Normativa sobre desfibril·ladors a Extremadura

Decret sobre desfibril·ladors DEA DESA a Extremadura

Normativa de desfibril·ladors a Extremadura

 

DECRET 16/2019, de 12 de març, pel qual es regula la instal·lació de desfibril·ladors externs automatitzats (DEA) en l'àmbit no sanitari, l'autorització per al seu ús i la formació associada a aquest.

La Constitució, a l'article 43, reconeix el dret a la protecció de la salut i declara que competeix als poders públics organitzar i tutelar la salut pública, a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris.

La Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, té per objecte la regulació general de totes les accions que permetin fer efectiu el dret a la protecció de la salut, i estableix a l'article 6.4 que les actuacions de les administracions Públiques Sanitàries estaran orientades a garantir, entre d'altres, l'assistència sanitària en tots els casos de pèrdua de salut.

Per la seva banda, la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, recull a l'article 2 la prestació d'una atenció integral a la salut, comprensiva tant de la seva promoció com de la prevenció de malalties , de l'assistència i de la rehabilitació, detallant a l'article 11 les prestacions de salut pública.

L'Estatut d'Autonomia d'Extremadura atribueix, a l'article 9.1.24, a la Comunitat Autònoma d'Extremadura, la competència exclusiva en sanitat i salut pública quant a l'organització, el funcionament intern, la coordinació i el control dels centres, serveis i establiments sanitaris, la participació en la planificació i la coordinació general de la sanitat, així com en promoció de la salut i de la recerca biomèdica.

En aquest sentit, la Llei 10/2001, de 28 de juny, de Salut d'Extremadura, disposa a l'article 6 que les administracions públiques de la comunitat autònoma, en l'àmbit de les seves competències, garantiran el dret a la protecció de la salut i lassistència sanitària dels ciutadans, i establiran limitacions i mesures preventives en relació amb les activitats públiques i privades que puguin tenir conseqüències negatives per a la salut.

Així mateix, la Llei 7/2011, de 23 de març, de salut pública d'Extremadura, estableix a l'article 8.c, com a atribucions de les administracions públiques, adoptar totes les mesures necessàries per evitar els riscos sobre la salut i preservar-la ; i en l'article 28.1 entén per prevenció de les malalties, dels problemes de salut i de les deficiències, el conjunt d'actuacions i serveis destinats a reduir i, si escau, eliminar l'aparició de determinades malalties a la població i d'atenuar-ne les conseqüències mitjançant, entre altres accions individuals i col·lectives, el tractament precoç.

Les malalties cardiovasculars constitueixen un problema important en l'àmbit de la salut pública, ja que constitueixen la principal causa de mort a nivell mundial, nacional i de la Comunitat Autònoma d'Extremadura. Entre totes les situacions d'emergència sanitària, la parada cardiorespiratòria es contempla com una situació única on l'objectiu és recuperar la vida, evitant o minimitzant les seqüeles. Les causes més freqüents d'aquesta situació en adults al medi extrahospitalari són la fibril·lació ventricular i la taquicàrdia ventricular sense pols, i està reconegut científicament que la desfibril·lació elèctrica precoç és el mitjà més efectiu per evitar morts per aquest motiu.

Una correcta atenció a la parada cardiorespiratòria exigeix ​​que la primera persona que arribi a l'escenari (primer intervinent) faci una aplicació ràpida de les accions contemplades a la cadena de supervivència, composta per quatre baules, interrelacionades entre si: reconeixement de la situació i alerta immediata als serveis d'emergència davant d'una possible parada; inici precoç de la ressuscitació cardiopulmonar (RCP) bàsica; desfibril·lació primerenca; i suport vital avançat en pocs minuts.

La desfibril·lació elèctrica precoç és un tractament eficaç contra la fibril·lació ventricular, per la qual cosa l'actuació del primer intervinent és fonamental. El desfibril·lador extern automatitzat, automàtic i semiautomàtic, per les seves característiques de funcionament i seguretat, possibilita que persones amb una formació i un entrenament mínims puguin fer actuacions de desfibril·lació. Com que la seva utilització no requereix un diagnòstic clínic previ, aquests desfibril·ladors són idonis per al seu ús per persones alienes a la professió sanitària.

El Reial decret 365/2009, de 20 de març, normativa bàsica estatal a l'empara del que estableix l'article 149.1.16.a de la Constitució, estableix les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, i atorga a les comunitats autònomes la responsabilitat d'establir els mecanismes de control i inspecció oportuns, així com la promoció de la instal·lació i la coordinació amb altres dispositius.

A Extremadura, amb anterioritat a l'aprovació del Reial Decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no facultatiu va quedar regulat al Decret 10/2008, de 25 de gener, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no facultatiu i en l'Ordre de 23 d'octubre de 2009 per la qual sestableixen els requisits mínims dacreditació dentitats i activitats de formació per a lús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no facultatiu.

