:

 • a) Desfibril·lador extern automatitzat o DEA: El producte sanitari destinat a analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril·lació i administrar, amb intervenció d'una persona, una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme cardíac viable amb alts nivells de seguretat. Aquesta definició inclou també els anomenats desfibril·ladors externs automàtics.
 • b) Gran superfície detallista: Tot establiment de caràcter individual o col·lectiu en què s'exerceixi l'activitat comercial detallista i tingui una superfície útil per a l'exposició i la venda al públic superior a dos mil cinc-cents metres quadrats.
 • c) Establiments públics: Aquells locals, recintes o instal·lacions de pública concurrència recollits al Nomenclàtor i al Catàleg d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Comunitat Autònoma d'Andalusia, aprovat per Decret 78/2002, de 26 de febrer, a els que se celebrin o practiquin espectacles públics o activitats recreatives.
 • d) Espai esportiu: Àmbit físic en què es desenvolupa lactivitat esportiva.
 • e) Instal·lació esportiva: conjunt format per un o més espais esportius i els espais de serveis auxiliars imprescindibles per al seu funcionament.
 • f) Centre esportiu: aquella instal·lació esportiva que disposa d'un conjunt d'espais esportius sota una mateixa unitat de gestió en una ubicació conjunta.
 • g) Complex esportiu: Conjunt d'instal·lacions esportives properes i relacionades entre si, amb diversos punts d'accés diferents als diferents espais esportius.
 • h) Instal·lacions esportives d'accessibilitat restringida: aquelles instal·lacions esportives adscrites a centres d'ús prioritari no esportiu i que no resulten accessibles a la població en general, sinó que donen servei exclusiu a centres militars, de policia i forces de seguretat, seminaris i centres penitenciaris .
 • i) Aforament: Ocupació màxima de públic permesa per la normativa vigent en establiments destinats a la celebració o pràctica despectacles públics o activitats recreatives.
 • j) Afluència mitjana diària: Nombre mitjà de persones que diàriament acudeixen a un determinat espai o lloc, obtingut de dividir l'afluència total anual de persones en aquest determinat espai pel nombre de dies que aquest any aquest determinat espai ha estat disponible al públic .
 • k) Persona intervinent: la persona que fa ús d'un desfibril·lador extern automatitzat fora de l'àmbit sanitari.

 

Article 3

Espais obligats a disposar de desfibril·lador

 

Quedaran obligats a disposar d'un desfibril·lador en condicions aptes de funcionament i llest per al seu ús immediat les persones físiques o jurídiques responsables de la gestió o explotació dels espais o llocs següents:

 • a) Les grans superfícies detallistes.
 • b) Les instal·lacions de transport següents: Aeroports i ports comercials, estacions o baixadors d'autobusos o ferrocarril de poblacions de més de 50.000 habitants, i les estacions de metro amb una afluència mitjana diària igual o superior a 5.000 persones.
 • c) Les instal·lacions, centres o complexos esportius en què el nombre de persones usuàries diàries, tenint en compte tots els espais esportius disponibles, sigui igual o superior a 500. Queden excloses les instal·lacions esportives d'accessibilitat restringida.
 • d) Establiments públics amb un aforament igual o superior a 5.000 persones.

 

Article 4

Requisits d'instal·lació dels desfibril·ladors

 

 1. Els desfibril·ladors que siguin instal·lats, de conformitat amb el Reial Decret 365/2009, de 20 de març, hauran de complir amb el que estableix el Reial Decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, ostentant el marcatge CE que garanteix la seva conformitat amb els requisits essencials que els siguin aplicables.
 2. Les persones físiques o jurídiques responsables de la gestió o explotació d'aquells espais o llocs on s'instal·li un desfibril·lador per al seu ús fora de l'àmbit sanitari seran les responsables de garantir-ne el manteniment i la conservació, d'acord amb les instruccions del fabricant.
 3. Els llocs on es disposi d'un desfibril·lador disposaran d'un espai visible i adequat per instal·lar-los, i el seu emplaçament haurà d'estar senyalitzat de manera clara i senzilla mitjançant la senyalització universal recomanada pel Comitè Internacional de Coordinació sobre Ressuscitació (ILCOR), segons el model que figura a l'Annex III. Aquesta ubicació s'ha d'identificar degudament als plànols o mapes informatius del lloc si en té. Al costat del desfibril·lador es mostraran visibles les instruccions per a la seva utilització.

