Normativa canària sobre desfibril·ladors DEA

Legislació sobre espais cardioprotegits a Canàries

Legislació canària sobre desfibril·ladors DEA DESA

Normativa desfibril·ladors Canàries

 

DECRET 157/2015, de 18 de juny, que aprova el Reglament pel qual es regula la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics i automàtics externs pels primers intervinents a la Comunitat Autònoma de Canàries.

La Llei 11/1994, del 26 de juliol, d'ordenació sanitària de les Canàries, atribueix al Servei Canari de la Salut l'assistència sanitària d'atenció primària, especialitzada i d'urgència.

Entre les situacions que demanen una urgent atenció sanitària amb risc vital, en què és possible disminuir la mortalitat amb un tractament ràpid i eficient, per la seva elevada incidència cal destacar la parada cardíaca, que està generalment relacionada amb la cardiopatia isquèmica. Durant un esdeveniment isquèmic cardíac agut es poden produir arítmies mortals, com la fibril·lació ventricular o la taquicàrdia ventricular sense pols, en què està científicament reconegut que el seu tractament més efectiu és la desfibril·lació elèctrica primerenca.

Conscients d'aquesta realitat en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Canàries mitjançant el Decret 225/2005, de 13 de desembre, es va aprovar el Reglament pel qual es va regular la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs pels primers intervinents per tal de fomentar la seguretat en la desfibril·lació precoç.

Posteriorment, i dins del Pla Nacional de Qualitat del Sistema Nacional de Salut va ser aprovada el 28 de juny de 2006 pel Consell Interterritorial de Sanitat una Estratègia de Cardiopatia Isquèmica que inclou la recomanació d'establir un marc legal per a la implantació i el desenvolupament d'un programa per afavorir la utilització dels desfibril·ladors semiautomàtics i automàtics externs (d'ara endavant unificats amb les sigles “DESA”) en llocs públics. Aquest marc legal el constitueix avui el Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització dels DESA fora de l'àmbit sanitari, dictat a l'empara del que disposa larticle 149.1.16 de la Constitució Espanyola.

D'acord amb la normativa bàsica estatal i considerant l'experiència acumulada amb la utilització dels DESA a la Comunitat Autònoma de Canàries després de l'entrada en vigor de l'esmentat Decret 225/2005, de 13 de desembre, el consens entre professionals i l'alt grau de conscienciació de la societat davant del problema de la mort sobtada, s'ha considerat necessari modificar determinats aspectes de la seva regulació en un intent de suprimir barreres innecessàries i facilitar l'accés públic a la desfibril·lació com a mitjà per augmentar la supervivència de la parada cardíaca.

A més, cal que les diferents entitats públiques i privades assumeixin la necessitat d'instal·lació dels DESA en aquells llocs on s'optimitzi la relació cost-benefici per aconseguir augmentar la supervivència de les persones que poden patir una parada cardíaca, donant compliment a allò ja disposat al Reial Decret 365/2009, de 20 de març, respecte a la promoció de la instal·lació dels DESA ia les recomanacions del Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR).

L'ILCOR és un comitè internacional que reuneix les institucions mundials amb competències en l'atenció a la Parada Cardíaca, l'abordatge terapèutic de la mateixa i les cures crítiques. Està compost, entre d'altres, per l'American Heart Association (AHA), l'European Resuscitation Council (ERC), la Resuscitation Council of Southern Africa (RCSA), l'Australian Resuscitation Council, l'Hart and Stroke Foundation of Canada (HSFC) i el Consell Llatinoamericà de Resuscitation (CLAR). Elabora, amb una periodicitat quadriennal, protocols i guies de tractament basades en el consens sobre l'evidència científica internacional més rellevant en matèria de reanimació cardíaca d'urgències.

En aquest sentit, l'article 5 del referit Reial decret 365/2009, de 20 de març, relatiu a la promoció dels DESA, determina que les administracions sanitàries de les comunitats autònomes promouran i recomanaran la instal·lació dels DESA d'acord amb les indicacions o recomanacions dels organismes internacionals, en aquells llocs on es concentri o transiti un gran nombre de persones. Així mateix, les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes han de promoure els mecanismes de coordinació oportuns amb dispositius com ara protecció civil, bombers, policia local i altres que siguin necessaris, per estendre la instal·lació i ús dels DESA.