L'experiència acumulada des de l'aprovació del Decret 10/2008, de 25 de gener, les novetats introduïdes a la normativa bàsica estatal, l'evidència científica disponible sobre això, l'alt grau de conscienciació de la societat davant del problema de la mort sobtada cardíaca, i l'interès de l'Administració sanitària de la Junta d'Extremadura a fomentar i facilitar l'ús de desfibril·ladors a l'àmbit no sanitari, davant la possibilitat de millorar les expectatives de supervivència gràcies a la solidaritat ciutadana, fan aconsellable l'aprovació d'una nova norma.

La nova regulació introdueix: l'obligatorietat de disposar d'aquests desfibril·ladors en determinats espais on coincideixin una alta concurrència de persones i hi hagi la probabilitat que passi una parada cardíaca, la necessitat d'autorització per a l'ús d'aquests desfibril·ladors i de les entitats proveïdores de la formació, així com la creació del “Registre de DEA Extremadura en l'àmbit no sanitari” i del “Registre de formació per a ús de DEA a Extremadura”, que integraran els creats per l'esmentat Decret 10/2008, optimitzant-ne les utilitats i estant accessibles al Sistema d'Urgències i Emergències Sanitàries d'Extremadura i al Centre d'Atenció d'Urgències i Emergències 112 d'Extremadura.

El projecte de decret ha mantingut l'exigència de l'autorització per adquirir la condició d'entitat proveïdora d'activitats formatives, assumint així un plantejament en què subjau el desig d'extremar les garanties en relació amb la instal·lació d'aquest tipus de dispositius per sobre de qualsevol una altra consideració, per la qual cosa la regulació projectada queda justificada en la rellevància dels interessos en joc, que no són altres que la protecció de la salut dels potencials destinataris dels desfibril·ladors.

En aquesta disposició s'ha tingut en compte el principi d'igualtat de tracte entre dones i home, d'acord amb el que estableix la Constitució, a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes , ia la Llei 8/2011, de 23 de març, d'Igualtat entre dones i homes i contra la violència de gènere a Extremadura, fent ús d'un llenguatge inclusiu amb la finalitat de contribuir a la consecució de la igualtat de dones i homes .

En virtut del que s'ha exposat, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 de la Llei 1/2002, de 28 de febrer, del Govern i de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Extremadura, escoltada la Comissió Jurídica d'Extremadura, a proposta del Conseller de Sanitat i Polítiques Socials i prèvia deliberació del Consell de Govern en la sessió de 12 de març de 2019,

 

DISPOSO

 

CAPÍTOL I

disposicions generals

 

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

 

Aquest decret té per objecte regular, en l'àmbit de la Comunitat Autònoma d'Extremadura:

 

 • a) L'obligació de la disponibilitat de desfibril·ladors externs automatitzats, automàtics i semiautomàtics (d'ara endavant DEA), en determinats espais on coincideixin una alta concurrència de persones i hi hagi la probabilitat que es produeixi una parada cardíaca.
 • b) L'autorització per a l'ús de DEA a l'àmbit no sanitari.
 • c) L'autorització a les entitats proveïdores d'activitats formatives en ús de DEA a l'àmbit no sanitari, així com de les persones instructores que imparteixin aquesta formació.
 • d) La creació del “Registre de DEA Extremadura en l'àmbit no sanitari” i del “Registre de formació per a ús de DEA a Extremadura”.

 

Article 2

Definicions

 

Als efectes del present decret, s'entén per:

 1. a) Desfibril·lador extern automatitzat (DEA): Producte sanitari destinat a analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril·lació i administrar, amb intervenció d'una persona, una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme cardíac viable amb alts nivells de seguretat. Inclou dos tipus:
 • — Desfibril·lador extern automàtic: El propi aparell és el que realitza tota la seqüència inclosa la descàrrega, de manera que l'usuari només l'ha d'encendre i seguir els passos que indiqui l'aparell.
 • — Desfibril·lador extern semiautomàtic: L'acció humana comprèn, a més d'encendre'l i seguir els passos indicats, prémer el botó de desfibril·lació quan ho indiqui l'aparell.