 

Article 5

Comunicació de la instal·lació dels desfibril·ladors

 1. Les persones físiques o jurídiques responsables de la gestió o explotació daquells espais o llocs que, o bé estiguin obligats per aquest Decret a disposar dun desfibril·lador, o bé no ho estiguin i de manera voluntària pretenguin instal·lar-lo per al seu ús fora de làmbit sanitari, d'acord amb el Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, hauran de comunicar aquesta instal·lació a la Conselleria competent en matèria de salut.
 2. Aquesta comunicació haurà d'especificar el lloc on quedarà instal·lat el desfibril·lador i les seves característiques tècniques. Així mateix, haurà de contenir una declaració sota la responsabilitat de la persona esmentada per la qual es comprometrà al compliment dels requisits d'instal·lació i ús dels desfibril·ladors recollits en aquest Decret i garantirà la disponibilitat de personal amb coneixements bàsics i mínims en matèria de reanimació cardiopulmonar, suport vital bàsic i ús del desfibril·lador a l'entorn on estigui instal·lat el desfibril·lador durant tot l'horari d'obertura al públic.
 3. La comunicació d'instal·lació del desfibril·lador s'efectuarà d'acord amb el model que figura com a Annex I.

 

Article 6

Foment de la instal·lació dels desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari

 

Les administracions sanitàries de la Comunitat Autònoma d'Andalusia en l'àmbit de les seves competències promouran i recomanaran la instal·lació i l'ús dels desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari en llocs i espais on, tot i no estar-hi obligats, es pugui considerar pertinent la seva instal·lació. Igualment s'impulsarà la formació amb continguts en suport vital bàsic i maneig del desfibril·lador.

 

Article 7

Persones habilitades per a l'ús del desfibril·lador

 

 1. Qualsevol persona podrà fer ús d'un desfibril·lador, sempre que tingui coneixements bàsics i mínims que es puguin constatar en matèria de reanimació cardiopulmonar, suport vital bàsic i ús del desfibril·lador, o bé estigui en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia o Grau en Medicina, o de Diplomat Universitari dInfermeria o Grau dInfermeria, o de Formació Professional de Tècnic en Emergències Sanitàries.
 2. Per ordre de la persona titular de la Conselleria de Salut es determinarà la formació necessària per fer ús d'un desfibril·lador.

 

Article 8

Utilització del desfibril·lador i assistència coordinada

 

 1. Cada utilització del desfibril·lador fora de l'àmbit sanitari anirà precedida de l'avís i l'activació del Servei d'Emergències Sanitàries d'Andalusia, amb l'activació immediata si escau del pla d'emergència interior o d'autoprotecció del lloc o espai en qüestió, o mitjançant trucada telefònica als números d'emergències establerts a aquest efecte, o també mitjançant els dispositius de connexió immediata i activació que puguin tenir instal·lats els desfibril·ladors, per tal d'activar de manera urgent tota la cadena de supervivència.
 2. Després de cada incidència en què s'utilitzi un desfibril·lador fora de l'àmbit sanitari, i en el termini màxim de 72 hores, la persona titular o representant legal de l'entitat en què es trobe instal·lat el desfibril·lador utilitzat haurà de comunicar-la, ajustant-se al model de comunicació que figura com a Annex II. Aquesta comunicació es remet juntament amb el registre imprès en paper que el desfibril·lador mateix proporciona després de la seva utilització, a la Direcció General competent en matèria d'innovació sanitària de la Conselleria competent en matèria de salut.

 

Article 9

Registre Andalús de Desfibril·ladors Externs Automatitzats

 

 1. Es crea el Registre Andalús de Desfibril·ladors Externs Automatitzats, que serà un registre centralitzat, adscrit a la Direcció General competent en matèria dinnovació sanitària de la Conselleria competent en matèria de salut.
 2. El Registre tindrà per finalitat dotar el Servei d'Emergències Sanitàries d'Andalusia d'un mapa complet del desplegament a Andalusia dels desfibril·ladors que estan instal·lats fora de l'àmbit sanitari, per millorar l'eficàcia i l'eficiència de la resposta assistencial davant d'una parada cardíaca, i conèixer les dades relatives al seu ús.
 3. Al Registre s'inscriuran totes les dades contingudes a les comunicacions d'instal·lació del desfibril·lador a què fa referència l'article 5 i el model de les quals figura a l'Annex I, així com les dades que constin a les comunicacions d'ús del desfibril·lador, a les que es fa referència a l'article 8.2 i el model de les quals figura a l'Annex II.

