Normativa sobre desfibril·ladors DEA a Astúries

Decret d'Astúries sobre cardioprotecció

Legislació asturiana sobre desfibril·ladors i cardioprotecció

Normativa de desfibril·ladors a Astúries

 

Decret 54/2016, de 28 de setembre, pel qual es regula la instal·lació i la utilització de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari, així com la formació i acreditació de les entitats formadores per a aquest ús.

 PREÀMBUL

El Decret 24/2006, de 15 de març, va regular per primera vegada a la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries la formació i utilització de desfibril·ladors externs semiautomàtics per personal no mèdic.

Igual que aleshores, les malalties cardiovasculars segueixen sent el problema de salut més important de la població asturiana i representen la principal causa de mort a la nostra Comunitat Autònoma. La majoria de les morts evitables es deuen a malalties coronàries i es produeixen en el medi extrahospitalari, i la fibril·lació ventricular és la responsable inicial de fins a un 85% de les parades cardíaques extrahospitalàries.

La parada cardíaca no esperada exigeix ​​una sèrie d'actuacions, conegudes com a cadena de supervivència, amb l'objectiu de recuperar la vida, intentant evitar seqüeles. Les causes més freqüents són la fibril·lació i la taquicàrdia ventricular, que tenen com a tractament o resposta sanitària més adequada la desfibril·lació precoç mitjançant l'aplicació d'una descàrrega elèctrica.

El vigent Decret 24/2006, de 15 de març, va abordar eficaçment aquest problema en la dècada passada, però ha quedat superat, no tant per l'aprovació posterior de la norma bàsica en la matèria, el Reial Decret 365/2009, de 20 de desembre. març, pel qual s'estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, com per l'avenç dels mitjans tècnics disponibles actualment així com per les recomanacions de diferents organismes internacionals, independentment de l'ús no negligent, en situacions extremes, per part de ciutadans en general.

L'extensió dels canvis que s'haurien d'introduir a la normativa autonòmica vigent aconsella l'aprovació d'un nou decret. Aquesta norma sestructura en nou articles, una disposició transitòria, una disposició addicional, una disposició derogatòria i dues disposicions finals, acompanyant-se de sis annexos.

Larticle 1 regula lobjecte de la norma, que exclou làmbit sanitari.

L'article 2 recull diverses definicions als efectes de l'aplicació del decret, i en destaca la corresponent al desfibril·lador extern automatitzat mateix, a què es refereix la resta de la disposició amb l'acrònim DEA. Si bé el Reial Decret 365/2009, de 20 de març, gira al voltant del concepte de desfibril·lador semiautomàtic extern (DESA), no hi ha des del punt de vista pràctic diferències entre les dues disposicions, perquè la definició que recullen de cada tipus d'equip inclou expressament l'altre. Aquest decret opta per prendre com a referència el DEA seguint les recomanacions en aquesta qüestió del Consell Espanyol de Ressuscitació Cardio Pulmonar i del Consell Europeu de Ressuscitació.

D'acord amb el que disposa l'article 5 de l'esmentat Reial decret 365/2009, de 20 de març, que assenyala que les administracions sanitàries de les comunitats autònomes promouran la instal·lació d'aquest tipus d'equips en els llocs on es concentri o transiti un gran nombre de persones, l'article 3 enumera els establiments i les instal·lacions obligats a disposar d'un DEA.

L'article 4 estableix les obligacions relatives a la instal·lació del DEA, començant per la seva comunicació a la Conselleria competent en matèria de sanitat.

L'article 5 contempla diversos aspectes relatius a l'ús dels desfibril·ladors, com les persones autoritzades i l'obligació de comunicar a la unitat responsable d'atenció a les urgències i emergències l'ús de l'equip i les dades necessàries per assegurar la continuïtat de l'atenció a la persona afectada. En qualsevol cas, el personal mèdic, d'infermeria i els tècnics en emergències sanitaris, així com els que hagin obtingut determinats certificats de professionalitat, es consideren autoritzats per a l'ús dels equips.