A l'efecte d'aquest decret, sota les sigles DEA s'inclouran tant els desfibril·ladors externs automàtics com els semiautomàtics, i se'ls aplicarà tot allò que s'hi disposa.

b) Persona titular del DEA: Persona física o jurídica que sigui titular o responsable de la gestió o explotació de l'espai o lloc, públic o privat, on s'instal·li un DEA a l'àmbit no sanitari.

c) Primer intervinent: Persona que té contacte inicial amb el pacient i fa ús d'un DEA a l'àmbit no sanitari.

d) Entitat proveïdora: Persona física o jurídica autoritzada que organitza o promou una activitat formativa en lús de DEA en làmbit no sanitari.

e) Persona instructora: Persona que imparteix formació en ús de DEA a l'àmbit no sanitari.

f) Aforament: Ocupació màxima de públic atorgada per lautoritat municipal corresponent o permesa per la normativa vigent en establiments destinats a la celebració o pràctica despectacles públics o activitats recreatives.

g) Establiments públics: Aquells edificis, locals o recintes accessibles a la concurrència pública, en què es realitzen els espectacles públics i les activitats recreatives, sens perjudici que aquests espectacles i activitats puguin ser desenvolupats en instal·lacions portàtils, desmuntables oa la via pública i en concret els establiments inclosos al nomenclàtor annex al Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, aprovat pel Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost.

h) Centre educatiu: Centre docent on s'imparteixin ensenyaments no universitaris i universitaris, de caràcter públic o privat.

i) Centre esportiu: aquella instal·lació esportiva que disposa d'un conjunt d'espais esportius sota una mateixa unitat de gestió en una ubicació conjunta.

j) Complex esportiu: conjunt d'instal·lacions esportives properes i relacionades entre si, amb diversos punts d'accés diferents als diferents espais esportius.

k) Instal·lació esportiva: Conjunt format per un o més espais esportius i els espais de serveis auxiliars imprescindibles per al seu funcionament.

l) Instal·lacions esportives daccessibilitat restringida: aquelles instal·lacions esportives adscrites a centres dús prioritari no esportiu i que no resulten accessibles a la població en general, sinó que donen servei exclusiu a centres militars, de policia i forces de seguretat, i centres penitenciaris.

m) Equipament comercial col·lectiu: Conjunt d'establiments comercials integrats en un edifici o complex d'edificis delimitats per un únic recinte amb àrees interiors i/o elements urbanístics comuns, en què s'exerceixen activitats de forma empresarial independent, compartint una imatge, una gestió i/o uns serveis comuns.

n) Centre recreatiu: Espai condicionat per a la realització dactivitats recreatives i dentreteniment.

ñ) Centre de treball: Espai on les persones treballadores han de romandre o al qual han d'accedir per raó de treball.

o) Responsable del tractament: La persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini els fins i mitjans del tractament de dades personals.

 

CAPÍTOL II

Instal·lació i ús de DEA a l'àmbit no sanitari

 

Article 3

Espais obligats a disposar de DEA

 

Estan obligats a disposar d'un DEA en condicions aptes de funcionament i llest per al seu ús immediat, els espais o llocs, públics o privats següents:

 

 • a) Centres i equipaments comercials, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 m2. En cas d'estar distribuïts en diverses plantes, s'hauran d'instal·lar almenys dos DEA, un a la planta baixa i un altre a la planta superior. En el cas d'equipaments comercials col·lectius, cal instal·lar un DEA addicional a cada establiment comercial que iguali o superi els 2.500 m2 de superfície de venda.
 • b) Instal·lacions de transport: aeroports i estacions d'autobusos o de ferrocarril, de poblacions de més de 30.000 habitants.
 • c) Serveis d'emergències no sanitàries que puguin ser primers intervinents, com ara bombers, policia local i protecció civil a poblacions amb més de 30.000 habitants.
 • d) Les instal·lacions, centres o complexos esportius o recreatius en què l'aforament, tenint en compte tots els espais esportius disponibles, sigui igual o superior a 700 persones. Queden excloses les instal·lacions esportives daccessibilitat restringida.
 • e) Els establiments públics, locals i instal·lacions en què es desenvolupin espectacles públics, amb aforament autoritzat igual o superior a 1.000 persones.
 • f) Els centres educatius amb capacitat igual o superior a 500 alumnes.
 • g) Centres de treball amb més de 250 persones treballadores.

 

Article 4

Promoció de la instal·lació dels DEA

 

 1. Les administracions sanitàries de la Comunitat Autònoma d'Extremadura, en l'àmbit de les seves competències, promouran la instal·lació i l'ús de DEA en llocs i espais on, tot i no estar-hi obligats, es pugui considerar convenient la seva instal·lació perquè s'hi concentri o hi transiti gran nombre de persones.
 2. Es promourà la instal·lació de DEA als següents espais i llocs:
 • — Centres i equipaments comercials, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 1.000 m2.
 • — Estacions de transport terrestre a poblacions de més de 15.000 habitants.
 • — Instal·lacions, centres, complexos esportius o recreatius, públics o privats, amb aforament igual o superior a 400 persones.
 • — Els establiments públics, locals i instal·lacions en què es desenvolupin espectacles públics, amb aforament autoritzat igual o superior a 500 persones.
 • - Serveis d'emergències no sanitàries que puguin ser primers intervinents, com ara bombers, policia local i protecció civil, a poblacions amb més de 5.000 habitants.
 • — Centres residencials amb capacitat superior a 80 llits, destinats a persones amb discapacitat, trastorn mental, deteriorament cognitiu, majors o qualsevol altre col·lectiu que, per les condicions especials de vulnerabilitat física o risc psicosocial, així ho aconselli.