Per això, ia la vista que de la regulació continguda al Reial Decret 365/2009, de 20 de març, citat, juntament amb l'experiència acumulada amb la utilització dels DESA a la Comunitat Autònoma de Canàries després de l'entrada en vigor de l'esmentat Decret 225/2005, de 13 de desembre, es considera necessari modificar determinats aspectes de la seva regulació en un intent per suprimir barreres innecessàries i facilitar l'accés públic a la desfibril·lació com a mitjà per augmentar la supervivència de la parada cardíaca.

Aquest nou marc legal disposa que les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes han d'autoritzar-ne la instal·lació d'acord amb el procediment que aquestes estableixin, considerant com a requisits mínims la notificació i el registre d'instal·lació dels DESA, la necessitat de senyalitzar-los, l'establiment d'unes normes per a la seva utilització que incloguin la previsió de dispositius per a la connexió immediata i activació dels serveis d'emergències disponibles a la comunitat autònoma, i l'establiment d'una sistemàtica per a la notificació posterior de l'esdeveniment a les autoritats sanitàries.

En virtut d'això, escoltats els sectors afectats, a proposta de la consellera de Sanitat en funcions, d'acord amb el dictamen del Consell Consultiu de Canàries i prèvia deliberació del Govern en funcions a la reunió celebrada el dia 18 de juny de 2015,

 

DISPOSO

Article únic. Aprovació del Reglament.

 

S'aprova el Reglament pel qual es regula la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics i automàtics externs (d'ara endavant DESA), ubicats fora de centres sanitaris, pels primers intervinents, a la Comunitat Autònoma de Canàries, en els termes de l'annex.

 

Disposició addicional primera

Inscripció i registre al càmping

 

Es creen en relació amb l'activitat regulada per aquest Decret els registres següents:

 

 1. Registre d'instal·lació de DESA ubicats fora de centres sanitaris, adscrit a la Direcció del Servei Canari de la Salut.
 2. Registre de Formació per a Utilització dels DESA, adscrit a l'Escola de Serveis Sanitaris i Socials de Canàries (d'ara endavant ESSSCAN) que s'estructurarà en dues seccions:

 

Secció I

Entitats formadores acreditades per impartir els cursos de formació

 

Aquesta Secció recollirà com a mínim les dades didentificació de lentitat (nom i domicili) i del seu titular, identificació i titulació del o dels docents, data de la concessió de lacreditació i, si escau, data de renovació de la mateixa .

 

Secció II

Persones acreditades per fer ús dels aparells DESA

 

Contindrà les dades didentificació personal, dates demissió dacreditacions formatives individuals i dates de renovació de les mateixes.

 

Disposició addicional segona

Fitxers de dades

 

La Direcció del Servei Canari de la Salut s'encarregarà de la gestió i actualització dels fitxers de dades que siguin necessaris per aplicar aquest reglament i que puguin ser creats en virtut d'ordre de la Conselleria competent en matèria de sanitat.

Així mateix s'adoptaran les mesures tècniques organitzatives i de gestió necessàries per garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, de conformitat amb allò establert a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Disposició addicional tercera

Titulacions exemptes dacreditar la formació

 

 1. Els Llicenciats o Graduats en Medicina, els Diplomats o Graduats en Infermeria i els Tècnics en Emergències Sanitàries poden utilitzar els DESA sense que els sigui exigible acreditar la formació prevista en aquest Decret.

Així mateix, es consideren acreditades per a l'ús del DESA les persones provinents d'altres comunitats autònomes o d'altres estats membres de la Unió Europea que tinguin la formació necessària reconeguda per exercir funcions anàlogues al seu lloc de procedència, prèvia la declaració d'equivalència prevista a la disposició. transitòria primera.

 1. Mitjançant Ordre de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat, es poden acordar altres titulacions o certificacions professionals que, pels ensenyaments inclosos en el seu currículum, capacitin per a l'ús del DESA sense que calgui la formació prevista en aquest Decret.

 

Disposició addicional quarta

Geolocalització

 

Per tal de possibilitar la localització més ràpida del DESA més proper al lloc de l'incident, es promourà la geolocalització de tots els dispositius en correctes condicions d'ús, creant una capa o mapa amb el seu exacte geoposicionament, accessible per als serveis d'emergència.

