Normativa sobre desfibril·ladors a Galícia

Decret de la Xunta de Galícia sobre cardioprotecció

Normativa gallega sobre desfibril·ladors DEA a Galícia

Normativa desfibril·ladors Galícia

 

DECRET 38/2017, de 23 de març, pel que es regula la instal·lació i l'ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari, i se'n crea el seu rexistre.

El article 43.1 de la Constitució espanyola reconeix o dret a la protecció de saüde, per tal que els poders públics tenyeixen a obriga constitucional de tutelar o establiment de mesures preventives i prestacions de serveis necessaris per a la protecció de saüde.

De conformitat amb l'article 149.1.16a de la Constitució espanyola, o Estat tingues la competència exclusiva en matèria de sanitat exterior, bases i coordinació xeral de la sanitat, i legislació sobre productes farmacèutics. Amb base nesa competència, aprobouse a Llei 14/1986, do 25 d'abril, xeral de sanidade. Així, no el seu article 3 declara com a objectiu el sistema sanitari que els mitjans i les actuació dels quals estaran orientats prioritàriament a la promoció de saudita ia la prevenció de les malalties. Així mateix, no el seu article 6, estableix que les actuació de les administracions públiques sanitàries estaran orientades a la promoció de saudita ia garantir que cantes accions sanitàries es desenvolupin estiguin dirigides a la prevenció de les malalties i no només a la curació, garantint-se a assistència sanitària en tots els casos de perda dóna saüde.

L'article 33.1 de l'Estatut d'autonomia de Galícia atribueix la Comunitat Autònoma a competència de desenvolupament legislatiu ia l'execució de la legislació bàsica de l'Estat en matèria de sanitat interior, i el número 4 del mateix article estableix que la Comunitat Autònoma podrà organitzar i administrar per a aquests fins dins el seu territori tots els serveis relacionats amb les matèries abans expressades, i exercirà a tutela les institucions, entitats i fundacions en matèria de sanitat i seguretat social; o Estat reserva per a si a alta inspecció conduent a l'acompliment de les funcions i competències contingudes en article.

O artigo 32.3 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de saudita de Galícia, recolli com a principi reiterat del Sistema públic de saudita de Galícia a concepció integral de saudita, que inclogui a promoció de saudita, a protecció davant de situacions i circumstàncies que suposen cingle per aa saúde, en particular a protecció fronti a cingleres ambientais, a prevenció de la malalta ia assistència sanitària, així com a rehabilitació i integració social, des de la perspectiva de l'assistència sanitària. Aquest sentit, a referida Llei 8/2008, del 10 de juliol, no l'article 12.8, estableix que les persones titulars del dret a la protecció de saudita i l'atenció sanitària tenen dret a l'establiment de mesures de prevenció de la malaltia de provada efectivitat. .

A Galícia a les malalties cardiovasculars constitueixen un dos problemes de saudita més importants. De totes les situacions d'emerxència, la reanimació cardiopulmonar representa el paradigma en què la actuació precoç i amb mitjans adequats condiciona o prognòstic en cant a recuperació de vida ia minimització de les possibles seqüeles.

A les causes més freqüents de la parada cardiorespiratòria les persones adultes són a fibril·lació ventricular ia taquicàrdia ventricular sense pols, i tenen com a tractament fonamental dins la reanimació cardiopulmonar i la cadena de supervivència a desfibril·lació elèctrica. Aquestes situacions, a disposició immediata de mitjans tècnics, els desfibril·ladors, resulten imprescindibles per abordar amb èxit les manobres de reanimació, recolzades urxències Sanitàries garantint a continuïtat assistencial. Segon as Recomanacions per a la ressuscitació 2015 del Consell Europeu de Ressuscitació, «a instal·lació de DESA en zones on es pot esperar una parada cardíaca cada cinc anys, es considerés custo efectiu i comparable a altres intervenció mèdiques».

En la comunitat autònoma, a la regulació de la matèria s'ha de contenir l'agora del Decret 99/2005, de 21 d'abril, pel que es regula a formació i ús de desfibril·ladors externs per personal mèdic. Aquesta norma regulamentària comprenia a les condicions per a l'ús extrahospitalari dos desfibril·ladors externs, a autorització de les entitats de formació ia formació per a maneig de dos desfibril·ladors externs, d'acord amb les rúbriques dels seus diferents capítols.