Article 5

Obligacions de la persona titular del DEA

 

Seran obligacions de la persona titular de lespai o lloc on sinstal·li un DEA, sigui de forma obligatòria o voluntària:

 

 1. Garantir que la instal·lació compleix els requisits exigits pel Reial Decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, i al Reial decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, ostenta el marcatge CE que garanteix la seva conformitat amb els requisits essencials que els siguin aplicables.
 2. Vetllar pel seu manteniment i conservació.
 3. Ubicar-los en un espai visible i adequat per a la seva instal·lació, i que el seu emplaçament estigui senyalitzat de manera clara i senzilla mitjançant la senyalització universal recomanada pel Comitè Internacional de Coordinació sobre Ressuscitació (ILCOR) segons el model que figura a lannex I, constant de forma visible la retolació corresponent al telèfon d'emergències 112 i les instruccions per utilitzar-lo. Aquesta ubicació s'ha d'identificar degudament als plànols o mapes informatius del lloc si en té.
 4. Comptar amb personal autoritzat per al seu ús, d'acord amb el que estableix l'article 7 d'aquesta norma, durant tot el temps que l'espai o el lloc romangui obert al públic, llevat que es tracti d'aparells ubicats a la via pública. La persona titular del DEA designarà el personal responsable del seu maneig, amb preferència per aquelles persones autoritzades la ubicació de les quals els permeti un fàcil accés a ell.
 5. Facilitar prèviament al personal encarregat del maneig del DEA la formació i actualització dels coneixements necessaris per al seu ús, de conformitat amb allò previst en aquest decret.
 6. Declarar la instal·lació, retirada o modificació de dades del DEA a l'autoritat sanitària.

 

Article 6

Declaració responsable de la instal·lació, suspensió, retirada o modificació de dades d'un DEA

 

 1. La persona titular del DEA estarà obligada a presentar declaració responsable de la instal·lació, suspensió, retirada o modificació de dades del mateix, amb caràcter previ a què aquesta tingui lloc, davant la Direcció General competent en matèria d'assistència sanitària del Servei Extremeny de Salut (d'ara endavant SES).
 2. La declaració responsable d'instal·lació, suspensió, retirada o modificació de dades d'un DEA s'ha de fer conforme al que disposa l'annex II del present decret. Una vegada emplenada, podrà ser presentada als llocs contemplats a l'article 7.1 del Decret 257/2009, de 18 de desembre, pel qual s'implanta un Sistema de Registre Únic i se'n regulen les funcions administratives en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Extremadura oa qualsevol dels llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com també de forma telemàtica, a través de la direcció electrònica http://sede.juntaex.es.
 3. La declaració responsable d'instal·lació, suspensió, retirada o modificació de dades d'un DEA tindrà com a efecte la corresponent inscripció d'ofici al “Registre de DEA Extremadura a l'àmbit no sanitari”.

 

Article 7

Utilització del DEA

 

 1. Tota utilització del DEA haurà d'anar precedida de l'avís i l'activació del Centre d'Atenció d'Urgències i Emergències 112 d'Extremadura.
 2. La utilització del DEA en l'àmbit no sanitari l'ha de fer les persones autoritzades:
 • a) Persones amb llicenciatura o grau en medicina, diplomatura o grau en infermeria, o tècnics en emergències sanitàries de grau mitjà.
 • b) Persones majors d'edat que acreditin haver rebut una formació d'acord amb el que preveu l'article 10 del present decret, i estiguin inscrites al “Registre de formació per a ús de DEA a Extremadura”, secció de “Persones autoritzades per a ús de DEA a l'àmbit no sanitari”.
 1. En absència dels anteriors, qualsevol persona podrà aplicar la desfibril·lació amb finalitats terapèutiques.
 2. Per part del Centre d'Atenció d'Urgències i Emergències 112 d'Extremadura es durà a terme el registre de les incidències, per la seva informació i possible utilització estadística.