 

Disposició transitòria primera

Cursos de formació

 

Als efectes previstos als articles 5, 6 i 7 del Reglament, s'admetran les certificacions o acreditacions d'haver realitzat els cursos de formació a altres comunitats autònomes o d'altres estats membres de la UE d'acord amb la seva normativa o regulació específica, sempre que la durada i el contingut comprenguin els mínims establerts en el Reglament i se'n pugui demostrar l'equivalència. Aquesta valoració de l'equivalència a la formació serà realitzada per l'ESSSCAN.

 

Disposició transitòria segona

Renovació dels cursos

 

En tot cas, s'han de renovar els cursos previstos a la disposició transitòria anterior quan la data d'expedició sigui anterior en més de tres anys a l'entrada en vigor d'aquest Decret.

 

Disposició transitòria tercera

Vigència d'acreditacions

 

Les acreditacions ja atorgades o expedides de conformitat amb el que disposa el Decret 225/2005, de 13 de desembre, mantindran la seva vigència pel període fixat fins a la seva renovació, en què seran aplicables els nous períodes de validesa que s'aproven pel present Decret.

 

Disposició derogatòria única

Derogació normativa

 

A l'entrada en vigor del present Decret queda derogat el Decret 225/2005, de 13 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs pels primers intervinents, i totes les disposicions que siguin iguals o inferior rang soposen al present Decret Territorial.

 

Disposició final primera

Desenvolupament normatiu

 

S'autoritza la persona titular de la Conselleria competent en matèria de sanitat per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l'execució del present Decret. Específicament es regularan per Ordre departamental l'actualització i modificació dels cursos previstos a l'Annex 1, i la modificació dels restants annexos.

 

Disposició final segona

Entrada en vigor

 

Aquest Decret entrarà en vigor als tres mesos de la seva publicació al Butlletí Oficial de Canàries.

 

Donat a Santa Creu de Tenerife, a 18 de juny de 2015.

 

EL PRESIDENT

DEL GOVERN,

(en funcions),

Paulino Rivero Baute.

 

LA CONSELLERA

DE SANITAT

(en funcions),

Brígida Mendoza Betancor.

 

ANNEX

 

REGLAMENT PEL QUAL ES REGULA LA UTILITZACIÓ DE DESFIBRIL·LADORS SE-

MIAUTOMÀTICS I AUTOMÀTICS EXTERNS PELS PRIMERS INTERVINIENTS A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES.

 

 Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

 

L'objecte d'aquest Reglament és la regulació de la utilització, fora dels centres sanitaris, dels desfibril·ladors semiautomàtics i automàtics externs (d'ara endavant DESA) pels primers intervinents, davant d'una situació de parada cardíaca a la Comunitat Autònoma de les Canàries.

 

Article 2

Definicions

 

Als efectes del present Reglament s'entén per:

Desfibril·lador semiautomàtic extern (abreujat com a “DESA”): el producte sanitari que compleix la normativa aplicable, capaç d'analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals i aconsellar a l'operador l'administració d'una descàrrega elèctrica, per intentar restablir un ritme cardíac viable amb alts nivells de seguretat.

Desfibril·lador automàtic extern: el producte sanitari que compleix la normativa aplicable i difereix de l'anterior en què, després d'analitzar el ritme cardíac i identificar les arítmies mortals, és el mateix aparell el que pren la decisió d'administració d'una descàrrega elèctrica. A efectes d'aquest Reglament s'inclouran també sota l'abreviatura genèrica de “DESA” i els serà d'aplicació el que disposa aquest Reglament.

Primer intervinent: la persona que, durant l'exercici d'una activitat professional, d'una ocupació voluntària, o de forma accidental, té contacte inicial amb el pacient, identifica la situació d'emergència, alerta els serveis d'emergència extrahospitalaris i inicia les maniobres de reanimació al lloc del succés incloent la ressuscitació cardiopulmonar i la desfibril·lació elèctrica.

Aforament: ocupació màxima de públic permesa per la normativa vigent en establiments destinats a la celebració o pràctica despectacles públics o activitats recreatives.

Afluència mitjana diària: nombre mitjà de persones que diàriament acudeixen a un determinat espai o lloc, obtingut de dividir l'afluència total anual de persones en aquest determinat espai pel nombre de dies que aquest any aquest determinat espai ha estat disponible al públic.

