Normativa sobre desfibril·ladors a Múrcia

Decret de la Comunitat Murciana sobre cardioprotecció

Legislació de Múrcia sobre desfibril·ladors i cardioprotecció

Normativa desfibril·ladors Múrcia

 

Decret n.º 349/2007, de 9 de novembre, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

La Constitució, a l'article 43, reconeix el dret de tots els ciutadans a la protecció de la salut i la competència dels poders públics per organitzar i tutelar la salut pública, a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris.

L'Estatut d'Autonomia de la Regió de Múrcia, aprovat per Llei Orgànica 4/1982, de 9 de juny, atribueix a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, a l'article 11 apartat un, les competències de desenvolupament legislatiu i execució de les matèries de Sanitat i Higiene, ordenació farmacèutica i coordinació hospitalària en general, inclosa la Seguretat Social, sense perjudici del que disposa el número 16 de l'art. 149.1 de la Constitució en tots els seus vessants.

La Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, als articles 1.1 i 6.4, estableix la regulació general de totes les accions que permetin fer efectiu el dret a la protecció de la salut i orienta les actuacions de les administracions públiques sanitàries a garantir lassistència sanitària en tots els casos de pèrdua de la salut.

Així mateix, l'article 18.16 imposa a les administracions públiques les funcions de control i millora de la qualitat de l'assistència sanitària a tots els nivells. El Capítol V estableix la possibilitat de limitar les activitats públiques i privades que puguin tenir conseqüències negatives per a la salut. Així, l'article 25 disposa que:

1. L'exigència d'autoritzacions sanitàries, així com l'obligació de sotmetre a registre per raons sanitàries a les empreses o productes, són establertes reglamentàriament, prenent com a base el que disposa aquesta Llei.

 1. S'han d'establir, així mateix, prohibicions i requisits mínims per a l'ús i el trànsit dels béns, quan suposin un risc o dany per a la salut”. Per la seva banda, la Llei 4/1994, de 26 de juliol, de Salut de la Regió de Múrcia, determina a l'article 2, com a principis informadors, entre d'altres, la concepció integral de la salut, la participació comunitària i la promoció del interès individual i social per la salut i el sistema sanitari, determinant en la seva disposició final segona l'autorització al Consell de Govern per dictar totes les disposicions que consideri necessàries per a l'execució i el desplegament d'aquesta Llei.

D'acord amb tot això, a través d'aquest Decret es procedeix a desenvolupar les competències atribuïdes a aquesta Comunitat Autònoma en virtut de les previsions establertes tant a la normativa bàsica estatal com a les normes autonòmiques pròpies, per tal d'avançar en aquelles accions que permetin fer efectiu el dret a la protecció de la salut i garantir lassistència sanitària en tots els casos de pèrdua de la salut.

La mort sobtada d'origen cardíac continua sent un problema sanitari de gran magnitud. La seva incidència ha disminuït poc, malgrat la reducció de la mortalitat en les malalties cardiovasculars en els darrers anys. La mort sobtada es produeix de manera inesperada, sense símptomes previs.

En algunes ocasions hi ha factors que permetin identificar-los com a població de risc, en altres no, i malauradament només un petit tant per cent sobreviu sense seqüeles. Més del 85% de totes les morts sobtades són dorigen cardíac i més del 90% dels casos es produeixen fora de lhospital.

En un 85% de les persones que pateixen parada cardíaca extrahospitalària, és a dir, mort sobtada, la causa principal és un trastorn del ritme cardíac anomenat Fibril·lació Ventricular.

Actualment a Espanya es produeixen uns 60.000 infarts i 26.000 morts sobtades d'origen cardíac, corresponent la major part d'aquestes amb l'aparició episòdica d'arítmia ventricular maligna (AVM), l'únic i eficaç tractament de les quals és l'aplicació immediata i tan aviat com sigui possible de la desfibril·lació elèctrica.

La probabilitat de supervivència disminueix fins a un 10% per cada minut transcorregut sense aplicació de la desfibril·lació, i als deu minuts aquestes possibilitats arriben a zero.