 

CAPÍTOL III

Formació per a l'ús de DEA a l'àmbit no sanitari

 

Article 8

Entitats proveïdores autoritzades d'activitats formatives en ús de DEA a l'àmbit no sanitari

 

 1. Per adquirir la condició dentitat proveïdora autoritzada dactivitats formatives en ús de DEA a Extremadura, les persones físiques o jurídiques interessades hauran de sol·licitar lautorització a la Direcció General competent en matèria de formació de la Conselleria responsable en sanitat.
 2. Podran presentar sol·licitud dautorització les persones treballadores autònomes i les entitats, tant públiques com privades, entre les activitats de les quals es trobe la formació. En qualsevol cas, hauran de complir els requisits següents:
 • a) Comptar amb un equip docent, els instructors del qual es trobin registrats i actualitzats al “Registre de formació per a ús de DEA a Extremadura”, secció de “Persones instructores en ús de DEA en l'àmbit no sanitari”, entre els quals disposarà de personal amb titulació de llicenciat o graduat en medicina, diplomat universitari o graduat en infermeria, o tècnic/a en emergències sanitàries de grau mitjà, per exercir la direcció de cadascuna de les activitats formatives fent ús de DEA.
 • b) Disposar de locals que permetin impartir la formació, tant teòrica com pràctica.
 • c) Comptar amb el material docent que permeti impartir la formació, dacord amb el que recull lannex V.
 • d) Disposar dun programa de formació que sajusti als requisits i continguts bàsics establerts a lannex V.
 • e) En cas d'utilitzar logotips i marques comercials per a la seva activitat formativa, han de disposar de la seva propietat i registre.
 1. La sol·licitud s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'annex III del present decret. Una vegada emplenada, podrà ser presentada als llocs contemplats a l'article 7.1 del Decret 257/2009, de 18 de desembre, pel qual s'implanta un Sistema de Registre Únic i se'n regulen les funcions administratives en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Extremadura oa qualsevol dels llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com també de forma telemàtica, a través de la direcció electrònica http://sede.juntaex.es.
 2. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de:
 • a) Programa de formació a impartir als cursos de formació inicial i de reciclatge, ajustat al que estableix l'annex V.
 • b) Targeta didentificació fiscal de lentitat sol·licitant, així com el codi electrònic subministrat en la comunicació de la targeta acreditativa del número didentificació fiscal. Si es tracta d'una persona treballadora autònoma, seran els documents que ho acreditin (alta a Hisenda ia la Seguretat Social). Els organismes públics estaran exempts dels requisits recollits en aquest apartat.
 1. Si la sol·licitud o documentació presentada no reunís els requisits assenyalats, o no es presentés la documentació necessària, es requerirà la persona interessada perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar del següent al requeriment, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fes, se'l tindrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos a l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu Comú de les administracions públiques.
 2. Presentada de forma correcta i completa la sol·licitud amb la documentació exigida, la Direcció General amb competències en matèria de formació de la Conselleria responsable de sanitat ha de dictar i notificar la resolució corresponent en el termini màxim de quatre mesos. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entendrà concedida l'autorització. Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini dun mes, recurs dalçada davant la persona titular de la Conselleria competent en matèria de sanitat, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 3. Lautorització com a entitat proveïdora de formació per a ús de DEA tindrà una vigència de tres anys, comptats des de la data de la resolució dautorització. Dins dels tres mesos anteriors a l'expiració del termini de vigència, les persones interessades poden sol·licitar-ne la renovació, d'acord amb el contingut que estableix l'annex III d'aquest decret. La no sol·licitud de renovació en el termini indicat donarà lloc a la caducitat de lautorització de forma automàtica.
 4. L'autorització com a entitat proveïdora tindrà com a efecte la seva inscripció al “Registre de formació per a ús de DEA a Extremadura”, secció d'”Entitats proveïdores autoritzades d'activitats formatives en ús de DEA a l'àmbit no sanitari”.
 5. Serà responsabilitat de les entitats proveïdores que les activitats formatives organitzades, tant de formació inicial com de reciclatge, compleixin els requisits recollits a l'annex V. Si no fos així, es consideraran com a activitats no vàlides per a la inscripció o renovació de l'alumnat al “ Registre de formació per a ús de DEA a Extremadura”, secció de “Persones autoritzades per a ús de DEA a l'àmbit no sanitari”.

 

Article 9

Persones instructores en ús de DEA a l'àmbit no sanitari

 

