Normativa sobre desfibril·ladors a Cantàbria

Decret de Govern Càntabre sobre cardioprotecció

Decret sobre desfibril·ladors a Cantàbria

Normativa desfibril·ladors Cantàbria

 

Ordre SAN/82/2018, d'1 d'octubre, per la qual es regula l'ús de desfibril·ladors externs i s'estableix l'obligatorietat de la instal·lació en determinats espais d'ús públic externs a l'àmbit sanitari.

La causa principal de les morts per mort sobtada que es produeixen fora de l'àmbit hospitalari és la fibril·lació ventricular patida com a conseqüència d'un episodi coronari.

Aconseguir una millora significativa en la supervivència de les persones que pateixen un episodi de fibril·lació ventricular és preocupació primordial dels professionals i de les autoritats sanitàries, i la seva atenció primerenca, el més propera possible al moment que es produeix, es converteix en l'objectiu per millorar les possibilitats dèxit de la intervenció i en lavitació de morts per aquesta causa.

El millor tractament de les persones que pateixen una parada cardíaca és l‟aplicació precoç d‟una sèrie d‟accions que les societats científiques mèdiques han anomenat cadena de supervivència. Aquesta inclou l'activació del sistema mèdic d'emergències, la realització de maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica, la desfibril·lació precoç i les cures mèdiques especialitzades.

Els desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs són equips tècnics senzills i segurs, capaços d'analitzar el ritme cardíac i identificar les arítmies susceptibles de desfibril·lació i administren a continuació, de manera automàtica o semiautomàtica, la descàrrega elèctrica requerida, sense la necessitat d'intervenció d'un professional sanitari qualificat.

Això ha contribuït a fer que des de la comunitat científica s'impulsi la utilització d'aquests aparells pels primers intervinents fora de l'àmbit sanitari.

Possibilitar la utilització dels desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics (DESA) per part de personal no sanitari en actuació immediata pot salvar vides de persones en una situació de parada cardiorespiratòria sense riscos afegits per als pacients i els primers intervinents.

L'Estatut d'Autonomia per a Cantàbria estableix a l'article 25.3 que correspon a la Comunitat Autònoma de Cantàbria, dins del marc de la legislació bàsica de l'Estat i en els termes que aquesta estableixi, el desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria de sanitat i higiene , promoció, prevenció i restauració de la salut.

L'Ordre SAN1/2009, de 7 de gener, per la qual es regula l'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics per primers intervinents, va regular per primera vegada a la Comunitat Autònoma de Cantàbria la formació i utilització de desfibril·ladors externs per primers intervinents.

Posteriorment, el Reial Decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, com a normativa bàsica estatal, establia que les administracions sanitàries de les comunitats autònomes promouran i recomanaran la instal·lació dels desfibril·ladors seguint les recomanacions dels organismes internacionals, en aquells llocs on es concentri o transiti un gran nombre de persones.

L'alt grau de conscienciació actualment existent a la societat davant del problema de la mort sobtada cardíaca permet la possibilitat evident de millorar les expectatives de supervivència gràcies a la solidaritat ciutadana i la participació comunitària en l'assistència sanitària en cooperació amb els serveis professionals, aconsellant procedir a l'aprovació d'una norma que contribueixi a fomentar la creació d'espais cardioprotegits mitjançant la instal·lació de desfibril·ladors externs, regulant la instal·lació, el manteniment i l'ús, així com l'obligatorietat de la seva disponibilitat en determinats espais de la Comunitat de Cantàbria on es prevegi una alta concurrència de persones i hi hagi més probabilitat que passi una parada cardíaca.

Dins l'exercici de l'autoritat sanitària atribuït a la Conselleria competent en matèria de sanitat per l'article 59. a) de la Llei de Cantàbria 7/2002, de 10 de desembre, d'Ordenació Sanitària de Cantàbria, aquesta Ordre regula les condicions de instal·lació i ús dels desfibril·ladors externs al territori de la Comunitat Autònoma de Cantàbria, estableix els llocs o condicions que exigeixen una instal·lació obligatòria, la formació del personal que els utilitzarà i les funcions de registre, amb la finalitat última de fomentar la seguretat en la desfibril·lació precoç i l'atenció immediata.