Dins del Pla nacional de qualitat del Sistema nacional de saúde, aprobouse o 28 de juny de 2006 no Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Saúde

cardiopatia isquèmica que incloïa la recomanació d'establir un marc legal per a la implantació i el desenvolupament d'un programa per afavorir la utilització de dos esfibril·ladors semiautomàtics en llocs públics. El dit marc legal està constituït actualment pel Reial decret 365/2009, del 20 de març, pel que s'estableixen a les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat a la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora del àmbit sanitari, així com pel Reial decret 1591 /2009, do 16 d'outubro, pol que es regulen els productes sanitaris. Aquestes dispo- sicions tenyeixen a condició de normes de caràcter bàsic xa que són ditades al abeiro do artigo 149.1.16o de la Constitució espanyola.

O artigo 5 de l'esmentat Reial decret 365/2009, do 20 de març, estableix que les administracions sanitàries de les comunitats autònomes promouran i recomanaran a instal·lació dos desfibril·ladors semiautomàtics externs seguint les recomanacions dos organismes internacionals, en aquells llocs en què es concentri o transiti nombre de persones, i promouran els mecanismes de coordinació oportuns amb dispositius tals com protecció civil, bombeiros, policia local i outros que sexen necessaris per estendre a instal·lació i ús d'aquests dispositius.

A més, o article 4 del Reial decret 365/2009, del 20 de març, preveu que les entitats públiques o privades, així com les persones particulars que pretenguin instal·lar un dispositiu desfibril·lador semiautomàtic, hauran de notificar-ho a l'autoritat sanitària de la comunitat autònoma del lloc o del do. establiment en què es volia disposar, realitzant una declaració responsable que compleixin els requisits previstos en el número 2 daquest article.

Aquesta mesta, o el 28 de desembre de 2006, va entrar en vigor la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis no mercat interior. Segon o esperit de l'esmentada directiva, a simple invocació de l'interès xeral no abonda per a xustificar a exi- xència a priori de determinades autorització, ja que el control administratiu es pot dur a terme mitjançant el procediment de declaració responsable i la vixilància posterior. O Estat traspuxo a aquesta normativa mitjançant la Llei 17/2009, del 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici, a la Llei 25/2009, del 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a llegiu sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici.

La Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, estableix no el seu article 3 que «cap disposició de caràcter general, actuació administrativa o norma de qualitat que es refereixi a l'accés oa l'exercici d'activitats econòmiques no podrà contenir condicions ni requisits que tenien com a efecte directe o indirecte la discriminació per raó d'establiment o residència de l'operador econòmic.» L'article 16 de la citada llei conté el principi de lliure iniciativa econòmica, de manera que «l'accés a les activitats econòmiques i el seu exercici serà lliure en tot el territori nacional i només es podrà limitar segon o establert a la llei i no disposada en la normativa de la Unió. Europea ou en tractats i convenis internacionais.» Per aquest motiu, no que atengui les entitats de formació, a nova regulació prescindeix les autoritzacions prèvies per a les entitats de formació i les activitats formatives particulars, sense preuíxo dos controls a posteriori necessaris.

En compliment del disposat del Decret 198/2010, del 2 de desembre, pel que es regula o desenvolupament de l'Administració electrònica a la Xunta de Galícia i de les entitats de la dependents, a la pròpia directiva de serveis i a la normativa sobre accés electrònic dos ciutadans als serveis públics També es facilita la presentació de les declaracions responsables per mitjans telemàtics a la seu electrònica de la Xunta de Galícia.

Tenint en compte a experiència acumulada, o desenvolupament dos recursos tecnològics disponibles, i els canvis normatius operats, com adaptar a normativa preexistent en aquesta matèria als esmentats canvis, procurant a més accessibilitat a aquests recursos per a abordar immediatament les situacions de parada cardiorespiratòria.

O decret està format per quatre capítols ens calis es recollin, respectivament, a les disposició xerais; els requisits, instal·lació, notificació i reexisteixo dos desfibril·ladors externs; a titulació i formació precisa per al maneig dos desfibril·ladors i les condicions del seu ús; ia les disposicions relatives a inspecció i rèxim sancionador. Aquesta regulamentación completés amb dues disposiciós addicionals, una transitòria, per a adaptar espais i serveis, una derrogatòria, i dues derradeiras, referides al desenvolupament normatiu i entrada en vigor.