Fora d'aquest supòsit, cal una formació específica per al maneig dels DEA, de la qual s'ocupen els articles 6 i 7, regulant el procediment per autoritzar les entitats de formació, els requisits per participar al programa de formació i els efectes de lacreditació obtinguda.

Amb la finalitat de garantir una aplicació efectiva del decret, els articles 8 i 9 preveuen respectivament els registres administratius i les facultats dinspecció i control de la Conselleria competent en matèria de sanitat.

La disposició addicional única contempla altres tipus de formació habilitant per a l'ús dels DEA diferents del previst amb caràcter general a l'articulat.

La disposició transitòria única preveu que els procediments d'autorització d'entitats de formació iniciats a l'empara de la normativa anterior continuïn tramitant-se d'acord amb aquesta fins a la seva resolució definitiva.

La disposició derogatòria única deroga expressament el Decret 24/2006, de 15 de març.

La disposició final primera faculta la persona titular de la Conselleria competent en matèria de sanitat a dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament i execució del decret ia actualitzar els annexos, en què es recullen, entre altres qüestions, els models de documents que facilitin a les persones i les entitats interessades el compliment dels tràmits administratius previstos a la present norma.

Amb la finalitat de facilitar el compliment de l'obligació de disposar d'un DEA a les entitats enumerades a l'article 3, la disposició final segona preveu que el que disposa l'article esmentat entrarà en vigor als dotze mesos de la publicació del decret, com excepció al termini general de vint dies que sestableix per a la resta de la norma.

L'Estatut d'Autonomia del Principat d'Astúries estableix a l'article 11.2, entre les competències de la Comunitat Autònoma el desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria de sanitat i higiene.

En virtut d'això, a proposta del Conseller de Sanitat i previ Acord del Consell de Govern en la reunió de data 28 de setembre de 2016,

 

DISPOSO

 

Article 1

Objecte

 

Aquest decret té per objecte regular les condicions d'instal·lació i ús de la tecnologia sanitària denominada desfibril·ladors externs automatitzats en centres, serveis, establiments, entitats o empreses, públiques o privades, alienes a l'àmbit sanitari per atendre les eventuals parades cardiorespiratòries que es puguin produir en el seu entorn, així com determinar el programa de formació i el procediment dacreditació del personal que podrà fer ús daquesta tecnologia i de les entitats de formació en aquesta matèria.

 

Article 2

Definicions

 

A l'efecte del que disposa aquest decret, s'entén per:

 

 • a) Desfibril·lador extern automatitzat (DEA): el producte sanitari capaç d'analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme cardíac viable, amb alts nivells de seguretat. Aquesta definició inclou també els anomenats desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA).
 • b) Afluència mitjana diària: nombre mitjà de persones que diàriament acudeixen a un determinat espai o lloc, obtingut de dividir l'afluència total anual de persones en aquest determinat espai pel nombre de dies que aquest any aquest determinat espai ha estat disponible al públic .
 • c) Instal·lació esportiva: conjunt format per un o més espais esportius i els espais de serveis auxiliars imprescindibles per al seu funcionament.

 

Article 3

Establiments i instal·lacions obligats a disposar d'un DEA

 

Estaran obligats a disposar d'un DEA en condicions aptes de funcionament i llest per a ús immediat les entitats públiques o privades o els particulars que siguin titulars o gaudeixin del dret d'explotació dels següents establiments i instal·lacions:

 

 • a) Els centres comercials, individuals i col·lectius, que tinguin una superfície edificada per a l'exposició i la venda al públic superior a 2.500 metres quadrats.
 • b) Instal·lacions de transport: aeroports i ports comercials; estacions d'autobusos o ferrocarril de poblacions de més de 50.000 habitants; i les estacions de tren o autobús amb una afluència mitjana diària igual o superior a 2.000 persones.
 • c) Els establiments, locals i instal·lacions en què es desenvolupin espectacles públics i activitats recreatives, amb aforament autoritzat superior a 750 persones.
 • d) Les instal·lacions esportives on l'afluència mitjana diària d'usuaris sigui igual o superior a 500 persones.