 1. Per poder dur a terme les activitats formatives en ús de DEA a Extremadura, les persones instructores han de figurar inscrites en el "Registre de formació per a ús de DEA a Extremadura", secció de "Persones instructores en ús de DEA en l'àmbit no sanitari" .
 2. Les persones interessades han de sol·licitar aquesta inscripció a la Direcció General competent en matèria de formació de la Conselleria responsable en sanitat, i han de complir, si escau, els requisits següents:
 • a) Disposar de titulació acreditativa com a persona instructora en ús de DEA (suport vital bàsic, suport vital bàsic i desfibril·lació externa automàtica, suport vital immediat o suport vital avançat) en base a activitats de formació de formadors reconegudes pel Consell Català de Ressuscitació Cardiopulmonar (CERCP), l'European Resuscitation Council (ERC) o l'American Heart Association (AHA).
 • b) Disposar de certificació d'haver participat, durant els tres darrers anys, com a ponent en una activitat formativa fent ús de DEA reconeguda pel CERCP, l'ERC, l'AHA o per una entitat proveïdora registrada a Extremadura, per al cas que la titulació de persona instructora exigida a l'apartat anterior hagi estat expedida fa més de tres anys.
 • La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de:
 1. a) Còpia de la titulació acreditativa com a persona instructora en ús de DEA, reconeguda pel CERCP, l'ERC o l'AHA en els darrers tres anys.
 2. b) Només si la titulació com a persona instructora té més de tres anys: certificació d'haver participat durant els darrers tres anys com a ponent en una activitat formativa per a ús de DEA reconeguda pel CERCP, l'ERC, l'AHA o per una entitat proveïdora registrada per impartir formació a DEA a Extremadura.
 3. c) Als efectes de poder exercir la Direcció d'activitats formatives per a ús de DEA, les persones interessades que disposin de llicenciatura o grau en medicina, diplomatura o grau en infermeria, o tècnic/a en emergències sanitàries de grau mitjà, han d'aportar aquesta titulació.
 4. La sol·licitud s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'annex IV del present decret. Una vegada emplenada, podrà ser presentada als llocs contemplats a l'article 7.1 del Decret 257/2009, de 18 de desembre, pel qual s'implanta un Sistema de Registre Únic i se'n regulen les funcions administratives en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Extremadura oa qualsevol dels llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com també de forma telemàtica, a través de la direcció electrònica http://seu.juntaex.és.
 5. Si la sol·licitud o documentació presentada no reunís els requisits assenyalats, o no es presentés la documentació necessària, es requerirà la persona interessada perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar del següent al requeriment, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fes, se'l tindrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos a l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu Comú de les administracions públiques.
 6. Presentada de forma correcta i completa la sol·licitud amb la documentació exigida, la Direcció General amb competències en matèria de formació de la Conselleria responsable en sanitat procedirà a realitzar la corresponent inscripció al “Registre de formació per a ús de DEA a Extremadura”, secció de "Persones instructores en ús de DEA a l'àmbit no sanitari". Aquesta inscripció arreplegarà de forma expressa el seu període de vigència, que serà de tres anys des de la data d'expedició de la titulació acreditativa reconeguda pel CERCP, l'ERC o l'AHA o de la certificació recollida al punt 2.b) del present article .
 7. Durant els tres mesos anteriors al venciment, es podrà sol·licitar la renovació d'aquesta inscripció a la Direcció General amb competències en formació de la Conselleria responsable en sanitat, amb el contingut establert a l'annex IV i acompanyant-la de certificació d'haver-hi participat, durant els tres darrers anys, com a ponent en una activitat formativa per a ús de DEA reconeguda pel CERCP, l'ERC, l'AHA o per una entitat proveïdora registrada a Extremadura. La renovació arreplegarà de forma expressa el seu període de vigència, que serà de tres anys. La no sol·licitud de renovació en el termini indicat donarà lloc a la caducitat de la inscripció de manera automàtica.

 

Article 10

Activitats de formació per a ús de DEA

 

 1. Les activitats formatives per a l'ús de DEA, els requisits i continguts bàsics dels quals es troben recollits a l'annex V d'aquest decret, poden ser activitats de formació inicial o de reciclatge, i tenen per objecte adquirir els coneixements i les habilitats necessaris de suport vital bàsic i maneig adequat del DEA, per tal de saber actuar davant de situacions d'urgència i emergència en pacients amb parada cardiorespiratòria.
 2. Activitats de formació per a ús de DEA realitzades a Extremadura:
 • a) Les activitats formatives seran organitzades i impartides per les entitats proveïdores autoritzades d'acord amb aquest decret.
 • b) Cada activitat de formació comptarà amb una persona que exerceixi la seva adreça, nomenada per l'entitat proveïdora autoritzada corresponent, dentre les persones instructores autoritzades que, a més, disposin de la llicenciatura o grau en medicina, diplomatura o grau en infermeria, o tècnic /a en emergències sanitàries de grau mitjà.
 • c) Finalitzada lactivitat formativa, lentitat proveïdora autoritzada haurà de presentar, a la Direcció General amb competències en matèria de formació de la Conselleria responsable en sanitat, en un termini màxim de 20 dies hàbils, una memòria de lactivitat formativa realitzada, que inclourà :
 1. - Programa de lactivitat formativa impartida.
 2. - Relació final de les persones instructores i de la direcció de lactivitat formativa.
 3. — Relació final de persones formades per a lús del DEA, amb expressió de nom, dos cognoms i DNI.
 • d) Les entitats proveïdores autoritzades hauran de lliurar el corresponent certificat acreditatiu de la superació de la formació a les persones que ho hagin aconseguit. Al certificat s'ha de citar que la formació l'ha impartit una entitat autoritzada per la Direcció General amb competències en formació de la Conselleria responsable en sanitat, d'acord amb el programa formatiu establert a aquest efecte, i incloure la signatura del responsable legal de l'entitat i de la persona que duu a terme la direcció de lactivitat.
 1. Activitats de formació per a ús de DEA realitzades en altres comunitats autònomes:
 • a) Les activitats formatives reconegudes per les autoritats competents d'altres comunitats autònomes han de comprendre els mínims de contingut i durada establerts a l'annex V d'aquest decret.
 • b) En aquest cas, serà la persona titular del DEA la que haurà de remetre a la Direcció General amb competències en matèria de formació de la Conselleria responsable en sanitat la documentació següent:
 1. - Certificat de superació de l'activitat formativa inicial o de reciclatge, realitzada durant els tres últims anys, en què s'indiqui que l'entitat proveïdora que ho expedeix està autoritzada a la comunitat autònoma corresponent.
 2. - Programa de formació de lactivitat formativa, amb expressió de la durada (hores pràctiques i teòriques), i dels continguts rebuts.