 

Article 10

Comissió de Seguiment de l'ús del desfibril·lador

 

 1. Es crea la Comissió de Seguiment de lús del desfibril·lador com a òrgan col·legiat de naturalesa assessora i consultiva adscrita a la Direcció General competent en matèria dinnovació sanitària de la Conselleria competent en matèria de salut.
 2. Estarà integrada per qui ostenti la Presidència, la Secretaria, i per un màxim de deu vocals, tots ells representants del món científic i experts, elegits pel seu reconegut prestigi i competència en reanimació cardiopulmonar, i nomenats per la persona titular de la Direcció General competent en matèria dinnovació sanitària de la Conselleria competent en matèria de salut, per un termini de quatre anys, garantint el principi de composició equilibrada entre dones i homes.
 3. El seu règim de funcionament es determinarà per ordre de la persona titular de la conselleria competent en matèria de salut.
 4. Les funcions de la Comissió seran les següents:
  a) Avaluar l'ús dels desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari.
  b) Assessorar la Direcció General competent en matèria dinnovació sanitària de la Conselleria competent en matèria de salut en aquelles qüestions que aquesta consideri oportunes en relació amb lús dels desfibril·ladors.
  c) Efectuar propostes a la direcció general competent en matèria d'innovació sanitària de la conselleria competent en matèria de salut per al foment de la instal·lació i ús dels desfibril·ladors.
  d)Promoure aquelles activitats que es considerin oportunes per fomentar la formació i investigació en suport vital bàsic i ús de desfibril·ladors.
  e) Actualitzar i difondre els procediments per al bon ús dels desfibril·ladors.
  f) Qualssevol altres funcions que li siguin atribuïdes per la Conselleria competent en matèria de salut, en relació amb les matèries regulades per aquest Decret.

 

Article 11

infraccions

 

 1. L'incompliment de les obligacions establertes en aquest Decret es consideraran infraccions administratives, d'acord amb el que preveu l'article trenta-cinc de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, a l'article 25 de la Llei 2/ 1998, de 15 de juny, de Salut d'Andalusia, i donaran lloc, amb la instrucció prèvia del procediment oportú, a la imposició de les sancions administratives corresponents.
 2. Es consideraran infraccions sanitàries lleus, d'acord amb el que preveu l'article trenta-cinc A) 1a i 2a de la Llei 14/1986, de 25 d'abril:
  a) La utilització d'un desfibril·lador sense disposar d'uns coneixements mínims per utilitzar-los, d'acord amb el que estableix l'article.
  b) No disposar d'un espai adequat i correctament identificat per a la instal·lació del desfibril·lador, d'acord amb el que preveu l'article 4.3, quan l'alteració o el risc sanitari produït sigui d'escassa entitat.
  c) No avisar immediatament abans d'utilitzar el desfibril·lador els serveis d'emergències sanitàries amb l'activació, si escau, del pla d'emergència interior o autoprotecció del lloc en qüestió, per activar la cadena de supervivència, segons disposa l'article 8.1 , quan l'alteració o el risc sanitari produït sigui d'escassa entitat.
 3. Tindran la consideració d'infraccions sanitàries greus d'acord amb el que preveu l'article trenta-cinc B) de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, i l'article 25.1.c) de la Llei 2/1998, de 15 de juny. :
  a) No disposar d'un espai adequat i correctament identificat per a la instal·lació del desfibril·lador, d'acord amb el que preveu l'article 4.3, quan això suposi un dany greu per a la salut de les persones.
  b) No avisar immediatament abans d'utilitzar el desfibril·lador els serveis d'emergències sanitàries, amb l'activació, si escau, del pla d'emergència interior o autoprotecció del lloc en qüestió, per activar la cadena de supervivència, segons disposa l'article 8.1, quan això suposi un dany greu per a la salut de les persones.
  c) L'incompliment dels requisits d'instal·lació dels desfibril·ladors que preveu el Reial decret 1591/2009, de 16 d'octubre, d'acord amb el que estableix l'article 4.1.
  d) No comunicar a la Conselleria competent en matèria de salut la instal·lació d'un desfibril·lador, o fer-ho sense facilitar la informació necessària segons el que disposa l'article 5.
  e) No comunicar a la Conselleria competent en matèria de salut la utilització d'un desfibril·lador fora de l'àmbit sanitari, en el termini establert de 72 hores posteriors a aquesta, d'acord amb el que preveu l'article 8.2.
  f) No garantir el manteniment i la conservació en condicions d'ús dels desfibril·ladors, segons el que preveu l'article 4.2.
  g) La reincidència en els darrers tres mesos a la comissió d'infraccions lleus previstes a l'apartat 2.
 4. Són infraccions molt greus d'acord amb el que disposa l'article trenta-cinc C) de la Llei 14/1986, de 25 d'abril:
  a) L'incompliment conscient i deliberat de les obligacions establertes en aquest Decret quan produeixi un dany greu a les persones.
 5. b) La negativa absoluta a facilitar informació o prestar col·laboració a lactuació inspectora.
 6. c) La reincidència en els darrers cinc anys en la comissió de les infraccions greus previstes a l'apartat 3.

