Normativa sobre desfibril·ladors a Navarra

Decret del Govern de Navarra sobre cardioprotecció

Legislació Navarra sobre desfibril·ladors DEA DESA

Normativa desfibril·ladors Navarra

 

DECRET FORAL 6/2019, de 30 de gener, pel qual es regula la instal·lació de desfibril·ladors externs automatitzats i la formació per al seu ús.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

Mitjançant Decret Foral 176/2011, de 31 d'agost, es va regular l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari a la Comunitat Foral de Navarra.

Aquest decret foral es va dictar en desplegament del que disposa la Llei Foral 10/1990, de 23 de novembre, de Salut, que entre els seus principis informadors i generals recull el de la concepció integral de la salut i que disposa que els recursos, mitjans organitzatius i actuacions de les administracions sanitàries de la Comunitat Foral s'orientaran a la satisfacció del dret a la protecció de la salut a través de la promoció de la salut, la prevenció de les malalties i l'atenció sanitària.

D'altra banda, cal tenir en compte que mitjançant el Reial decret 365/2009, de 20 de març, es van establir les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, norma de caràcter bàsic que ha de ser respectada en la regulació de desenvolupament.

El Pla de Salut de Navarra 2014-2020 incorpora el desenvolupament dels dispositius extrasanitaris com una estratègia per completar l'acció en urgències temps-dependents, i per això cal fer una diferenciació de dispositius de primera línia i un ajust de les necessitats de formació a les noves realitats tecnològiques. D'altra banda, és un requisit per a l'operativitat dels dispositius disposar d'informació actualitzada, rigorosa i operativa, diferenciant-ne els registres prioritaris que poden contribuir de manera menys qualificada a l'actuació d'urgència esperable.

Per això, la nova norma pretén actualitzar les previsions de l'esmentat decret foral buscant establir les bases per a la integració operativa dels desfibril·ladors externs al sistema sanitari, definint els de més utilitat per a l'atenció de les urgències temps dependents.

Així mateix, pretén definir els llocs obligatoris per a la seva instal·lació, les persones la capacitació de les quals es considera clau per al seu funcionament adequat, la formació requerida per al seu ús i els registres necessaris per disposar de la informació operativa actualitzada. L'ús dels desfibril·ladors per part del personal sanitari es regeix per la seva pròpia normativa, per la qual cosa no li són aplicables les exigències establertes en aquesta norma per a la intervenció de les primeres persones intervinents.

Per delimitar els espais en què es considera la instal·lació de desfibril·ladors com a obligatòria s'ha partit de la consideració de la probabilitat més gran de produir-se un esdeveniment que en requereixi la utilització.

Igualment, s'ha revisat normativa comparada d'altres comunitats autònomes a l'hora de definir ràtios que recomanen la instal·lació obligatòria.

Pel que fa a la formació, la normativa actual no contempla les possibilitats que ofereixen les eines telemàtiques de formació, que s'incorporen de manera explícita als aspectes formatius a incloure. Igualment es contempla, com no podia ser menys, la necessitat que l'Administració garanteixi de manera continuada l'accés a la formació bàsica, ja que en definir espais d'instal·lació obligatòria, cal una coresponsabilitat en la formació de les persones clau per utilitzar-los anomenades “primers intervinents”.

D'altra banda, el principi d'operativitat dels dispositius d'instal·lació obligatòria requereix la comunicació obligatòria a l'Administració, que haurà de portar actualitzat permanentment un registre de dispositius d'instal·lació obligatòria, així com les condicions materials i personals per a la seva utilització, qüestió que amb la normativa vigent fins ara no queda prou resolta.

La norma proposada ha estat informada conforme al principi digualtat de tracte i exercici del dret a la salut.

De conformitat amb allò exposat, a proposta del Conseller de Salut, d'acord amb el Consell de Navarra, i de conformitat amb la decisió adoptada pel Govern de Navarra en sessió celebrada el dia trenta de gener de dos mil dinou,

 

DECRET

 

Article 1

Objecte

 

Aquest decret foral té per objecte regular la instal·lació de desfibril·ladors externs automatitzats fora de l'àmbit sanitari, així com la formació necessària de les primeres persones intervinents en l'atenció als que pateixin parades cardiorespiratòries.