 

Article 4

Obligacions relatives a la instal·lació del DEA

 

Els subjectes esmentats a l'article anterior, així com qualssevol altres que voluntàriament decideixin instal·lar un DEA per al seu ús hauran de complir les obligacions següents:

 • a) Comunicar a la Conselleria competent en matèria de sanitat aquesta circumstància, indicant les dades identificatives del desfibril·lador: fabricant, nom, model i número de sèrie, el lloc d'instal·lació i la persona o persones autoritzades per poder utilitzar-lo, així com qualsevol modificació que es produeixi, inclosa la baixa dels equips. A aquesta comunicació s'hi adjuntarà una declaració responsable segons el model recollit a l'annex I.
 • b) Disposar de la dotació material mínima que determina lannex II.
 • c) Senyalitzar, en lloc visible, la ubicació del DEA i les normes d'utilització.
 • d) Proporcionar al personal encarregat del maneig del DEA la formació i actualització de coneixements necessaris per al seu ús, així com garantir la disponibilitat del personal esmentat durant l'horari de funcionament del centre o entitat corresponent.
 • e) Responsabilitzar-se de l'emplenament i tramesa de totes les dades relacionades amb el registre previst a l'art. 8.a).
 • f) Efectuar la revisió i el manteniment adequats del DEA, seguint les instruccions del fabricant, de manera que el desfibril·lador i els seus accessoris es trobin sempre en perfecte estat d'ús.
 • g) Complir les pautes i recomanacions que els siguin notificades per la conselleria competent en matèria de sanitat.
 • h) Notificar al Sistema de Vigilància de Productes Sanitaris els incidents adversos que es detectin en el funcionament del DEA, així com implementar les accions correctives que determini el fabricant o les autoritats sanitàries.

Article 5

Ús dels desfibril·ladors

 

 1. Estan autoritzats per a l'ús del DEA el personal mèdic i d'infermeria i els tècnics en emergències sanitaris, així com els que hagin obtingut els certificats de professionalitat en atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes o en transport sanitari i aquelles persones que acreditin mitjançant les proves corresponents. d'avaluació els coneixements i les habilitats necessàries, d'acord amb el que preveu aquest decret, sense perjudici de l'ús no negligent en situacions extremes per part de ciutadans en general.
 2. L'ús del DEA comporta l'obligació de contactar immediatament amb el centre coordinador de la unitat responsable de l'atenció a les urgències i les emergències mèdiques (112) per tal de garantir la continuïtat assistencial i el control mèdic sobre la persona afectada.
 3. Sense perjudici d'això, la utilització del DEA implicarà l'obligació per part del personal que l'utilitzi del compliment del full d'assistència (annex III) i la seva tramesa a la unitat responsable de la coordinació d'atenció a les urgències i les emergències sanitàries.

 

Article 6

Autorització de les entitats de formació

 