Article 3

Requisits de funcionament

 

 1. Els DESA que siguin instal·lats de conformitat amb el que estableix aquest Reglament han de complir els requisits establerts en cada moment per la legislació vigent en matèria de productes sanitaris.
 2. Els DESA han de ser instal·lats i mantinguts en les condicions especificades pel fabricant, de manera que conservin la seguretat i prestacions previstes en la totalitat del període d'utilització.

 

Article 4

Utilització de desfibril·ladors semiautomàtics i automàtics externs

 

 1. Els DESA, en el marc daquest Decret, seran utilitzats per totes aquelles persones que es trobin en possessió de la corresponent acreditació recollida en aquest Reglament.
 2. La utilització dels DESA comporta, en qualsevol cas, l'obligació de contactar immediatament amb el servei d'emergències mèdiques extrahospitalari (Servei d'Urgències Canari-SUC) a través del telèfon únic d'emergències 1-1-2, per tal de garantir la continuïtat assistencial i el control mèdic sobre la persona afectada.
 3. En aquells casos en què no es trobe present cap persona acreditada per a l'ús del DESA, i de forma excepcional, podrà usar-lo amb finalitats terapèutiques ia fi d'augmentar les possibilitats de supervivència qualsevol persona que es trobe present, sempre que prèviament hagi estat autoritzat pel servei d'emergències mèdiques extrahospitalari (Servei d'Urgències Canari-SUC) a través del telèfon únic d'emergències 1-1-2.

 

Article 5

Comunicació, mitjançant declaració responsable, de la instal·lació de

desfibril·ladors semiautomàtics i automàtics externs

 

 1. Les persones físiques o jurídiques que, en llocs de pública concurrència oa la seva pròpia residència, vulguin instal·lar un DESA ho hauran de comunicar a la Direcció del Servei Canari de la Salut, mitjançant declaració responsable (que compromet el signant amb la veracitat de les dades contingudes a el document) que inclogui:

 

* IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR.

* UBICACIÓ EXACTA DEL DESA.

* DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL DESA incloent-hi marca, model, número de sèrie, Declaració de Conformitat del fabricant i Certificat d'Organisme Notificat (expressats mitjançant els corresponents no de registre, informe i certificat) acreditatius del compliment de tota la normativa aplicable.

* IDENTIFICACIÓ DEL PERSONAL ACREDITAT PER AL SEU ÚS [NIF i referència feha-

cent de l'acreditació formativa emesa o visada per l'ESSSCAN (o entitat amb funcions anàlogues a altres comunitats autònomes)].

* En el cas de domicilis particulars, respecte de l'INFORME FACULTATIU, la data de

la seva emissió i el no del col·legiat que el signa.

* La disponibilitat de dispositiu de connexió immediata i activació dels Serveis de

emergències de la Comunitat Autònoma de Canàries així com del sistema de notificació

posterior de l'episodi esdevingut a les autoritats sanitàries.

* Compromís de compliment dels requisits exigits per al correcte manteniment del DESA segons la recomanació del fabricant així com dels exigits quant a les acreditacions dels usuaris d'aquell.

 

 1. El model de “Declaració responsable” es recull com a Annex 2, i es troba disponible a la Seu Electrònica del Govern de Canàries.
 2. Qualsevol modificació en les dades contingudes a l'anterior documentació haurà de comunicar-se a la Direcció del Servei Canari de la Salut en el termini d'un mes des que aquella es produeixi i, especialment, la voluntat de suspendre la utilització un determinat DESA, així mateix la caducitat de les acreditacions formatives del personal responsable del seu ús en els terminis recomanats pel fabricant. L'omissió de la comunicació d'aquestes circumstàncies comportarà al titular les responsabilitats pertinents.
 3. En el cas de titulars de més d'un DESA, els intervinents es poden adscriure de forma conjunta o indistinta a tots ells.

 

Article 6

Instal·lació, utilització i manteniment dels desfibril·ladors semiautomàtics i automàtics externs

 

La instal·lació i el manteniment dels DESA haurà de complir, a més, les normes següents:

 1. Quedaran obligats a disposar d'un DESA en condicions aptes de funcionament i llest per al seu ús immediat les persones físiques o jurídiques responsables de la gestió o explotació dels espais o llocs següents:

* Estacions i intercanviadors de transport terrestre en poblacions de més de 50.000 habitants.