La seva virtude, per proposta del conseller competent en matèria de sanitat, d'acord amb el Consell Consultiu, i logo de la deliberació del Consell de la Xunta de Galícia, a la seva reunió del vint i tres de març de dos mil desset

 

DISPON

 

CAPÍTOL I

Disposicions xerais

 

Article 1

Objecte

 

O aquest decret tingues per obxecte:

 • a) Establir les condicions i els requisits per a la instal·lació, ús i manteniment, fòrum àmbit sanitari, de desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics.
 • b) Determinar els llocs necessaris és recomanable disposar de dos dets desfibril·ladors, o rèxim de notificació de la instal·lació i de la correcta sinalització.
 • c) Establir els requisits mínims relatius a la formació de dos manipuladors.
 • d) Crear o Rexistre de Desfibril·ladors Externs de Galícia.

 

Article 2

Definicions

 

Per als efectes del present decret, s'entendrà per:

 • a) Desfibril·lador semiautomático extern: producte sanitari destinat a analitzar o ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica per a finalitat de restablir o ritme cardíac viable amb alts nivells de seguretat. Aquesta definició inclou també us anomenats desfibril·ladors externs automàtics.
 • b) Desfibril·lador automàtic extern: producte sanitari que es distingeix anteriorment en què, logo d'analitzar el ritme cardíac i identificar arítmies mortals, realitza a indicació d'administrar una descàrrega elèctrica.

 

Article 3

Foment de la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari

 

 1. Per millorar les expectatives de supervivència de les persones que pateixin una parada cardiorespiratòria, recomaneu-vos a instal·lació de desfibril·ladors externs, especialment en els següents espais:

 

 1. a) Grans establiments i centres comercials, individuals i col·lectius.
 2. b) Aeroports.
 3. c) Ports comercials.
 4. d) Estacions i baixadors d'autobús o ferrocarril, estació d'intercanvi.
 5. e) Instal·lacions, establiments públics o espais oberts en què es realitzin activitats recreatives i espectacles públics.
 6. f) Instal·lacions esportives ou espaços esportius non convencionais d'ús públic ou

privat.

 1. g) Centres educatius.
 2. h) Llocs on hi hagi una cinglera elevada que es produeixi una parada cardíaca, centres de rehabilitació cardíaca, vehicles de transport sanitari no urxent, establiments sanitaris i clíniques.
 3. i) Dependències administratives de l'Administració xeral de la comunitat autònoma o

sector públic autonòmic de Galícia, les cales es concentren o transiten un gran nombre de persones.

 1. j) Altres espais que es considerin d'interès en relació amb l'activitat que realitzin,

ou ens cales es concentri ou transiti un gran nombre de persones.

 

 1. Les administracions sanitàries de la Comunitat Autònoma de Galícia i les entitats

instrumentais dependents, no àmbit de les seves competències:

 

 1. a) Impulsaran formació en continguts de suport vital bàsic i maneig de desfibril·ladors.
 2. b) Promouran els mecanismes de coordinació oportuns amb dispositius com ara

protecció civil, bombeiros, policia local i outros que sexin necessaris per estendre a

instal·lació i ús de desfibril·ladors externs.

 

 1. A Administració xeral dóna comunitat autònoma o sector públic autonòmic de

Galícia tindran en compte i valoraran la instal·lació de desfibril·ladors externs les licitació que convoquin per a la construcció o gestió d'infraestructures o instal·lacions, així com les convocatòries públiques per a la prestació de serveis públics en règim concessional amb flux important de persones.

 

CAPÍTOL II

Requisits, instal·lació, notificació i reexisteixo dos dispositius

 

Article 4

Requisits

 

 1. Us desfibril·ladors externs a què es refereix aquest decret hauran de complir establert no el Reial decret 1591/2009, do 16 d'outubro, pel que es regulen els productes

sanitaris, i llevaran a marcatge CE que garant a súa conformité els requisits essencials que les resulten d'aplicació.

 

Els desfibril·ladors externs hauran d'utilitzar-se les condicions especificades pel fabricant, i es mantindran adequadament de manera que conservin la seguretat i les prestacions previstes durant el seu període d'utilització.

 

Així mateix, procurés que els equipaments estiguin dotats d'un programari que permeti a extracció dues seves dades, que directament voldrà mitjançant les adaptació necessàries.