 1. La formació per al maneig dels DEA serà impartida per entitats autoritzades.
 2. L'entitat interessada a impartir la formació presentarà la corresponent sol·licitud d'autorització segons model establert a l'annex IV, adreçada a la Conselleria competent en matèria de sanitat, juntament amb la justificació documental dels següents extrems:
 • a) Còpia compulsada del document acreditatiu de la personalitat del sol·licitant. En cas de ser una persona jurídica s'aportarà còpia compulsada de la seva escriptura de constitució, del NIF de l'entitat i del poder del representant.
 • b) Còpia compulsada de la titulació del director tècnic de l'entitat de formació i del personal formador constituït per instructors de suport vital, amb titulació adequada i reconeguts per l'European Resuscitation Council o per l'American Heart Association o pel Consell Espanyol de RCP ( CERP), així com de la documentació que acrediti la vinculació de l'instructor amb l'entitat de formació.
 • c) Memòria en què figuri el lloc on es desenvoluparà la formació, el programa que s'impartirà, de conformitat amb el contingut mínim determinat a l'annex V, i la relació de mitjans materials que s'utilitzaran per a la docència d'acord amb l'Annex VI.
 • d) Escriptura de propietat o altra documentació que acrediti disponibilitat del local, amb plànol del mateix. En cas que la formació s'imparteixi als locals de qui demani la formació, declaració responsable que estan degudament condicionats per desenvolupar l'activitat formativa.

 

 1. Lòrgan competent per resoldre les sol·licituds dautorització de les entitats de formació és la persona titular de la Conselleria competent en matèria de sanitat.
 2. El termini màxim per resoldre aquestes sol·licituds i fer la corresponent notificació serà de sis mesos. Si transcorregut aquest termini no s'ha notificat la resolució, aquesta s'entendrà concedida.
 3. Les autoritzacions de les entitats de formació s'hauran de renovar cada 3 anys.
 4. Amb la instrucció prèvia del procediment corresponent, l'autorització per a la formació es pot revocar tant per incompliment dels requisits en què es va basar l'atorgament de l'autorització com per incompliment de qualsevol altre dels exigits en aquest decret.
 5. Es comunicaran, amb un mínim de 15 dies d'antelació, els cursos que s'impartiran, indicant: data, horari, lloc, nombre d'alumnes i programa, així com relació dels instructors i monitors que els impartiran.
 6. Les entitats ja autoritzades o habilitades per una altra comunitat autònoma o estat membre de la Unió Europea podran impartir a Astúries cursos de formació acompanyant a la comunicació prevista a l'apartat anterior una declaració responsable en què manifestin disposar de la dotació material exigida a l'annex VI i haver estat autoritzades o habilitades per impartir la formació per una altra comunitat autònoma o estat membre de la Unió Europea, identificant l'autoritat que la va concedir o reconèixer i comprometent-se a posar a disposició de l'Administració del Principat d'Astúries la documentació acreditativa corresponent quan li sigui requerida.

 

Article 7

Formació

 

 1. Seran requisits necessaris per participar al programa de formació que preveu aquest decret, ser major d'edat i disposar del títol en Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar o equivalent.
 2. El programa bàsic de formació serà el recollit a l'annex V, i almenys el 80% de caràcter pràctic.
 3. El nombre d'alumnes serà com a màxim de 24 per instructor a la part teòrica, i de 8 alumnes per instructor a la part pràctica.
 4. Un cop finalitzat el procés de formació i superades les proves davaluació, cada alumne rebrà un certificat que acrediti la seva capacitació per a lús dels DEA.
 5. Aquesta acreditació haurà de contenir de forma expressa el període de validesa, que serà de tres anys, i es renovarà d'acord amb el programa de formació establert a l'annex V.
 6. L'entitat autoritzada comunicarà a la Conselleria competent en matèria de sanitat la relació de persones a qui els hagi expedit el certificat d'acreditació, així com les renovacions periòdiques, en el termini d'un mes des de l'expedició dels certificats corresponents.

 

Article 8

Registres administratius

 

La Conselleria competent en matèria de sanitat mantindrà tres registres:

 

 1. a) Registre de centres, serveis, establiments, entitats o empreses amb DEA instal·lat per al seu ús per personal autoritzat.
 2. b) Registre dentitats formadores autoritzades.
 3. c) Registre de persones amb capacitació per a maneig del DEA.