* Tots els aeroports.

* Tots els ports comercials.

* Els hotels amb més de 1.000 places.

* Instal·lacions, centres, complexos esportius públics de poblacions de més de 50.000 habitants i amb una afluència mitjana diària superior a 1.000 usuaris, tenint en compte tots els seus espais disponibles i aquelles amb menor ocupació que realitzin teràpies rehabilitadores. Queden excloses aquelles instal·lacions dús privat.

* Establiments dependents de les administracions públiques de poblacions de més de 50.000 habitants i amb una afluència mitjana diària superior a 1.000 usuaris, tenint en compte tots els seus espais disponibles.

* Teatres municipals, auditoris i sales de congressos amb un aforament superior a 1.000 persones.

* Grans establiments comercials i centres comercials.

 

 1. S'estableix la recomanació de disposar d'un DESA als llocs següents:

 

* Estacions i intercanviadors de transport terrestre en poblacions de més de 20.000 habitants.

* Instal·lacions, centres, complexos esportius públics o privats amb una afluència mitjana diària superior a 500 persones.

* Els hotels amb entre 700 i 1.000 places.

* Vaixells i avions de passatgers que operen línies interinsulars.

* Serveis d'emergència no sanitàries que puguin ser primers intervinents com ara bombers, policia local i protecció civil a poblacions amb més de 20.000 habitants.

* Centres educatius amb una afluència mitjana diària superior a 2.000 persones.

 1. Als organismes, institucions, empreses públiques o privades i comunitats de propietaris es col·locarà, en lloc visible i de cara al públic, un cartell indicatiu de l'existència i ubicació d'un DESA i es disposarà de la senyalització suficient per indicar-ne la localització precisa i dirigir cap a ella a un possible usuari. Amb aquesta finalitat s'han d'utilitzar els models de senyalització especificats a l'annex 3 d'aquest Reglament.

Al lloc on es trobe ubicat el DESA s'han d'instal·lar de manera visible les seues normes d'utilització.

 1. Després de cada utilització del DESA, el responsable de la instal·lació haurà de facilitar a les següents 24 hores el full de dades (model Annex 4) i el registre elèctric generat pel DESA en format pdf. Per fer-ho, haurà de remetre'ls al Servei d'Urgències Canari (SUC), a la següent adreça de correu electrònic: SUC_DESA@gsccanarias.com.
 2. Les persones, els organismes, institucions, empreses públiques o privades que instal·lin al seu domicili o centre un DESA, seran els encarregats de garantir el manteniment i conservació de l'equip (d'acord amb les instruccions del fabricant) i de la senyalització acompanyant per garantir-ne el localització i la seva utilització; així com de mantenir en vigor les certificacions dacreditació dels usuaris registrats i el programari de lequip, actualitzat segons les recomanacions en vigor en el moment de la seva utilització.
 3. La responsabilitat del compliment del que preveuen els apartats anteriors correspon al titular de l'entitat, l'empresa, l'establiment o el servei que disposi d'un DESA o bé a la persona al domicili del qual s'hagi instal·lat.

 

Article 7

Acreditació per a la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics i

automàtics externs

 

 1. La Conselleria competent en matèria de sanitat, a través de l'ESSSCAN, acreditarà per a la utilització del DESA les persones que hagin superat els cursos de formació inicial en suport vital bàsic i desfibril·lació semiautomàtica externa previstos al present Reglament. Per fer-ho, s'emplenarà l'Annex 5.
 2. L'acreditació té un termini de vigència de tres anys i s'ha de renovar abans del venciment mitjançant la superació de la formació continuada prevista a l'annex 1 d'aquest Reglament.
 3. La no superació o no participació en aquest curs de formació continuada, en cada període triennal corresponent, donarà lloc a la pèrdua de lacreditació.

 

Article 8

Centres de formació

 

 1. Només les entitats públiques o privades acreditades per l'ESSSCAN podran impartir els cursos de formació, que tindran la durada i els continguts previstos a l'Annex 1 d'aquest Reglament.

Les entitats que imparteixin formació en desfibril·lació, hauran de recollir als seus Estatuts la seva dedicació a la formació preferentment sanitària.