Una vegada revisada la documentació aportada i comprovat el compliment dels requisits necessaris per part de la Direcció General amb competències en matèria de formació de la Conselleria responsable en sanitat, aquesta procedirà a inscriure d'ofici a les persones formades al “Registre de formació per a ús de DEA a Extremadura”, secció de “Persones autoritzades per a ús de DEA a l'àmbit no sanitari”. Aquesta inscripció tindrà un termini de vigència de tres anys des de la data de finalització de lactivitat formativa en ús de DEA, podent ser renovada, per períodes de la mateixa durada, mitjançant una activitat formativa de reciclatge en ús de DEA. La no-superació o no participació en aquesta formació de reciclatge al llarg del termini de vigència de la inscripció, donarà lloc a la caducitat d'aquesta, de forma automàtica.

 

CAPÍTOL IV

Inscripció i registre al càmping

 

Article 11

Registres administratius

 

 1. Amb la finalitat de poder efectuar el necessari seguiment i control de les activitats regulades en aquest decret, es creen els registres següents atenent al que disposa la normativa vigent en relació amb el tractament i la protecció de dades de caràcter personal:
 • a) “Registre de DEA Extremadura a l'àmbit no sanitari”: Estarà adscrit a la Direcció General competent en matèria d'assistència sanitària del SES, que exercirà funcions de responsable del tractament de les dades de caràcter personal. Aquest registre tindrà per finalitat dotar el Sistema d'Urgències i Emergències Sanitàries d'Extremadura d'un mapa complet del desplegament a la Comunitat Autònoma dels DEA que es troben instal·lats a l'àmbit no sanitari, per millorar l'eficàcia i l'eficiència de la resposta assistencial davant una parada cardíaca, i conèixer-ne les dades relatives a l'ús.

En aquest registre s'inscriuran totes les dades contingudes a les declaracions responsables a l'autoritat sanitària d'instal·lació, suspensió, retirada o modificació de dades d'un DEA a l'àmbit no sanitari.

 

 1. b) “Registre de formació per a ús de DEA a Extremadura”: Estarà adscrit a la Direcció General amb competències en matèria de formació de la Conselleria responsable en sanitat, que exercirà funcions de responsable del tractament de les dades de caràcter personal. Aquest registre s'estructurarà en tres seccions:
 • - Secció I. Entitats proveïdores autoritzades d'activitats formatives en ús de DEA a l'àmbit no sanitari: S'inscriuran aquelles entitats proveïdores autoritzades per impartir formació en ús de DEA.
 • — Secció II. Persones instructores en ús de DEA a l'àmbit no sanitari: S'inscriuran aquelles persones que pretenguin impartir formació en ús de DEA a Extremadura.
 • — Secció III. Persones autoritzades per a ús de DEA a l'àmbit no sanitari: S'inscriuran aquelles persones autoritzades. Contindrà les dades d'identificació personal, les dates d'emissió dels certificats individuals d'autorització i les dates de renovació.
 1. Els drets de cancel·lació, rectificació i oposició es poden exercir davant els òrgans responsables del tractament de les dades de caràcter personal incloses en els registres creats en aquest article.

Els òrgans responsables del tractament, sota la direcció superior de la persona titular de la Conselleria competent en sanitat, adoptaran les mesures de gestió i organització que siguin necessàries, assegurant, en tot cas, la utilització de les dades contingudes en el mateix per a la finalitat prevista, així com les conduents a fer efectives la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades i altres garanties, obligacions i drets reconeguts a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 1. La modificació de dades referides a persones o entitats inscrites es podrà realitzar mitjançant:
 • a) Declaració responsable conforme al que disposa l'annex II per a les modificacions de dades recollides al Registre de DEA Extremadura en l'àmbit no sanitari.
 • b) Declaració responsable d'acord amb el que assenyala l'annex VI quan la modificació es refereixi a dades obrants al Registre de formació per a ús de DEA a Extremadura.