 

Article 2

Definicions

 

A l'efecte del que disposa aquest decret foral s'entén per:

 

 • a) Desfibril·lador extern automatitzat (DEA): producte sanitari capaç d'analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals susceptibles de desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica que restableixi un ritme cardíac viable, amb alts nivells de seguretat. En aquesta definició s'han d'entendre inclosos els desfibril·ladors externs semiautomàtics.
 • b) Aforament o capacitat: nombre màxim autoritzat de persones que pot admetre un recinte segons llicència municipal o document atorgat o declaratiu equivalent a aquests efectes.
 • c) Primera persona intervinent: aquella que, per les funcions que exerceix, té més probabilitat de prestar la primera atenció a persones en parada cardiorespiratòria. Als únics efectes de l'aplicació del present decret foral s'entendran incloses les persones pertanyents als serveis o col·lectius següents:
 1. Policies locals, agents municipals i agutzils.
 2. Policia Foral de Navarra.
 3. Servei de Bombers de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak.
 4. Socorristes de piscines i altres espais esportius i recreatius.
 5. Persones responsables de la utilització dels DEA durant el temps d'obertura al públic, als espais i instal·lacions relacionats a l'article 3 d'aquesta norma.

 

Article 3

Espais i instal·lacions obligats a disposar d'un DEA

 

Serà obligatori que hi hagi instal·lat un DEA situat en un punt cèntric i equidistant de les zones més allunyades en els espais o llocs següents:

 • a) Establiments comercials que tinguin una superfície comercial útil superior a 2.000 metres quadrats.
 • b) Centres comercials constituïts per un conjunt d'establiments comercials situats en un o diversos edificis connectats, que sumin una superfície comercial útil superior a 2.000 metres quadrats.
 • c) Aeroports.
 • d) Estacions de trens i autobusos de poblacions de més de 10.000 habitants.
 • e) Centres educatius amb personal docent, no docent i alumnat superior a 700 persones.
 • f) Centres de treball o espais on conjuntament treballin més de 700 persones.
 • g) Poliesportius, piscines i qualsevol instal·lació esportiva o recreativa amb aforament autoritzat o previst superior a 500 persones.
 • h) Establiments, instal·lacions o espais on se celebrin espectacles, activitats culturals o recreatives amb aforament autoritzat superior a 700 persones.
 • i) Qualsevol altre espai o instal·lació l'aforament del qual sigui superior a 700 persones.
 • j) A les localitats que disposin de policies locals, agents municipals o algutils es disposarà de DEA que haurà de ser portat almenys en un vehicle patrulla operatiu. A les localitats de més de 10.000 habitants, es disposarà de DEA almenys en el 50% dels vehicles patrulla operatius.
 • k) La Policia Foral de Navarra comptarà amb un desfibril·lador almenys en una de les patrulles operatives dependents de la Comissaria Central de Pamplona, ​​i de les comissaries d'Alsasua, Elizondo, Estella, Tafalla, Sangüesa i Tudela.
 • l) Residències i centres de dia de gent gran amb discapacitat de més de 100 places.

 

Article 4

Instal·lació i manteniment dels DEA

 

 1. L'obligació d'instal·lar i mantenir en condicions adequades de funcionament els DEA als espais o llocs assenyalats a l'article 3 d'aquest decret foral recaurà en les persones físiques o jurídiques titulars dels mateixos.
 2. Els DEA han de complir la normativa vigent per la qual es regulen els productes sanitaris. Les persones responsables de les entitats que els instal·lin estaran obligades al manteniment i la conservació d'acord amb les instruccions del fabricant.
 3. Els DEA s'ubicaran en un lloc visible i accessible i estaran degudament indicats mitjançant la senyalització universal recomanada pel Comitè Internacional de Coordinació sobre Ressuscitació (ILCOR), incloent-hi el telèfon 112-SOS Navarra. A la mateixa ubicació, es col·locaran de forma visible les normes d'utilització en els idiomes oficials a la localitat i en altres idiomes a criteri del titular de la instal·lació.

 

Article 5

Declaració responsable de la instal·lació de DEA

 

 1. Les persones físiques o jurídiques obligades a instal·lar un DEA conforme al que disposa aquest decret foral hauran de realitzar una declaració responsable adreçada al Departament de Salut en un termini màxim de 30 dies des de la seva instal·lació, indicant dades identificatives de la persona física o jurídica que realitza aquesta, el lloc on quedarà instal·lat l'aparell, així com les dades identificatives i de contacte de la persona o persones que puguin utilitzar el DEA si cal i la seva disponibilitat horària. Aquesta declaració responsable s'ha de fer d'acord amb el model establert a l'annex I d'aquest decret foral.
 2. Comprovada la idoneïtat de la declaració, es procedirà a la inscripció del DEA al registre previst a l'article 10.1 b).
 3. Les persones físiques o jurídiques no obligades a la instal·lació de DEA podran realitzar idèntica comunicació, quedant obligades al compliment dels
 4. La modificació de les dades contingudes a la declaració responsable i la retirada de qualsevol dels DEA haurà de ser objecte igualment de declaració responsable en el termini de 15 dies des que aquesta modificació o retirada es produeixi.