La desfribilació és un tractament elèctric que, aplicat als primers minuts, constitueix la mesura més eficaç per restablir la circulació espontània en casos de mort sobtada. Aquesta tècnica consisteix a connectar el pacient a un aparell (Desfibril·lador Semiautomàtic), capaç d'analitzar el ritme cardíac de la víctima i de sol·licitar a l'operador que descarregui un xoc elèctric si està indicat.

L'eficàcia resideix a instal·lar aquests aparells en llocs molt concorreguts (aeroports, centres comercials i lleure, etc…) on potencialment poden ocórrer les aturades cardíaques, de manera que el .temps transcorregut fins que el dispositiu i el personal autoritzat per al seu ús arribin fins a la víctima és menor que si s'activa el tradicional sistema d'emergències mèdiques extrahospitalàries.

Actualment aquests són equips de baix cost, alta fiabilitat, escàs manteniment, de senzill maneig i gran seguretat que poden ser utilitzats per personal no mèdic, amb un entrenament curt i senzill, alhora que permeten integrar a la cadena de supervivència els membres de els serveis d'emergències no sanitaris, com ara policia, bombers, personal de seguretat, així com implantar els programes d'accés comunitari a la desfibril·lació.

El perfeccionament dels desfibril·ladors semiautomàtics ha simplificat la seva utilització en el reconeixement dels trastorns del ritme cardíac i el seu tractament elèctric, eliminant els complicats entrenaments per al seu ús. La introducció d'aquests desfibril·ladors semiautomàtics ha suposat que es generi el concepte “Accés públic a la desfibril·lació”, basada en un raonament deductiu: “Si la desfibril·lació precoç millora la supervivència de la mort sobtada d'origen cardíac, l'increment a la disponibilitat i accés als desfibril·ladors permet una desfibril·lació més ràpida i, per tant, un millor pronòstic de les seves seqüeles.

Cal doncs regular l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs, fixar els requisits de formació i el procediment d'acreditació de personal no mèdic que pot fer ús d'un aparell desfibril·lador extern semiautomàtic, així com l'acreditació de les entitats que poden impartir aquesta formació i avaluar la capacitació de lalumnat. Per aquests motius, la incidència de la utilització d'aquests aparells en la salut de les persones fa necessària, entre altres mesures, la creació d'uns registres en què s'hauran d'inscriure, abans de l'inici del funcionament, les entitats, les empreses, els establiments i serveis que disposin daparells desfibril·ladors externs semiautomàtics per atendre les parades cardiorespiratòries que puguin produir-se en el seu àmbit dactuació, facilitant aquelles dades indispensables per garantir que el desenvolupament de lactivitat es dugui a terme amb subjecció a les condicions establertes en aquest Decret, les persones acreditades per a la utilització dels mateixos, així com les entitats formadores.

Així mateix, aquests registres han de permetre fer un seguiment i control de la utilització correcta d'aquests aparells. En atenció a les competències en matèria de sanitat recollides a l'article 11.1 de l'Estatut d'Autonomia, i en virtut del que disposa la Llei 6/2004, de 28 de desembre, de l'Estatut del President i del Consell de Govern de la Regió de Múrcia, a proposta de la consellera de Sanitat, d'acord amb el Consell Jurídic de la Regió de Múrcia i amb la deliberació prèvia del Consell de Govern en reunió celebrada en data 9 de novembre de 2007,

disposo:

Article 1.

– Objecte.

Constitueix l'objecte del present Decret, la regulació de l'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics per personal no mèdic, establir el programa de formació i el procediment d'acreditació del personal no mèdic que pot fer ús d'aquests aparells al territori de la Comunitat Autònoma Regió de Múrcia, així com la forma dacreditació dels centres que puguin impartir el programa de formació i avaluar la capacitació del personal no mèdic per a lús de desfibril·ladors externs semiautomàtics.

Article 2.

– Definició.

Als efectes d'aquest Reglament, s'entén per desfibril·lador extern semiautomàtic aquell equip tècnic, homologat per utilitzar-lo d'acord amb la legislació vigent, capaç d'analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme viable, amb alts nivells de seguretat.

Article 3.

– Ús dels desfibril·ladors semiautomàtics externs.