 

 1. Us dispositius de desfibril·lació que s'instal·lin hauran d'estar sinalitzats de maneira clara i sinxela:

 

 1. a) A aquesta situació s'ha d'identificar precisant a aquesta localització els plànols o mapes informatius del lloc, de manera que les persones i els serveis d'emerxències puguin accedir-hi en cas necessari.

 

 1. b) Exporanse de maneira visible a les instruccions per a o seu ús, així com per a o contacte

serviços d'emerxència.

 

 1. c) A sinalització de la disponibilitat d'un desfibril·lador haurà de ser clara i simple, i complir les recomanacions de sinalització establertes pel International Liason Committee on Resuscitation (ILCOR). Per a la seva realització utilitzaràs cor estàndard RAL 6032 o equivalent: RGB:0-152-100.din 616421.7:6.5.4; Pantone 348C. Per sota del sinal s'ha de col·locar en recadre à part a paraula DESA, en mida mínima de 1⁄4 do recadre superior.

 

Ambdós dos dels desigs hauran de seguir les condicions definides per ILCOR i establertes segons les normes ISO 7010, 3864-3 i 9186-1. A situació del desfibril·lador s'haurà d'identificar degudament precisant a la seva localització en els plànols o mapes informatius del lloc a la maneira per dirigir-se una possible persona usuària.

 

 1. Les persones físiques o xurídiques que instal·lin un desfibril·lador extern estaran arreglades a notificar-ho de conformitat amb el previst no article 5 i seran responsables de garantir el seu manteniment i conservació, d'acord amb les instruccions del fabricant. A mes obriga de notificació existirà no cas dóna retirada dos desfibril·ladors.

 

 1. Us dispositius de desfibril·lació externa teran a dotació mínima que s'indica no

annex II.

 

Article 5

declaració responsable

 

 1. Les persones físiques o xurídiques a què es refereixi el número 3 de l'article 4 hauran de notificar a instal·lació o retirada dos desfibril·ladors a la conselleria competent en matèria de sanitat, així com les variacions que es produeixin en les dades declarades, a través de la Fundació Pública Urxències Sanitàries de Galícia-061, realitzant una declaració responsable.

 

 1. Aquestes declaracions responsables es presentaran preferiblement per via electrònica a través del formulari normalitzat que consta al annex I, i que estarà predisponible a la seu electrònica de la Xunta de Galícia, https://sede.xunta.gal

 

La presentació electrònica serà obrigatòria per a les administracions públiques, les persones xurídiques, les entitats en personalitat xurídica, les persones que exerceixin una activitat professional per a la necessitat de la col·legiació obrigatòria per als tràmits i actuació que realitzin les administracions públiques no exercides. , així com per a les persones representants dunha das anteriors.

 

S'algunes persones interessades abrigades a presentació electrònica presenta

Aquesta sol·licitud presencialment, requerirà-li perquè a emén a través de la presentació electrònica. Per a aquests efectes, es considera com a data de presentació

sol·liciteu aquella en què fos realitzada a emenda. Per a presentació de les sol·licituds

es podrà emprar calquera dos mecanismes d'identificació i sinatura admesos per la seu electrònica de la Xunta de Galícia, inclòs el sistema d'usuari i clau Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

 1. Aquelles persones interessades no obredes a presentació electrònica, opcionalment, podran presentar a declaració responsable presencialment en calquera dos llocs i existir establerts a la normativa reguladora del procediment administratiu comú, utilitzant el formulari normalitzat disponible a la seu electrònica de la Xunta de Galícia.

 

Article 6

Documentació

 

 1. Xunto cola declaració responsable, presentara a següent documentació:

 

 1. a) Còpia del document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent,

no és cas de no denegar a la seva consulta.

 1. b) Memòria descriptiva de la localització del desfibril·lador i vies daccés.
 2. c) Document no necessari s'identifiqui o personal responsable del desfibril·lador.
 3. d) Document no necessari s'indiquin les dades de xeolocalització del dispositiu, si s'escau.

 

 1. No caldrà refusar els documents que no fossin presentats anteriorment.

 

Per a aquests efectes, a persona interessada haurà d'indicar en quin moment i davant quin

guany administratiu presentou els citats documents. Presumirem que aquesta consulta és autoritzada per les persones interessades, llevat que consti no procediment a la seva oposició expressa.