En atenció a allò exposat, de conformitat amb l'article 33.f) de la Llei de Cantàbria 6/2002, de 10 de desembre, de Règim Jurídic del Govern i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria,

 

DISPOSO

 

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

 

Aquesta Ordre té per objecte regular, a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Cantàbria, l'ús de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari, establir l'obligatorietat d'instal·lació i les seves condicions en aquest àmbit, fomentant la creació d'espais cardioprotegits dotats de desfibril·ladors i personal format, i l'organització dels registres administratius necessaris per complir les finalitats perseguides per aquesta Ordre.

 

Article 2

Definicions

 

Als efectes de la present Ordre s'entén per:

 

 • a) Desfibril·lador extern automàtic (D'ara endavant DEA): el producte sanitari capaç d'analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme cardíac viable, amb alts nivells de seguretat. Aquesta definició inclou també els anomenats desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA).
 • b) Primer intervinent: Qui per la seva situació laboral o personal té més probabilitat de ser la primera persona que contacta amb el pacient, identifica la situació d'emergència, alerta els serveis d'emergència extrahospitalaris i inicia les maniobres de reanimació al lloc del succés (a l'efecte de la present Ordre no s'entén com a primers intervinents les persones amb les titulacions recollides a l'article 5 apartats a) ib)).
 • c) Establiment públic: els locals on es realitzen els espectacles públics i les activitats recreatives, sens perjudici que aquests espectacles i activitats puguin ser desenvolupades en instal·lacions portàtils, desmuntables oa la via pública.
 • d) Aforament: el nombre màxim autoritzat de persones que pot admetre un recinte destinat a espectacles o altres actes públics.
 • e) Afluència mitjana diària: el nombre mitjà de persones que diàriament acudeixen a un determinat espai o lloc. S'obté dividint l'afluència total anual de persones en aquest determinat espai pel nombre de dies que aquest any aquest determinat espai ha estat disponible al públic.

 

Article 3

Establiments i instal·lacions obligats a disposar d'un DEA

 

Estaran obligats a disposar d'un DEA en condicions aptes de funcionament i llest per a ús immediat, les entitats públiques o privades o els particulars que siguin titulars o gaudeixin del dret d'explotació dels establiments i instal·lacions següents:

 

 • a) Instal·lacions de transport, aeroport i port comercial i estacions d'autobusos i ferrocarril de poblacions de més de 20.000 habitants.
 • b) Els centres comercials, individuals i col·lectius, definits com l'establiment on s'exerceixi l'activitat comercial al detall i que tingui una superfície edificada superior a 500 m2 (afegint-ne un més per cada 1.000 m2).
 • c) Els establiments públics i privats, amb una afluència mitjana diària de 500 persones.
 • d) Instal·lacions esportives en què el nombre de persones usuàries diàries sigui igual o superior a 350 persones.
 • e) Centres educatius amb aforament més gran de 1.500 persones.

 

Article 4

Requisits i obligacions relatives a la instal·lació i manteniment del DEA

 

Els DEA a què es refereix aquesta Ordre s'ajustaran als requisits previstos al Reial Decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, així com a la normativa vigent en matèria de productes sanitaris, i hauran de:

 • a) Estar instal·lats en un lloc adequat, accessible i senyalitzat d'acord amb la senyalització universal i les normes d'utilització, incloent-hi el telèfon d'emergències sanitàries 061.
 • b) Comptar amb dispositius de connexió automàtica amb el 061 per activar els serveis datenció sanitària urgent, a fi de millorar la coordinació sanitària. Estaran eximits d'aquesta obligació els desfibril·ladors ja instal·lats, o quan es donin situacions tècniques que no permetin la instal·lació d'aquest tipus de dispositiu.
 • c) Tenir el marcatge CE que garanteix la seva conformitat amb els requisits essencials que els siguin aplicables.
 • d) Disposar de la següent dotació material mínima:

1r- Dos jocs de pegats de desfibril·lació d'adult, i és aconsellable que s'inclogui un joc de pegats habilitats per a desfibril·lació pediàtrica, o sistema d'adaptació per a ús pediàtric.