 1. Només poden utilitzar aparells desfibril·ladors externs semiautomàtics les persones acreditades per fer-ho en la forma que preveu aquest reglament.
 2. L'ús de l'aparell desfibril·lador extern semiautomàtic comporta en tot cas l'obligació de contactar immediatament amb un servei d'emergències mèdiques per tal de garantir-ne la continuïtat assistencial i el control mèdic sobre la persona afectada.

Article 4.

– Comunicació d'instal·lació de desfibril·ladors semiautomàtics externs.

 1. Els organismes, institucions i empreses, públiques o privades, o persones que al seu domicili particular vulguin establir un desfibril·lador semiautomàtic extern ho han de comunicar a la Direcció General de Salut Pública incloent-hi la informació i els documents següents:
 2. a) Nom i DNI o NIF de la persona física o jurídica titular de lentitat, empresa, establiment o servei que disposi del desfibril·lador. En el cas de persones jurídiques, nom de qui ostenti la representació legal i documentació que acredita aquesta condició.
 3. b) Marca, model i número de sèrie del desfibril·lador. Certificat acreditatiu del fabricant de què compleix amb el marcatge CE.
 4. c) Descripció de lespai físic concret on estarà situat el desfibril·lador.
 5. d) Nom i DNI de la persona acreditada per la Conselleria de Sanitat, d'acord amb allò que preveu aquest Decret, per a l'ús del desfibril·lador i documentació acreditativa de l'acceptació expressa d'aquesta funció signada per la persona que s'hagi designat com a acreditada.
 6. e) Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil pels danys que eventualment puguin sorgir per la utilització del desfibril·lador, llevat que es tracti d'organismes o institucions públiques o de domicilis particulars.
 7. f) En el cas de domicilis particulars, s'aportarà a més, informe d'un facultatiu en què es faci constar la identificació del pacient que es beneficiaria de la seva possible utilització, així com la patologia de base que, amb criteris d'evidència, té com a tractament específic la desfibril·lació elèctrica.
 8. Qualsevol modificació en les dades contingudes a l'anterior documentació haurà de comunicar-se a la Direcció General de Salut Pública en el termini d'un mes des que aquella es produeixi i, especialment, la voluntat de suspendre la utilització del desfibril·lador de què es tracti.

Article 5.

– Instal·lació i manteniment dels desfibril·ladors.

La instal·lació i manteniment dels desfibril·ladors semiautomàtics externs haurà de complir, a més les normes següents:

 1. a) Als organismes, institucions, empreses públiques o privades es col·locarà, en lloc visible i de cara al públic, un cartell indicatiu de l'existència i la ubicació d'un desfibril·lador semiautomàtic extern.
 2. b) Després de cada utilització del desfibril·lador, el responsable haurà de remetre un informe redactat per la persona que el va utilitzar i el Registre Documental que l'aparell proporciona al servei corresponent de la Conselleria de Sanitat, que serà incorporat al Registre previst a l'article 9, apartat b) del present Decret.
 3. c) Les persones, organismes, institucions i empreses públiques o privades que instal·lin al seu domicili o centre un desfibril·lador semiautomàtic extern seran els encarregats de garantir-ne el manteniment i la conservació, d'acord amb les instruccions del fabricant de l'equip, així com de mantenir en vigor. la pòlissa de responsabilitat civil, llevat que respecte a això últim es trobin exceptuades segons el que disposa l'article anterior.

Article 6.

– Acreditació per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs.

 1. La Conselleria de Sanitat acreditarà les persones que hagin superat els cursos de formació inicial i continuada en reanimació cardiopulmonar bàsica i desfibril·lació semiautomàtica, previstos en aquest Reglament, per a la utilització dels aparells desfibril·ladors externs semiautomàtics. Per això, les entitats públiques o privades autoritzades per la Conselleria de Sanitat per impartir el curs de formació remetran una relació amb les persones que hagin superat el curs.
 2. Aquesta acreditació tindrà un període de vigència anual i s'haurà de renovar abans del venciment mitjançant la superació de la formació continuada prevista a l'annex d'aquest Reglament. 3. La no superació o no participació en aquest curs de formació continuada donarà lloc a la caducitat de lacreditació.

Article 7.

– Programa de formació.

