Normativa sobre desfibril·ladors a Aragó

Decret del Govern d'Aragó sobre cardioprotecció

Decret sobre desfibril·ladors DEA DESA a Aragó

Normativa desfibril·ladors Aragó

 

DECRET 30/2019, de 12 de febrer, del Govern d'Aragó, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors automatitzats externs fora de l'àmbit sanitari.

La Constitució Espanyola, a l'article 43, reconeix el dret a la protecció de la salut i declara que competeix als poders públics organitzar i tutelar la salut pública, a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris. Així mateix, l'article 14 de l'Estatut d'Autonomia d'Aragó recull el dret a la salut dels aragonesos i les aragoneses.

La Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, Llei de caràcter bàsic, als articles 1.1. i 6.4, estableix la regulació general de les accions que permeten fer efectiu el dret a la protecció de la salut i orienta les actuacions de les administracions públiques sanitàries a garantir, entre les quals hi ha l'assistència sanitària en tots els casos de pèrdua de la salut.

L'Estatut d'Autonomia d'Aragó, a l'article 71.55.a, atribueix a la Comunitat Autònoma d'Aragó la competència exclusiva en matèria de sanitat i higiene. Igualment, en aquest text estatutari es reconeix a l'article 77.1.a la competència d'execució de la legislació general d'Estat en la gestió de l'assistència sanitària de la Seguretat Social, d'acord amb el que estableix l'article 149.1.17.a de la Constitució Espanyola. En exercici d'aquestes competències, les Corts d'Aragó van aprovar la Llei 6/2002, de 15 d'abril, de Salut d'Aragó, l'article 1 de la qual assenyala que l'objecte d'aquesta és la regulació general de totes les accions que permetin fer efectiu el dret a la protecció de la salut, reconeixent, a l'article 4, el dret dels ciutadans a una atenció sanitària adequada a les necessitats individuals i col·lectives.

Posteriorment, el Reial decret 365/2009, de 20 de març, va establir, sobre la base de la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació general de la sanitat atribuïda a l'Estat a l'article 149.1.16.a de la Constitució Espanyola, les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs (DESA).

En desenvolupament de la competència atorgada amb caràcter general per LSA es va promulgar el Decret 229/2006, de 21 de novembre, modificat pel Decret 54/2008, d'1 d'abril, tots dos del Govern d'Aragó, pel qual es regula l'ús de Desfibril·ladors externs per personal no mèdic ni d'infermeria en establiments no sanitaris fora de l'àmbit sanitari.

El règim exposat va venir a ser reforçat per la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior, transposada al nostre país a través de la Llei 17/2009 , de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats i serveis, estableix una sèrie de disposicions per facilitar l'exercici de la llibertat d'establiment dels prestadors de serveis i la lliure circulació dels serveis i el principi general de no-subjecció a un règim dautorització per a laccés a una activitat de serveis i el seu exercici, substituint-la, llevat de supòsits excepcionals, per un règim de comunicació o declaració responsables, per facilitar el control de lactivitat.

En l'àmbit de la nostra Comunitat Autònoma, l'efectivitat de les mesures de la Llei 17/2009, del 23 de novembre, es realitza a través del Decret llei 1/2010, del 27 d'abril, de modificació de diverses lleis de la Comunitat Autònoma d'Aragó per a la transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior, que a l'article 11 modifica la Llei de Salut d'Aragó, donant nova redacció al seu article 36.b), que recomana que les exigències d'autoritzacions sanitàries, així com les obligacions de registre, compleixin amb determinats requisits, sent el més destacat que el règim (d'autorització o registre) que s'estableixi sigui el instrument adequat per garantir la consecució de lobjectiu de protecció de la salut pública.

Els procediments que contenen aquest Decret tenen caràcter “electrònic”. Quant a això, l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que les persones físiques podran triar en tot moment, si es comuniquen amb les Administracions Públiques per a l'exercici de drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no. El mitjà elegit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per aquella en qualsevol moment. En tot cas, les persones jurídiques estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

L'assistència sanitària a l'emergència, quan hi ha un perill vital o el risc de seqüeles greus i irreversibles per al pacient, constitueix el màxim exponent de l'eficàcia en l'acció assistencial si permet actuar en el menor temps possible i amb alts nivells de qualitat i eficàcia. La parada cardiorespiratòria deguda a fibril·lació ventricular es contempla com una situació única, en què l'objectiu és recuperar la vida, evitant o minimitzant les seqüeles en una lluita per guanyar minuts: per cada minut de retard en l'aplicació de la desfibril·lació es perd un 10% esperança de supervivència.