2o- Sistema de registre informatitzat dels successos.

3o- Maquineta rasuradora.

4o- Gases per garantir l'ús correcte del desfibril·lador extern.

5o- Tisores curta-robes.

 • Els responsables de les entitats que disposin d'un DEA hauran de complir les obligacions següents:
 • a) Comunicar a través d'una declaració responsable, en els termes previstos a l'article 69 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la instal·lació, el canvi d'ubicació o de titularitat, i la retirada d'un DEA, segons el model recollit a l'Annex I, a la Gerència d'Atenció Primària del Servei Càntabre de Salut, remetent totes les dades recollides. Posteriorment, aquesta informació l'ha de trametre la Gerència d'Atenció Primària del Servei Càntabre de Salut a la Conselleria competent en matèria de sanitat, per al manteniment d'un registre actualitzat amb aquestes dades.
 • b) Responsabilitzar-se de la revisió i el manteniment adequats del DEA, seguint les instruccions del fabricant, de manera que el desfibril·lador i els seus accessoris es trobin sempre en perfecte estat d'ús.
 • c) Proporcionar al personal encarregat del maneig del DEA la formació i actualització de coneixements necessaris per al seu ús.
 • d) Garantir la disponibilitat de personal format durant lhorari de funcionament del centre o entitat corresponent.

 

Article 5

Persones autoritzades per a l'ús de DEA fora de l'àmbit sanitari

 

Podran fer ús d'un DEA, fora de l'àmbit sanitari, aquelles persones que tinguin coneixements en matèria de reanimació cardiopulmonar, suport vital bàsic i ús d'un desfibril·lador per proporcionar l'atenció necessària a la parada cardíaca fins al moment de l'arribada d'equips sanitaris especialitzats; en concret:

 

 1. a) Els llicenciats en Medicina i Cirurgia o Graduats en Medicina, els Diplomats o Graduats en Infermeria, així com altres professionals sanitaris d'aquests nivells acadèmics que dins del seu currículum formatiu inclogui formació en suport vital bàsic i maneig de desfibril·ladors.
 2. b) Els titulats de Grau Mitjà Tècnics en Emergències Sanitàries.
 3. c) Aquelles persones que hagin superat els programes de formació inicial i de formació continuada els continguts i durada s'estableixen en l'annex VI d'aquesta Ordre.
 4. d) Les persones que acreditin documentalment haver realitzat cursos de formació per a l'ús de DEA reconeguts pel Consell Català de Ressuscitació Cardiopulmonar (d'ara endavant CERCP) o per qualsevol de les entitats que el componen, així com reconeguts per les autoritats competents d'altres comunitats autònomes i d'altres estats membres de la Unió Europea en els darrers 3 anys, sempre que el seu contingut i durada comprengui els mínims establerts en aquesta Ordre i previ reconeixement davant la Conselleria competent en matèria de sanitat i inscripció en el Registre de formació per a l'ús de DEA regulat en l'article 11 de la present Ordre, en la seva secció corresponent.
 5. e) Qualsevol persona podrà utilitzar el DEA, prèvia comunicació amb el servei d'emergències sanitàries 061, si no es troben presents en el lloc la persona o persones concretes autoritzades per al seu ús.

 

Article 6

Coordinació i continuïtat assistencial

 