 

Article 9

Inspecció i control

 

 1. La Conselleria competent en matèria de sanitat podrà inspeccionar les entitats de formació autoritzades, així com les instal·lacions de les entitats que disposen de desfibril·ladors, a fi de comprovar-ne l'adequació a les disposicions contingudes en aquest decret.
 2. La responsabilitat pels incompliments al que disposa aquest decret s'exigeix ​​de conformitat amb el que preveu el capítol VI, del títol I, de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.

 

Disposició addicional única

Altres supòsits dhabilitació per al maneig dels DEA

 

Estaran autoritzades per a l'ús de DEA les persones que acreditin documentalment davant la Conselleria competent en matèria de sanitat haver realitzat i superat cursos reconeguts per les autoritats competents d'altres comunitats autònomes, el contingut de les quals sigui almenys el recollit a l'annex V, sense perjudici de la seva renovació dacord amb el que disposa larticle 7.

Així mateix, es considera habilitada per al seu ús qualsevol persona que hagi obtingut un diploma o certificat expedit per alguna de les institucions o entitats que formen el Consell Espanyol de Ressuscitació Cardio Pulmonar (CERCP).

També estaran autoritzats els qui hagin obtingut la certificació de superació de la unitat formativa “Suport vital bàsic” (UF0677) del Catàleg Modular de Formació Professional, o estiguin en possessió de l'habilitació professional de conductor per a ambulàncies assistencials i no assistencials en les condicions definides per la disposició transitòria segona del Reial decret 836/2012, de 25 de maig, pel qual sestableixen les característiques tècniques, lequipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera, i pel Decret 47/2013, de 26 de juny, pel qual es regula el procés d'adaptació als nous requisits de formació del personal de transport sanitari a l'àmbit territorial del Principat d'Astúries, o normativa corresponent d'altres comunitats autònomes.

 

Disposició transitòria única

Procediments ja iniciats

 

Els procediments d'autorització d'entitats de formació iniciats a l'empara del Decret 24/2006, de 15 de març, pel qual es regula la formació i la utilització de desfibril·ladors externs semiautomàtics per personal no mèdic, continuaran tramitant-se d'acord amb aquest fins a la seva resolució definitiva . A aquests efectes s'entendrà que el procediment s'ha iniciat a la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al registre de la Conselleria competent en matèria de sanitat.

 

Disposició derogatòria única

Derogació normativa

 

Queda derogat el Decret 24/2006, de 15 de març, pel qual es regula la formació i la utilització de desfibril·ladors externs semiautomàtics per personal no mèdic.

Queden, així mateix, derogades a l'entrada en vigor del present decret les normes del mateix rang o d'un rang inferior emanades dels òrgans de la Comunitat Autònoma que s'oposin al que disposa aquest.

 

Disposició final primera

Habilitació normativa

 

Es faculta la persona titular de la Conselleria competent en matèria de sanitat a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i lexecució daquest decret i per actualitzar els annexos.

 

Disposició final segona

Entrada en vigor

 

Aquest decret entra en vigor al cap de vint dies de la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Astúries, amb l'excepció del que disposa l'article 3 que ho farà als dotze mesos de la publicació esmentada.

 

Donat a Oviedo, a vint-i-vuit de setembre de dos mil setze

 

El president del Principat d'Astúries, Javier Fernández Fernández.

 

El Conseller de Sanitat, Francisco del Busto de Prado.

 

Descarrega aquí la normativa sobre desfibril·ladors DEA DESA a Astúries

 

Som instal·ladors de desfibril·ladors i punts de rescat cardíac

 

Neosalus Asturias realitzem instal·lacions de desfibril·ladors DEA, realitzem el manteniment d'equips i formació en SVB i ús del desfibril·lador amb què complir amb la normativa de desfibril·ladors externs semiautomàtics, serveis de cardioprotecció integral a Astúries. Contacta amb nosaltres a Astúries per a qualsevol instal·lació, manteniment o reparació d'equips DEA que puguis necessitar, a instal·lacions som certificadors d'espais cardioprotegits a Astúries.