 1. El programa de formació inicial que preveu aquest Decret té per objectiu que personal no mèdic obtingui els coneixements i les habilitats necessàries per poder fer un ús adequat dels aparells desfibril·ladors externs semiautomàtics. El de formació continuada, per la seva banda, té per objectiu fer un reciclatge i fiançament dels coneixements obtinguts en el curs inicial per a l'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics.
 2. El Programa Bàsic de formació inicial i continuada en lús dels aparells desfibril·ladors externs semiautomàtics per a personal no mèdic és el que sestableix a lannex daquest Decret.

Article 8.

– Centres de formació i avaluació.

 1. Només les entitats públiques o privades acreditades per la Conselleria de Sanitat podran impartir el curs de formació, que tindrà la durada i els continguts previstos a l'annex d'aquest Reglament.
 2. Les entitats o empreses públiques o privades interessades a impartir la formació a què fa referència aquest Decret hauran de sol·licitar de la Conselleria de Sanitat l'acreditació corresponent.

La sol·licitud anirà acompanyada d'una memòria que contingui la justificació del compliment dels requisits següents:

 1. a) Comptar amb una dotació mínima en material pedagògic a cada centre de formació que consistirà, almenys, per cada grup de vuit alumnes en un maniquí de simulació que permeti les pràctiques i avaluació del suport vital bàsic, incloent-hi l'alliberament de la via aèria , la ventilació artificial i el massatge cardíac extern, així com la utilització del desfibril·lador extern semiautomàtic; una màscara per a ventilació; un desfibril·lador semiautomàtic extern de formació degudament homologat i un joc de cànules orofaríngies de diverses mides.
 2. b) Disposar dun equip docent integrat per monitors i instructors. A aquest efecte, es reconeixeran com a instructors i monitors les persones formades per societats científiques de reconegut prestigi, així com els professionals mèdics.
 3. Presentada la sol·licitud d'acreditació juntament amb la documentació referida a l'apartat anterior i valorat favorablement el programa i el sistema d'avaluació proposats, la Direcció General de Salut Pública dictarà Resolució expressa d'acreditació en el termini de tres mesos, transcorregut aquest temps sense que s'hagi produït pronunciament, s'entendrà estimada la sol·licitud.
 4. L'acreditació dels centres de formació té un termini de vigència de dos anys, i s'ha de renovar en aquest termini mitjançant el compliment dels requisits que preveuen els apartats anteriors. La manca de renovació en termini determinarà la caducitat de lacreditació per a la impartició dels cursos de formació i reciclatge a què es refereix aquest Reglament.

Article 9.

– Registres Administratius.

La Conselleria de Sanitat, en relació amb l'activitat regulada per aquest Decret, mantindrà els registres següents:

 1. a) Registre de les persones acreditades per fer ús dels aparells desfibril·ladors externs semiautomàtics, que contindrà dades d'identificació personal, dates d'emissió dels certificats d'acreditació i dates de renovació dels mateixos.
 2. b) Registre d'entitats amb desfibril·ladors externs semiautomàtics.
 3. c) Registre de les entitats formadores acreditades.

Article 10.

– Inspecció i Control.

A lefecte de verificar el compliment daquest Decret, la Conselleria de Sanitat, a través dels seus corresponents serveis tècnics, realitzarà les actuacions inspectores i controls necessaris respecte dels establiments i persones autoritzades i subjectes a làmbit daplicació del present Decret.

Disposició addicional.

Creació de registres.

En el termini de tres mesos a partir de l'entrada en vigor del present Decret, la Conselleria de Sanitat crearà els registres a què fa referència l'article 9.

La Direcció General de Salut Pública serà l'òrgan encarregat d'aquests Registres, adoptant les mesures tècniques, organitzatives i de gestió necessàries per garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Disposicions transitòries.

Primera.

Cursos en altres comunitats autònomes.

Als efectes del que preveuen els articles 6 i 7, s'admetran les acreditacions d'haver realitzat els cursos de formació en altres comunitats autònomes d'acord amb la seva normativa o regulació específica, o els impartits a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia amb anteriorment a l'entrada en vigor d'aquest Reglament, sempre que la durada i els continguts comprenguin els mínims establerts al reglament i es pugui demostrar la seva equivalència davant la Direcció General de Salut Pública, sense perjudici de la seva renovació d'acord amb el que disposa l'article 6 .

Segona.