 

Ens suposats d'impossibilitat material d'obter o document, o òrgan competent

podrà requerir-lo a persona interessada a la presentació, o, a tota falta, a creditació

per outros mitjans dos requisits a què es refereixi o document.

 

Article 7

documentació complementària

 

 1. A documentació complementària presentara preferiblement per via electrònica.

 

A les persones interessades es responsabilitzaran dóna veracitat dos documents que presentin. Excepcionalment, a Administració podrà requerir a exhibició del document original per al còtex de la còpia electrònica presentada.

 

 1. A presentació electrònica serà obrigatòria per als suxeits obrigats a presentació electrònica de la declaració. Si algunes persones interessades presenten documentació complementària presencialment, requerirà-se'l perquè s'emen a través de la presentació electrònica. Per a aquests efectes, es considera data de presentació aquella en què fos realitzada a emenda.

 

 1. Aquelles persones no obertes a presentació electrònica, opcionalment, podran

presentar a documentació complementària presencialment a calquera dos llocs i

rexistres establerts a la normativa reguladora del procediment administratiu comú.

 

Article 8

Rexistre de Desfibril·ladors Externs de Galícia

 

 1. Creeu-vos o Rexistro de Desfibril·ladors Externs de Galícia, xestionat pola conselleria

competent en matèria de sanidade.

 

 1. Són objecte d'inscripció d'ofici no existent, de conformitat amb les declaracions responsables presentades, a instal·lació de desfibril·ladors externs a la Comunitat Autònoma de Galícia. Així mateix, s'inclouran totes les dades xeogràfices i de coordenades de localització, ús i personal responsable, així com totes les variacions que es produeixin, demaneira que a informació es manté actualitzada.

 

 1. A conselleria competent en matèria de sanidade assignarà un nombre de rexistro a

cada desfibril·lador, que haurà d'estar visible xunto coa súa sinalització.

 

 1. O rexistro es podrà consultar mitjançant els corresponents aplicatius informàtics,

per tal d'augmentar l'accessibilitat a la desfibril·lació, mitjançant l'elaboració d'un mapa

de desfibril·ladors a la Comunitat Autònoma de Galícia. Us desfibril·ladors inscrits no

esdevingut rexistro seran incorporats al mapa de recursos amb què compta a Central de

Coordinació d'Urxències Sanitàries de Galícia-061 per a atenció a les emerxències, amb la finalitat de millorar a accessibilitat a la desfibril·lació i el prognòstic de la parada cardiorespiratòria.

 

 1. La comunicació de la retirada del desfibril·lador comportarà la cancel·lació de la inscripció.

 

CAPÍTOL III

Titulació, formació i ús

 

Article 9

titulació

 

 1. Podran utilitzar els dispositius de desfibril·lació externa:

 

 1. a) O personal que estigui en possessió dos títols següents:

1r. Llicenciatura en Medicina i Cirurgia o grau de Medicina.

2n. Diplomatura universitària a Infermaria o Grau d'Infermeria.

 

3r. Formació professional de tècnic/a en emerxències sanitàries o certificat de pro-

fesionalidade equivalent.

 

4t. Titulacions oficials equivalents dónes anteriors, expedides per un Estat membre dóna Unió Europea.

 

 1. a) As persones majors d'edat que demostren la superació del programa de formació

bàsic amb acreditació oficial en matèria de reanimació cardiopulmonar, suport vital

bàsic i ús de desfibril·ladors externs.

 

 1. No cas d'una situació excepcional en què no sexe possible disposar en el moment d'una persona o formació o titulació necessàries per a l'ús del desfibril·lador, la Central de Coordinació d'Urxències Sanitàries de Galícia-061 podrà autoritzar calquera outra persona per al maneig del desfibril·lador, a la Central mantindrà, en tot moment, la supervisió del procés.

 

Article 10

Entitats de formació

 

A formació del personal que no posona la titulació indicada a la línia a) del número 1

do artigo anterior, podrà ser impartida per unitats de formació dos centres sanitaris do Sistema públic de saúde de Galícia, pola Fundació Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, per centres de prevenció de riscos laborais dependents de calquera Administració pública, per mútues d'accidents de treball i malalties professionals, per entitats o institucions que formin part del Consell Espanyol de Ressuscitació Cardiopulmonar per persones físiques o xurídiques que estiguin recollides com a instrutores per calquera de les institucions o entitats que formin o dit consell.