Qualsevol Centre o Institució interessats a impartir els cursos de formació inicial i continuada podrà sol·licitar la seva acreditació a l'ESSSCAN, acreditant el compliment dels requisits següents:

 1. a) Comptar amb una dotació mínima en material pedagògic a cada centre, per cada grup de vuit alumnes que haurà d'estar composta almenys per:

– Un docent.

– Dos maniquins de simulació que permetin la pràctica de maniobres de suport vital bàsic, incloent obertura de la via aèria, la ventilació artificial (boca a boca, boca a nas o boca a mascareta) i la compressió toràcica intermitent (denominada “massatge cardíac extern ”), així com la utilització del desfibril·lador extern semiautomàtic.

– Un maniquí pediàtric de simulació.

– Dues màscares per a ventilació artificial.

– Un desfibril·lador extern semiautomàtic de formació, degudament homologat.

 1. b) Disposar de docents acreditats davant de l'ESSSCAN.
 2. c) Sol·licitar a l'ESSSCAN amb dos mesos d'antelació respecte al començament, el Reconeixement d'Oficialitat dels cursos que pretén impartir en aquesta matèria, d'acord amb la normativa de regulació.
 3. L'ESSSCAN podrà subscriure convenis de col·laboració amb les entitats i societats científiques dedicades a aquesta matèria que siguin integrants del Consell Espanyol de Ressuscitació, o amb els seus representants autonòmics a l'Arxipèlag Canari per tal de formar docents.
 4. Lacreditació dels Centres de Formació tindrà una vigència triennal, havent de ser renovada en aquest termini mitjançant el compliment dels requisits exigits en els apartats anteriors. La manca de renovació en termini determinarà la pèrdua de lacreditació per a la impartició dels cursos de formació i reciclatge a què es refereix aquest Reglament.

Per sol·licitar lacreditació de centres shaurà demplenar lAnnex 6.

 

Article 9

Comissió de seguiment de la utilització de desfibril·ladors

 

El seguiment de la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics i automàtics externs per primers intervinents no sanitaris serà realitzat a través d'un grup de treball específic, la designació i la composició del qual correspondrà a la Direcció del Servei Canari de la Salut, havent d'incloure les funcions següents:

 

 1. a) Seguiment i avaluació de la utilització de desfibril·ladors externs semiautomàtics pels primers intervinents per a això podrà sol·licitar informació sobre els registres de les actuacions realitzades per a la seva posterior anàlisi, comunicant qualsevol indici o desviació que pugui fer sospitar l'existència d'irregularitats o incorrecte funcionament d'un o més dispositius, fins i tot la seva desaparició o pèrdua de requisits.
 2. b) Elaboració de les línies estratègiques i prioritats de l'ús dels desfibril·ladors externs semiautomàtics segons els avenços científics sobre la matèria.
 3. c) Qualssevol altres funcions que els siguin encomanades en relació amb lobjecte daquest Reglament.

 

Article 10

Inspecció i control

 

La Conselleria competent en matèria de sanitat inspeccionarà els DESA instal·lats per assegurar-se de la correcta comunicació a lautoritat sanitària i el manteniment de les condicions que van donar lloc a la seva inscripció registral, així com a les entitats de formació acreditades, a fi de comprovar ladequació de les mateixes a les disposicions contingudes en aquest Decret.

 

Article 11

Infraccions i sancions

 

Els incompliments del que disposa aquest Reglament donaran lloc a la corresponent responsabilitat administrativa en els termes que preveu la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, i la Llei 11/1994, de 26 de juliol, d'ordenació Sanitària de Canàries, donant lloc a la incoació del corresponent procediment sancionador, que es tramitarà conforme als principis generals establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i altres normes aplicables al règim sancionador.

 

Descarrega aquí la normativa sobre desfibril·ladors DEA DESA a Canàries

 

Som instal·ladors de desfibril·ladors i punts de rescat cardíac

 

Neosalus Canarias realitzem instal·lacions de desfibril·ladors DEA, realitzem el manteniment d'equips i formació a SVB i ús del desfibril·lador amb què complir amb la normativa de desfibril·ladors externs semiautomàtics, serveis de cardioprotecció integral a Canàries. Contacta amb nosaltres a Canàries per a qualsevol instal·lació, manteniment o reparació d'equips DEA que puguis necessitar, a instal·lacions som certificadors d'espais cardioprotegits a Canàries.