Termini dadaptació.

Les institucions, els centres, les entitats o les persones que disposin de desfibril·ladors semiautomàtics externs amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret disposaran d'un termini màxim de sis mesos per emplenar el que preveu l'article 4 d'aquest Decret.

Disposició final.

Entrada en vigor.

Aquest Decret entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Regió de Múrcia. A Múrcia, 9 de novembre de 2007.

—El President, Ramón Luis Valcárcel Siso.

—La Consellera de Sanitat, María Ángeles Palacios Sánchez.

Annex Programa Bàsic de formació inicial i continuada per a l'ús dels aparells desfibril·ladors externs semiautomàtics per a personal no mèdic.

 1. A) FORMACIÓ INICIAL El curs de formació inicial en Reanimació Cardiopulmonar Bàsica (RCB) i Utilització del Desfibril·lador Semiautomàtic Extern estarà basat en les recomanacions vigents elaborades per la Comunitat científica internacional a aquest efecte s'utilitzaran manuals i material audiovisual elaborat d'acord amb aquestes recomanacions.

A.1) RESSUSCITACIÓ CARDIOPULMONAR BÀSICA Objectiu: capacitar l'alumne per a l'actuació inicial amb mitjans bàsics en cas de parada cardiorespiratòria. Durada: 8 hores. Mòdul teòric: Introducció al curs: 15 minuts. Accés al sistema d'emergències: 15 minuts. Concepte de Cadena de supervivència: 30 minuts Suport vital bàsic: 60 minuts. Mòdul pràctic: Pràctiques de maniobres de suport vital bàsic sense equip: ventilació boca-boca, massatge cardíac amb 1 i 2 reanimadors (2 hores).

Pràctiques de maniobres de suport vital bàsic instrumentalitzat: ventilació amb màscara, cànules orofaríngies (2 hores) Desobstrucció de la via aèria (1 hora) Avaluació del suport vital bàsic (1 hora)

A.2) DESFIBRIL·LACIÓ SEMIAUTOMÀTICA EXTERNA Objectiu: capacitar l'alumne per a la utilització de desfibril·ladors externs semiautomàtics en casos de parada cardiorespiratòria. Durada: 4 hores. Mòdul teòric: Desfibril·lador extern semiautomàtic: funcionament i manteniment: 15 minuts. Seqüència d'actuació segons les recomanacions de l'European Resuscitation Council o de l'American Heart Association: 1 hora Recollida de dades segons el Mètode Utstein: 15 minuts. Mòdul pràctic: Pràctiques de desfibril·lació externa. Normes de seguretat i manteniment: 15 minuts. Simulació de pràctica integrada amb diferents escenaris possibles: 2 hores. Avaluació de la desfibril·lació semiautomàtica externa: 15 minuts.

 1. B) FORMACIÓ CONTINUADA El curs de formació continuada estarà igualment basat en les recomanacions vigents elaborades per la Comunitat científica internacional a aquest efecte s'utilitzaran manuals i material audiovisual elaborat d'acord amb aquestes recomanacions. Aquest curs estarà destinat a totes aquelles persones que acreditin autorització i formació prèvia a RCP bàsica i utilització de desfibril·ladors externs semiautomàtics.

Objectiu: realitzar un reciclatge i fiançament dels coneixements obtinguts al curs inicial per a l'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics. Durada: 4 hores. Mòdul teòric: Recordatori teòric del suport vital bàsic: 30 minuts Mòdul pràctic: Pràctiques de suport vital bàsic amb equip i sense: 90 minuts Avaluació global del curs.

 

Descarrega aquí la normativa sobre desfibril·ladors DEA DESA a Múrcia

 

Som instal·ladors de desfibril·ladors i punts de rescat cardíac

 

Neosalus Múrcia realitzem instal·lacions de desfibril·ladors DEA, realitzem el manteniment d'equips i formació a SVB i ús del desfibril·lador amb què complir amb la normativa de desfibril·ladors externs semiautomàtics, serveis de cardioprotecció integral a Múrcia. Contacta amb nosaltres a Múrcia per a qualsevol instal·lació, manteniment o reparació d'equips DEA que puguis necessitar, a instal·lacions som certificadors d'espais cardioprotegits a Múrcia.