 1. Correspondrà a la Gerència d'Atenció Primària del Servei Càntabre de Salut, quant a òrgan de direcció i gestió dels recursos i centres per a l'atenció de situacions d'urgència, emergència i catàstrofes sanitàries, les funcions següents:
 2. a) La coordinació de tota l'activitat assistencial relacionada amb l'ús de DEA a la Comunitat Autònoma de Cantàbria, assegurant el funcionament de la cadena de supervivència.
 3. b) El seguiment i el control de l'ús dels DEA a la Comunitat Autònoma de Cantàbria.
 4. L'ús del DEA per primers intervinents sempre haurà d'anar precedit o acompanyat de manera immediata de la comunicació al Centre Coordinador d'Emergències (CCU) del Servei d'Emergències 061 (Telèfon 061), per tal d'activar de manera urgent tota la cadena de supervivència, per garantir la continuïtat assistencial i el seguiment mèdic de la persona afectada.
 5. El responsable de l'entitat en què s'ha fet ús del DEA haurà de remetre a la Gerència d'Atenció Primària del Servei Càntabre de Salut en les 48 hores següents (llevat de causa de força major) de la utilització del DEA:
 6. a) El full de l'assistència prestada al pacient que hagi presentat la parada cardiorespiratòria, segons el model Utstein previst a l'Annex III.
 7. b) El registre informatitzat del succés emmagatzemat al sistema de memòria del desfibril·lador.

 

Article 7.

Característiques de la formació.

 1. Seran requisits necessaris per participar en els programes de formació que preveu aquesta Ordre, ser major dedat, i disposar, almenys, del títol deducació secundària obligatòria, de graduat escolar o equivalent.
 2. Els programes de formació descrits a l'Annex VI d'aquesta Ordre estan dirigits a possibilitar l'adquisició dels coneixements i les habilitats necessàries, per fer un ús adequat dels DEA davant de situacions de parada cardiorespiratòria que es produeixin en l'àmbit d'actuació dels primers intervinents .
 3. Els primers intervinents rebran el programa de formació inicial dun mínim de sis hores de durada. En reciclatges posteriors hauran de completar el programa de formació continuada, de mínim tres hores de durada, per continuar complint els requisits necessaris per a la utilització del DEA. Tot això s'ha de fer abans d'haver transcorregut tres anys naturals des de l'anterior certificació o renovació. En cas contrari, aquesta persona perdrà l'acreditació.
 4. El nombre d'alumnes serà com a màxim de 24 per instructor a la part teòrica, i de 8 alumnes per instructor a la part pràctica.

 

Article 8

Entitats docents

 

 1. La formació a primers intervinents per a l'ús dels desfibril·ladors externs a què es refereix aquesta Ordre podrà ser impartida per unitats de formació dels centres sanitaris del Servei Càntabre de Salut, per la Gerència d'Atenció Primària del Servei Càntabre de Salut, per centres de prevenció de riscos laborals dependents de qualsevol Administració pública, per mútues d'accidents de treball i malalties professionals, per entitats o institucions que formin part del CERCP o per persones físiques o jurídiques que estiguin reconegudes com a instructores per qualsevol de les institucions o entitats que formen aquest consell, havent de complir els següents requisits:
 2. a) Impartir un programa de formació el contingut mínim del qual sigui el determinat a l'Annex VI d'aquesta Ordre.
 3. b) Comptar amb un equip docent mínim duna persona docent per cada grup de vuit alumnes.
 4. c) Hi haurà d'haver un responsable de la direcció, la coordinació i el desenvolupament de l'activitat formativa, amb una de les titulacions recollides a l'article 5 apartats a) ib).
 5. d) L'equip docent podrà estar constituït per:

1r – Professionals sanitaris amb el curs d'instructor de suport vital amb certificat en vigor expedit pel CERCP o per qualsevol de les entitats que el componen.

2n – Professionals sanitaris dels serveis d'urgències i emergències sanitàries.

3r – Professionals sanitaris dels serveis de prevenció de riscos laborals dels organismes del Govern de Cantàbria que exerceixin les competències en matèria de seguretat i salut a la feina.