 

Article 11

Continguts i habilitats mínimes de les activitats formatives

 

A formació terà, com a mínim, o contingut establert no annex III, de manera que no

moment de la seva rematada o alumnat demostrar habilitats per:

 

 1. a) Iniciar la cadena de supervivència, incloent-hi una adequada interacció amb el sistema de

emergències.

 1. b) Reconèixer de forma ràpida una parada cardiorespiratòria.
 2. c) Aplicar les tècniques de permeabilització de la via aèria, incloent-hi les mesures iniciades

davant a obstrució per un cos extrany (atragament).

 1. d) Realitzar una reanimació cardiopulmonar d'alta qualitat.
 2. i) Utilitzar o desfibril·lador dunha maneira eficaç i segura.

 

Article 12

Acreditació de formació

 

 1. A formació del personal a què es refereix a alínia b) del número 1 del art. ou doutra entitat equivalent no cas de persoal format noutra comunitate autònoma ou noutro estat.

 

A formació obtinguda fora de la Comunitat Autònoma de Galícia serà reconeguda es compleixi les condicions establertes en el paràgraf anterior o s'està reconeguda d'acord amb la normativa específica de la comunitat autònoma nacal es va dur a terme a formació i s'obtiu a titulació.

 

Us mesmes criteris seran d'aplicació per a les titulacions obtingudes als països mem-

bros dóna Unió Europea segon a súa normativa.

 

 1. O original o còpia degudament compulsada dos dits certificats haurà de ser pre-

assegut per requeriment de l'autoritat sanitària, tant per a la seva comprovació com per a validar a la seva efectivitat de cara al seu emprego en calquera funcionalitat o reexistent que o requereixi dins la Comunitat Autònoma.

 

 1. Aix certificacions individuals teran una vixència de dos anys, comptats a partir de

expedició.

 

 1. A les entitats de formació mantindran un registre actualitzat dos certificats expedits.

dues e dóna sua vixència.

 

Article 13

Utilització de dos dispositius i coordinació d'assistència

 

 1. Cada acte d'ús del desfibril·lador extern comporta, en tot cas, a obriga de contactar immediatament amb la Central de Coordinació d'Urxències Sanitàries de Galícia-O61, mitjançant xamada telefònica, o mitjançant els dispositius de connexió que pot instal·lar o dispositiu, cobjecte de garantir a deguda continuïtat assistencial i el seguiment mèdic dóna persona afectada.

 

 1. Un cop utilitzat, el personal que va dur a terme la desfibril·lació o la persona responsable del dispositiu, han de cobrir la folla d'assistència prestada, que es recull com a CVE-DOG: annex IV, i remet a la conselleria competent en matèria de sanitat dins les 72 hores següents, xunto coa informació electrònica del succés recollida no sistema de dades del desfibril·lador extern.

 

A aquesta informació s'incorporarà al Rexistre de Reanimació Cardiopulmonar da Fun-

dació Pública Urxències Sanitàries de Galícia-061, per tal de realitzar seguiment i avalar o ús dos dispositius fora de l'àmbit sanitari, detectar necessitats de promoció de la instal·lació en determinats llocs i proposar accions de millora en procediments d'ús, així com fomentar la formació i investigació en suport vital bàsic i no ús de desfibril·ladors.

 

 1. A transmissió dues dades respectarà, en tot cas, o establerta la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

 

CAPÍTOL IV

Inspecció i rèxim sancionador

 

Article 14

Inspecció i control

 

A conselleria amb competències en matèria de sanidade, a través dos serveis d'ins-

ció sanitària, podrà inspeccionar les activitats i instal·lacions previstes en aquest decret, amb l'objectiu de comprovar l'adequació d'aquestes i dos desfibril·ladors, així com la formació del personal encarregat del seu maneig, les disposicions contingudes en aquest decret.

 

També podrà sol·licitar els informes oportuns a la Fundació Pública d'Urxències Sanitàries de Galícia-061, amb l'objectiu de mantenir un conjunt constant i actualitzat de la localització i estat de dos desfibril·ladors, així com per a la detecció d'altes o baixes no comunicades.