 

Article 6

Utilització dels DEA

 

 1. Els DEA d'instal·lació obligatòria seran utilitzats per personal no sanitari format conforme al que estableix aquest decret foral amb el suport dels serveis d'emergència sanitària en els termes establerts en aquest article.
 2. Cada actuació amb un DEA comportarà la comunicació immediata amb el telèfon d'emergència 112-SOS Navarra per a l'activació urgent de la cadena de supervivència.
 3. Després de cada utilització, la persona que hagi utilitzat el DEA ho comunicarà al servei d'emergències mèdiques que acudeixi al lloc de l'incident, i aquest ho reflectirà en el protocol d'atenció amb la finalitat de valorar l'efectivitat de la utilització del DEA en l'atenció a urgències temps-dependents.
 4. Es consideren situacions excepcionals que eximeixen de la utilització del DEA per personal format les que la instal·lació del DEA no estigui considerada entre les obligatòries definides en aquest decret foral o quan no sigui possible comptar amb una persona formada per a la intervenció immediata. En el cas darribar al lloc una persona formada, aquesta tindrà preferència per a la utilització del DEA fins a larribada de lequip sanitari.

 

Article 7

Formació de les primeres persones intervinents

 

 1. Les persones físiques o jurídiques responsables dels llocs o espais assenyalats a l'article 3 determinaran el nombre de persones primeres intervinents que hagin d'estar formades en la utilització dels DEA, de manera que es garanteixi que hi hagi almenys una persona formada durant tot l'horari de funcionament dels mateixos.
 2. Les persones primeres intervinents hauran de comptar amb formació o qualificació acreditada que els capaciti per a la utilització dels DEA d'acord amb el que estableix la normativa bàsica estatal o, si no, realitzar un curs teòric-pràctic de formació inicial que contingui com a mínim el programa i el procediment davaluació establerts a lannex II daquest decret foral.
 3. El curs de formació inicial tindrà una durada mínima de sis hores repartides en tres hores de formació teòrica bàsica impartida preferiblement de manera telemàtica i tres hores de formació pràctica impartida de manera presencial. El Departament de Salut posarà a la disposició de les entitats formadores un mòdul de formació teòrica amb el contingut proposat. El nombre màxim d'assistents a la part presencial serà de vuit per persona instructora. La part presencial del curs estarà destinada a l'entrenament pràctic a les tècniques de desobstrucció de via aèria, reanimació cardiopulmonar bàsica i utilització del DEA. Aquesta part haurà de ser coordinada i dirigida presencialment per professionals de medicina o infermeria amb formació en suport vital avançat. A més, podran ser docents altres persones amb titulació de medicina, infermeria, formació professional en emergències sanitàries, o amb formació d'instructores en suport vital bàsic, encara que la direcció presencial dels cursos es limitarà a les persones definides al paràgraf anterior.
 4. Per impartir els cursos serà necessari disposar almenys del material següent: un maniquí adult per cada quatre persones a formar, un maniquí infantil per cada vuit persones a formar, un desfibril·lador de simulació amb pegats per cada vuit persones a formar i elements per a neteja i desinfecció del material entre usos.
 5. Les persones que hagin realitzat el curs de formació inicial a què es refereixen els apartats 2, 3 i 4 d'aquest article assistiran cada dos anys a una sessió de formació continuada presencial de caràcter pràctic, de dues hores de durada, d'acord amb el que especifica l'Annex III d'aquest decret foral. El nombre màxim d'assistents serà de dotze per persona instructora i s'hauran de complir la resta de requisits establerts als apartats esmentats.
 6. Qualsevol persona no inclosa a l'apartat 1 d'aquest article podrà realitzar igualment els cursos de formació que es recullen als Annexos II i III, mitjançant inscripció als cursos organitzats pel Govern de Navarra quan la disponibilitat ho permeti, o als cursos impartits per entitats de formació públiques o privades que compleixin els requisits establerts en aquest decret foral.

 

Article 8

Requisits de les entitats o persones formadores

 

 1. Els cursos per a primeres persones intervinents seran organitzats per entitats docents dependents del Govern de Navarra o altres entitats públiques o privades o persones físiques que compleixin els requisits establerts en aquest decret foral.
 2. Les persones o entitats que pretenguin impartir els cursos inicials i de formació continuada descrits a l'article 7 d'aquest decret foral hauran de presentar al Departament de Salut, amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, una declaració responsable segons el model establert a l'Annex IV acompanyant la documentació indicada en aquest.
 3. Comprovada la idoneïtat de la declaració, es procedirà a la seva inscripció al registre previst a l'article 10.1a).
 4. Les incorporacions i baixes de personal docent i qualsevol altra modificació que afecti els requisits dels cursos, així com el cessament en lactivitat, hauran de ser objecte duna nova declaració responsable en el termini de 15 dies des que aquestes es produeixin.