 1. e) Disposar de material docent apropiat per als cursos que s'impartiran, tant material bibliogràfic i audiovisual, com equipament per a pràctiques (maniquins, desfibril·ladors, material sanitari), segons el que recull l'annex VI.
 2. f) Garantir la disponibilitat d'instal·lacions adequades per impartir la formació a través d'una declaració responsable.
 3. Tot el personal a què fa referència el paràgraf anterior, quan es tracti de personal al servei de les administracions públiques, haurà de complir el que estableix la legislació en matèria d'incompatibilitats al servei de les administracions públiques.
 4. Les entitats interessades a impartir la formació presentaran la corresponent sol·licitud dautorització, segons model establert a lAnnex IV, adreçat a la Direcció General competent en matèria dordenació sanitària juntament amb la corresponent documentació justificativa exigida.
 5. Les sol·licituds dautorització de les entitats de formació seran resoltes pel titular de la Direcció General competent en matèria dordenació sanitària. Enfront de la resolució concedint o denegant lautorització podrà interposar-se recurs dalçada davant el titular de la Conselleria competent en matèria de sanitat.
 6. La vigència de lautorització de les entitats de formació serà de tres anys. Els interessats poden sol·licitar la renovació segons el model de l'Annex V, adreçat a la direcció general competent en matèria d'ordenació sanitària.
 7. Comprovat el compliment dels requisits, es procedirà a la seva autorització i inscripció al registre previst a l'article 11 d'aquesta Ordre. Les incorporacions i baixes de personal docent i qualsevol altra modificació que afecti els requisits dels cursos, així com el cessament de lactivitat, hauran de ser objecte duna declaració responsable en el termini de 15 dies des que aquestes es produeixin.
 8. Així mateix, el centre de formació haurà de registrar i custodiar la documentació de cadascun dels programes realitzats (materials docents i actes amb la relació dalumnes del programa corresponent) per un període mínim de cinc anys.

 

Article 9

Comunicació de la formació

 

Les entitats de formació autoritzades remetran a la Direcció General competent en matèria dordenació sanitària, per a cada activitat formativa organitzada:

 

 1. a) La comunicació per correu electrònic, amb un mínim de 7 dies d'antelació, dels cursos que s'impartiran, indicant: data, horari, lloc, nombre d'alumnes i programa, així com la relació dels instructors que els impartiran adjuntant la corresponent actualització de la seva formació d'instructor en suport vital i la declaració responsable que l'aula ha estat revisada i compleix els requisits adequats per a la impartició.
 2. b) La comunicació, en un termini de 30 dies una vegada finalitzada la formació, de lacta o memòria del curs amb la informació següent: data, horari, lloc, nombre dalumnes que han superat el curs, així com relació dels instructors que han impartit la formació i la relació de persones a les quals s'ha expedit el corresponent certificat d'acreditació que els autoritza per a la utilització de desfibril·ladors externs, així com les renovacions periòdiques d'aquestes certificacions, amb les dades següents: nom, cognoms, DNI amb lletra, i data de validesa de l'acreditació, en el termini d'un mes des de l'expedició dels certificats corresponents.

 

Article 10

Acreditació de la formació

 

 1. Seran els centres de formació autoritzats els que hauran d'expedir una certificació individual acreditativa de la realització i la superació del curs de formació.
 2. A la certificació individual acreditativa comptaran com a mínim:

 

 • a) El nom del centre o entitat que l'ha impartit.
 • b) Nom del programa realitzat (inicial o de formació continuada).
 • c) Durada en hores.
 • d) Lloc.
 • e) Data de realització.
 • f) Període de vigència del certificat.
 • g) Nom de la persona signant del certificat esmentat.
 1. Aquesta certificació serà reconeguda per la Conselleria competent en matèria de sanitat per acreditar la seva capacitació per a lús del DEA a la Comunitat Autònoma de Cantàbria.
 2. Lacreditació tindrà una vigència de tres anys des de la seva expedició o renovació. Es renovarà dacord amb el programa de formació establert a lAnnex VI.

 

Article 11

Registres Administratius

 

La Conselleria competent en matèria de sanitat, en relació amb lactivitat regulada per aquesta Ordre, portarà els següents registres administratius adscrits a la Direcció General competent en matèria dordenació sanitària:

 

 1. a) Registre de les persones acreditades per a l'ús dels DEA. Contindrà almenys dades d'identificació personal (nom complet i DNI), data d'emissió dels certificats d'acreditació, així com dates de renovació dels mateixos rebuts amb l'acta de cada curs realitzat a Cantàbria.
 2. b) Registre de les persones, els organismes, institucions, empreses, o establiments que instal·lin al seu domicili o centre un DEA per al seu ús fora de l'àmbit sanitari, la disponibilitat del qual hagi estat comunicada a la Gerència d'Atenció Primària del Servei Càntabre de Salut a el model que recull l'Annex I d'aquesta Ordre.
 3. c) Registre d'entitats autoritzades a Cantàbria per a la impartició dels programes descrits en aquesta Ordre, amb el llistat d'instructors, que arreplegarà les dades personals i de titulació de l'instructor amb la data d'acreditació o actualització.