 

CAPÍTOL V

Inspecció, infraccions i sancions

 

Article 12

Inspecció i control

 

 1. Les Direccions de Salut de cadascuna de les Àrees de Salut de la Comunitat Autònoma d'Extremadura, realitzaran actuacions d'inspecció i control dels requisits d'instal·lació del DEA i de les entitats proveïdores autoritzades per a la formació, a fi d'assegurar-ne el compliment d'acord amb allò previst en aquesta norma.
 2. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, en qualsevol dada de les declaracions responsables presentades, amb audiència prèvia de la persona interessada, comporta deixar sense efecte el tràmit i impedeix continuar en l'exercici de l'activitat des del moment en què es tingui constància de això, sense perjudici de l'inici de les actuacions pertinents i l'exigència de les responsabilitats previstes a la legislació vigent. En el cas d'activitats sotmeses a règim d'autorització prèvia, la constatació posterior de l'incompliment dels requisits necessaris per atorgar-lo pot comportar la revocació de l'autorització, amb l'inici previ del procediment legal corresponent.

 

Article 13

infraccions

 

Els incompliments de les obligacions establertes en aquest decret tindran la consideració d'infraccions administratives, d'acord amb el que preveu la Llei 10/2001, de 28 de juny, de Salut d'Extremadura, i donaran lloc, prèvia instrucció del procediment oportú, a la imposició de les corresponents sancions administratives.

 

Article 14

Sancions

 

 1. Les infraccions seran sancionades amb les multes i altres mesures previstes a l'article 53 de la Llei 10/2001, de 28 de juny, de Salut d'Extremadura.
 2. La incoació, la instrucció i la resolució dels expedients sancionadors per les infraccions recollides en aquest decret correspon als òrgans de la Conselleria responsable en matèria de sanitat i del Servei Extremeny de Salut que preveu aquest decret.

 

Disposició addicional primera

Escola de Ciències de la Salut i de l'Atenció Sociosanitària

 

S'atribueix la condició d'entitat proveïdora autoritzada d'activitats formatives per a ús de DEA a l'Escola de Ciències de la Salut i de l'Atenció Sociosanitària d'Extremadura com a organisme públic que elabora i executa programes de formació i de perfeccionament.

 

Disposició addicional segona

Accés a informació

 

A efectes d'obtenir informació en relació amb aquesta norma, la ciutadania hi podrà accedir a través de l'adreça electrònica del Portal Ciutadà de la Junta d'Extremadura: http://ciudadano.juntaex.es

 

Disposició transitòria única

Termini d'adaptació

 

 1. Les persones titulars d'espais que disposin d'un DEA a l'entrada en vigor d'aquest decret, tindran un termini de sis mesos per adaptar-se al compliment dels requisits exigits en el mateix.
 2. Les persones titulars d'espais obligats pel present decret a instal·lar un DEA, però que no en disposin a l'entrada en vigor, tindran un termini de dotze mesos per adaptar-se al compliment dels requisits exigits.

 

Disposició derogatòria única

Derogació normativa

 

Queden derogats el Decret 10/2008, de 25 de gener, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no facultatiu, i l'Ordre de 23 d'octubre de 2009, per la qual s'estableixen els requisits mínims d'acreditació de entitats i activitats de formació per a l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no facultatiu.

 

Disposició final primera

Desenvolupament i execució

 

Es faculta el conseller de Sanitat i Polítiques Socials per dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació del que disposa aquest decret.

 

Disposició final segona

Entrada en vigor

 

Aquest decret entra en vigor al cap de tres mesos de la seva publicació al Diari Oficial d'Extremadura.

Mèrida, 12 de març de 2019.

 

El president de la Junta d'Extremadura,

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 

El Conseller de Sanitat i Polítiques Socials,

JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

 

Descarrega aquí la normativa sobre desfibril·ladors DEA DESA a Extremadura

 

Som instal·ladors de desfibril·ladors i punts de rescat cardíac

 

Neosalus Extremadura realitzem instal·lacions de desfibril·ladors DEA, realitzem el manteniment d'equips i formació en SVB i ús del desfibril·lador amb què complir amb la normativa de desfibril·ladors externs semiautomàtics, serveis de cardioprotecció integral a Extremadura. Contacta amb nosaltres a Extremadura per a qualsevol instal·lació, manteniment o reparació d'equips DEA que puguis necessitar, a instal·lacions som certificadors d'espais cardioprotegits a Extremadura.