 

Article 15

Rèxim sancionador

 

Sent prexíizo deutra normativa que poguda resultar d'aplicació, a les infraccions comeses contra o disposat este decret teran a consideració d'infraccions en matèria de sanidade, ia responsabilitat corresponent serà exigida segon o previst no capítol IV del títol II de la Llei 8/2008, do 10 de xullo, de saudita de Galícia; no capítol VI do títol I dóna Llei 14/1986, do 25 d'abril, xeral de sanidade; logo de la tramitació del corresponent expedient de conformitat amb el previst a la Llei 39/2015, de l'1 d'outubro, a la Llei 40/2015, de l'1 d'outubro, de rèxim xurídic del sector públic.

 

Disposició addicional primeira

Protecció de dades persoais

 

O tractament dues dades a què fa referència aquest decret axustés en tot cas o que determina la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, de

caràcter personal, les dades personals recollides, el tractament i la publicació autoritzades les persones interessades mitjançant la presentació de les declaracions responsables, seran incloses en un fitxer denominat «usuaris i professionals del sistema sanitari», a l'objecte de gestionar el present procediment, així com per informar-los. persones interessades sobre la tramitació. O òrgan responsable d'aquest fitxer és a Secretaria Xeral Tècnica. Us drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició poden exercir davant o mateix òrgan responsable del fitxer, mitjançant o enviament d'una comunicació al següent adreçament: Conselleria de Sanidade, Edifici Administratiu San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostel·la, ou a través dunha comunicació electrònica.

 

Disposició addicional segona

Actualització del formulari de declaració responsable

 

Per a la presentació de les declaracions responsables regulades en aquest decret serà necessari

Sari utilitzar o formulari normalitzat, disponible a la seu electrònica de la Xunta de Galícia, on estarà permanentment actualitzat i accessible per a les persones interessades.

 

L'objectiu de estovalles adaptat a la normativa vixent, o formulari inclòs com a annex I podrà ser actualitzat a la seu electrònica de la Xunta de Galícia, sense necessitat de publicar-lo novament en el Diari Oficial de Galícia, sempre que a modificació o actualització no suposi una modificació substancial d'aquest ni tat contes de les declaracions previstes en aquest decret.

 

A actualització del formulari haurà de ser aprovada mitjançant resolució de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, sense prexízi de la seva publicitat a través de la seu electrònica de la Xunta de Galícia.

 

Disposició transitòria única

Adaptació d'espais i dispositius

 

Us organismes, empreses i entitats que disposen de dispositius de desfibri-

ció externa disposaran d'un prat de sis mesos, comptats a partir de la data de

entrada en vigor del present decret, per adaptar-se a les disposicions contingudes en el.

 

Transcorregut aquest prazo, a conselleria amb competències en matèria de sanitat po-

ha de fer ús de les facultats d'inspecció i control, en la forma indicada no capí-

tol IV daquest decret.

 

Disposició derrogatòria única

Derrogació normativa

 

Queda derrogat o Decret 99/2005, de 21 d'abril, pel que es regula a formació i

o ús de desfibril·ladors externs per persoal non mèdic, ia les disposicions d'igual ou

inferior rang que s'oposen al disposat no present decret.

 

Disposició derradeira primeira

Desenvolupament normatiu

 

Faculteu-vos a persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, no

àmbit de lorganització i matèries pròpies del seu departament, per a donar les disposicions necessàries per al desenvolupament del disposat no present decret.

 

Disposició derradeira segona

Entrada en vigor

 

Aquest decret entrarà en vigor als vint dies de la publicació no en el Diari Oficial de Galícia.

 

Santiago de Compostel·la, vint i tres de març de dos mil desset

 

Alberto Núñez Feijóo

President

 

Jesús Vázquez Almuiña

Conselleiro de Sanidade

 

Descarrega aquí la normativa sobre desfibril·ladors DEA DESA a Galícia

 

Som instal·ladors de desfibril·ladors i punts de rescat cardíac

 

Neosalus Galicia realitzem instal·lacions de desfibril·ladors DEA, realitzem el manteniment d'equips i formació a SVB i ús del desfibril·lador amb què complir amb la normativa de desfibril·ladors externs semiautomàtics, serveis de cardioprotecció integral a Galícia. Contacta amb nosaltres a Galícia per a qualsevol instal·lació, manteniment o reparació d'equips DEA que puguis necessitar, a instal·lacions som certificadors d'espais cardioprotegits a Galícia.