 

Article 12

Inspecció i control

 

La Conselleria competent en matèria de sanitat podrà inspeccionar les activitats formatives, així com les instal·lacions de les entitats que disposen de desfibril·ladors, a fi de comprovar-ne l'adequació a les disposicions contingudes en aquesta Ordre.

 

Article 13

Infraccions i sancions

 

El règim sancionador per l'incompliment de les obligacions establertes en aquesta Ordre és el previst a la Llei de Cantàbria 7/2002, de 10 de desembre, d'Ordenació Sanitària de Cantàbria i la resta de normativa aplicable en aquesta matèria.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Tractament de dades de caràcter personal

 

El tractament de les dades a què fa referència aquesta Ordre s'ajustarà en tot cas al que determini la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Col·laboració per al compliment d'aquesta Ordre

 

El Govern de Cantàbria col·laborarà amb les entitats locals i institucions perquè les persones físiques o jurídiques responsables dels espais públics esmentats instal·lin els desfibril·ladors i els posin en funcionament i compleixin l'obligatorietat de formar el personal responsable d'aquestes instal·lacions.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Entitats autoritzades

 

Les entitats de formació autoritzades a l'empara de l'Ordre SAN/1/2009, de 7 de gener, pel qual es regula la formació i la utilització de desfibril·ladors externs per primers intervinents, continuaran autoritzades durant el termini de vigència establert en la seva resolució.

Transcorregut aquest termini, han de procedir d'acord amb el que estableix aquesta Ordre. En el cas dels procediments dautorització dentitats de formació iniciats amb anterioritat a lentrada en vigor de la present Ordre, es continuaran tramitant dacord amb lOrdre SAN/1/2009, de 7 de gener, fins a la seva resolució definitiva. A aquests efectes s'entendrà que el procediment s'ha iniciat a la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al registre de la Conselleria competent en matèria de sanitat.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

Desfibril·ladors ja instal·lats

 

Les persones físiques o jurídiques, que, a la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordre, ja disposin a les seves instal·lacions d'aparells desfibril·ladors externs tenen un termini de sis mesos, comptats a partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordre, per adaptar-se a les disposicions que conté.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Derogació normativa

 

Queda derogada l'Ordre SAN/1/2009, de 7 de gener, per la qual es regula l'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics per primers intervinents.

Queden, així mateix, derogades a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre les normes del mateix rang o d'un rang inferior emanades dels òrgans de la comunitat autònoma que s'oposin al que disposa aquest.

 

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

habilitació

 

Es faculta la Direcció General competent en matèria dordenació sanitària a dictar les mesures necessàries per al desenvolupament i execució daquesta Ordre i per actualitzar els annexos.

 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Entrada en vigor

 

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de Cantàbria, amb l'excepció del que disposa l'article 3 que ho farà als dotze mesos de la publicació esmentada.

 

Santander, 1 d'octubre del 2018.

 

La consellera de Sanitat,

María Luisa Real González.

 

Descarrega aquí la normativa sobre desfibril·ladors DEA DESA a Cantàbria

 

Som instal·ladors de desfibril·ladors i punts de rescat cardíac

 

Neosalus Cantabria realitzem instal·lacions de desfibril·ladors DEA, realitzem el manteniment d'equips i formació a SVB i ús del desfibril·lador amb què complir amb la normativa de desfibril·ladors externs semiautomàtics, serveis de cardioprotecció integral a Cantàbria. Contacta amb nosaltres a Cantàbria per a qualsevol instal·lació, manteniment o reparació d'equips DEA que puguis necessitar, a instal·lacions som certificadors d'espais cardioprotegits a Cantàbria.