 

Article 12

Sancions

 

 1. Les infraccions seran sancionades amb les multes i altres mesures previstes a l'article trenta-sis, apartats 1 i 2 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, ia l'article 27 de la Llei 2/1998, de 15 de juny .
 2. Els òrgans competents per a la imposició de les multes seran els que, atenent a limport de la mateixa, estableix larticle 27.2 de la Llei 2/1998, de 15 de juny, i la normativa vigent sobre desconcentració de competències en matèria sancionadora en làmbit de la Conselleria competent en matèria de salut.

 

Disposició addicional primera

Tramitació per mitjans telemàtics

 

La Conselleria competent en matèria de salut adoptarà les mesures oportunes perquè la comunicació d'instal·lació d'un desfibril·lador fora de l'àmbit sanitari, així com la comunicació del seu ús es puguin fer per mitjans telemàtics, en els termes, amb els requisits i amb les garanties previstes a la normativa vigent en matèria de tramitació electrònica.

 

Disposició addicional segona

Efectivitat del Registre i creació del fitxer

 

La implantació efectiva del Registre Andalús de Desfibril·ladors Externs Automatitzats comportarà la creació del corresponent fitxer de dades de caràcter personal, que s'efectuarà per Ordre de la persona titular de la Conselleria competent en matèria de salut, d'acord amb el que estableix l'article 20.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Disposició addicional tercera

Competència dels ajuntaments.

 

Els Ajuntaments, en virtut de les competències que en matèria de salut pública els vénen atribuïdes per l'article 9.13 de la Llei 5/2010, d'11 de juny, d'Autonomia Local d'Andalusia, podran recomanar als seus Plans Locals de Salut, la instal·lació de desfibril·ladors externs automatitzats en determinats espais públics o privats del seu terme municipal.

 

Disposició transitòria primera

Adequació dels espais i comunicació

 

 1. Els espais, públics o privats, obligats a disposar d'un desfibril·lador, en un termini de dotze mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret, han de complir els requisits que s'hi preveuen.

En el termini previst al paràgraf anterior, els espais que ja disposin d'un desfibril·lador instal·lat s'han d'adequar als requisits establerts.

 1. Les persones físiques o jurídiques responsables de la gestió o explotació d'aquells espais o llocs, que a l'entrada en vigor del present Decret ja disposin d'un desfibril·lador instal·lat, estiguin o no obligats a disposar-ne, hauran de comunicar aquesta instal·lació al Registre Andalús de Desfibril·ladors externs automatitzats, en els termes que preveu l'article 5, en el termini de sis mesos comptats des de l'entrada en vigor d'aquest Decret.

 

Disposició transitòria segona

Comissió de Seguiment

 

Fins que es produeixi l'efectiva constitució i inici del funcionament de la Comissió de Seguiment de l'ús del desfibril·lador, continuarà en vigor l'Ordre de la Conselleria de Salut de 7 de maig de 2002, per la qual es regula la composició i el funcionament de la Comissió Metgessa de seguiment de l'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics per personal no mèdic.

 

Disposició transitòria tercera

Formació

 

Fins que es dugui a terme la regulació en matèria de formació per a lús dels desfibril·ladors externs automatitzats fora de làmbit sanitari, per Ordre de la

persona titular de la Conselleria competent en matèria de salut, continuarà en vigor lOrdre de la Conselleria de Salut de 7 de maig de 2002, que determina el centre i Institució que coordinarà els programes de Formació Inicial i Continuada en ressuscitació cardiopulmonar bàsica i ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs i s'estableix el procediment d'autorització a Centres i Institucions per impartir cursos.

 

Disposició derogatòria única

Derogació normativa

 

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang i inferior que s'oposin al que estableix aquest Decret i, en particular, el Decret 200/2001, d'11 de setembre, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic en la comunitat autònoma d'Andalusia.

 

Disposició final primera

Desenvolupament i execució

 

Es faculta la consellera de Salut per al desenvolupament i execució del present Decret i, en particular, per modificar el contingut dels seus annexos.

 

Disposició final segona

Entrada en vigor

 

Aquest Decret entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia.

 

Sevilla, 14 de febrer de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ

President de la Junta d'Andalusia

 

MARIA JESÚS MONTERO QUADRAT

Consellera de Salut

 

Descarrega aquí la normativa sobre desfibril·ladors DEA DESA a Andalusia

 

Som instal·ladors de desfibril·ladors i punts de rescat cardíac

 

Neosalus Andalusia realitzem instal·lacions de desfibril·ladors DEA, realitzem el manteniment d'equips i formació a SVB i ús del desfibril·lador amb què complir amb la normativa de desfibril·ladors externs semiautomàtics, serveis de cardioprotecció integral a Andalusia. Contacta amb nosaltres a Andalusia per a qualsevol instal·lació, manteniment o reparació d'equips DEA que puguis necessitar, a instal·lacions som certificadors d'espais cardioprotegits a Andalusia.