 

Article 9

Certificats

 

 1. La finalització i superació de les proves davaluació dels cursos a què fa referència larticle 7 comportaran el lliurament dun certificat acreditatiu de la realització del curs per lentitat o persona formadora en què constarà lentitat emissora i la data de realització , segons el model recollit a l'Annex V.
 2. Les entitats o persones formadores han de mantenir un registre dels cursos realitzats i dels certificats emesos.
 3. Als efectes dacreditar la formació a què es refereix aquest decret foral, tenen la mateixa validesa els certificats emesos per entitats o persones que imparteixin cursos similars dacord amb les normes vigents en altres comunitats autònomes o en altres estats membres de la Unió Europea.

 

Article 10

Registres administratius

 

Es mantindran, adscrits al Departament de Salut, els registres següents:

 

 • a) Registre de persones físiques o jurídiques que hagin realitzat declaració responsable per impartir cursos de formació per a lús dels DEA a Navarra.
 • b) Registre dels DEA instal·lats, comunicats mitjançant declaració responsable.

 

Article 11

Inspecció i control

 

El Departament de Salut inspeccionarà les activitats de les entitats i persones formadores que hagin realitzat declaració responsable de la seva activitat, així com les instal·lacions de les persones físiques o jurídiques que hagin realitzat comunicació de què disposen de desfibril·ladors, a fi de comprovar la seva adequació a allò establert en aquest decret foral.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

 

Disposició addicional única

Formació del personal sanitari i primers intervinents

 

Les persones amb titulació sanitària de medicina, infermeria, formació professional en emergències sanitàries o altres professionals sanitaris el currículum de les quals inclogui reanimació cardiopulmonar i utilització del DEA, hauran de realitzar formació continuada segons els seus plans específics de formació.

El personal sense titulació sanitària oficial que presti serveis en transport en ambulància haurà dacreditar la formació establerta per a les primeres persones intervinents en larticle 7 daquest decret foral.

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

Disposició transitòria primera

Persones formades amb anterioritat

 

Les persones obligades a realitzar el curs de formació establert a l'article 7 ia la disposició addicional única d'aquest decret foral que tinguin en vigor el certificat acreditatiu d'haver realitzat formació inicial o continuada conforme al que exigeix ​​el Decret Foral 176/2011, de 31 d'agost, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari a la Comunitat Foral de Navarra, no cal fer el curs de formació inicial. Aquests certificats seran vàlids en les mateixes condicions i amb els mateixos efectes que els regulats en aquesta norma.

 

Disposició transitòria segona

Centres de formació autoritzats amb anterioritat

 

Les entitats de formació que tinguin en vigor autoritzacions per impartir cursos d'acord amb el que preveu l'esmentat Decret Foral 176/2011, de 31 d'agost, les poden mantenir durant el termini de vigència establert en aquestes. Transcorregut aquest termini, si volen mantenir la seva activitat docent han de procedir d'acord amb el que preveu aquest decret foral.

 

Disposició transitòria tercera

Període d'adaptació transitòria

 

S'estableix un període transitori de sis mesos per al compliment de les obligacions contingudes als articles 3, 7 i 8 d'aquest decret

foral.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Disposició derogatòria única

Derogació normativa

 

Queden derogats el Decret Foral 176/2011, de 31 d'agost, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari a la Comunitat Foral de Navarra, i totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin al present decret foral.

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Disposició final primera

Facultats de desenvolupament

 

S'autoritza el conseller de Salut per dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament d'aquest decret foral.

 

Disposició final segona

Entrada en vigor

 

Aquest decret foral entra en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de Navarra».

Pamplona, ​​30 de gener del 2019.

 

La Presidenta del Govern de Navarra, Uxue Barkos Berruezo.

 

El Conseller de Salut, Fernando Domínguez Cunchillos.

 

Descarrega aquí la normativa sobre desfibril·ladors DEA DESA a Navarra

 

Som instal·ladors de desfibril·ladors i punts de rescat cardíac

 

Neosalus Navarra realitzem instal·lacions de desfibril·ladors DEA, realitzem el manteniment d'equips i formació a SVB i ús del desfibril·lador amb què complir amb la normativa de desfibril·ladors externs semiautomàtics, serveis de cardioprotecció integral a Navarra. Contacta amb nosaltres a Navarra per a qualsevol instal·lació, manteniment o reparació d'equips DEA que puguis necessitar, a instal·lacions som certificadors d'espais cardioprotegits a Navarra.