Recentment, el Decret 63/2017, de 25 d'abril, del Govern d'Aragó, pel qual es regula la celebració dels espectacles públics i activitats recreatives ocasionals i extraordinàries i es regulen mesures per a la millora de la convivència en la celebració dels espectacles públics i de les activitats recreatives en establiments públics i en espais oberts al públic, estableix, a l'article 17, que els establiments públics amb aforament superior a 500 persones que serveixen per a la realització d'activitats recreatives o d'espectacles públics hauran de comptar amb un desfibril·lador extern automàtic/semiautomàtic (DESA) per al seu ús d'acord amb la legislació vigent.

L'experiència acumulada des de l'aprovació del Decret 229/2006, de 21 de novembre, així com les novetats introduïdes a la normativa estatal i autonòmica, l'avenç dels coneixements científics, la conscienciació de la societat amb el problema de la mort per aturada cardíaca i l'interès de la societat i de l'Administració a promoure i facilitar la instal·lació i ús adequat d'aquests dispositius, són raons suficients per revisar la normativa existent a Aragó i abordar la regulació de l'accés públic als desfibril·ladors i la seva utilització per personal no mèdic ni d'infermeria, a fi d'adequar-la a la legislació actual i donar eficaç i àmplia cobertura a les exigències d'utilització d'aquests aparells que les situacions d'emergència imposen, afavorint la disponibilitat dels desfibril·ladors en el nombre més gran de llocs d'altes concentracions de persones.

A l'elaboració d'aquest Decret s'han tingut en compte els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, i s'han realitzat com a tràmits essencials els de consulta pública prèvia, audiència i informació pública i emissió dels informes preceptius de la Secretaria General Tècnica del Departament de Sanitat i de la Direcció General de Serveis Jurídics i dictamen preceptiu del Consell Consultiu d'Aragó.

En virtut d'això, a proposta de la Conseller de Sanitat, d'acord amb el Consell Consultiu d'Aragó i prèvia deliberació del Govern d'Aragó, a la reunió del dia 12 de febrer de 2019.

 

DISPOSO:

 

CAPÍTOL I

disposicions generals

 

Article 1

Objecte

 

Aquest Decret té per objecte regular:

 

 • a) Els requisits per a la instal·lació fora de l'àmbit sanitari dels desfibril·ladors externs automatitzats (d'ara endavant, DEA), per part d'entitats públiques i privades per atendre les aturades respiratòries que es puguin produir en el seu àmbit d'actuació. S'exclouen de l'aplicació d'aquest Decret els DEA a domicili i/o per a ús privat o personal.
 • b) El procediment de comunicació de la instal·lació i la disponibilitat de DEA per part de les entitats, públiques i privades, fora de l'àmbit sanitari i que conformaran el mapa autonòmic d'ubicació de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari d'Aragó.
 • c) Els requisits per a la utilització dels DEA fora de làmbit sanitari i els requisits de la formació bàsica i continuada que han de reunir les persones habilitades per al seu ús.
 • d) El procediment dacreditació dentitats formadores, públiques i privades, per impartir la formació que habiliti per a la utilització i maneig de DEA, així com els requisits materials de formació i requisits del personal instructor.
 • e) El funcionament i actualització dels registres següents:
  1.Registre d'entitats acreditades a Aragó per impartir formació sobre l'ús de desfibril·ladors automatitzats.
  2. Registre de desfibril·ladors ubicats fora de l'àmbit sanitari que ha de conformar el mapa autonòmic d'ubicació de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari d'Aragó.

 

Article 2

Àmbit d'aplicació

 

 1. Aquest Decret és aplicable en làmbit territorial de la Comunitat Autònoma dAragó.
 2. L'àmbit no sanitari d'ubicació dels DEA comprèn entitats, empreses, establiments, serveis o espais, tant de titularitat pública com privada, on resideixin, transitin, treballin o romanguin un nombre important de persones. Així mateix, comprendrà els DEA ubicats a vehicles de transport no sanitari i unitats mòbils d'empreses o entitats amb seu a Aragó.

 

Article 3

Definicions

 

A l'efecte d'aquest Decret, s'entén per:

 • a) Desfibril·lador extern automatitzat: aquell equip tècnic homologat per al seu ús d'acord amb la legislació vigent que, aplicat sobre el tòrax del pacient, és capaç d'analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril·lació i informar quan cal administrar-ne una descàrrega elèctrica i, si escau, administrar-la, per tal de restablir el ritme cardíac viable, amb alts nivells de seguretat. Quan l'administració de la descàrrega és recomanada per l'aparell i és l'acció humana la que, mitjançant la pulsació d'un botó, realitza aquesta descàrrega, s'anomena desfibril·lador extern semiautomàtic (DESA). Quan aquest aparell no requereix una acció humana per a l'administració de la descàrrega, s'anomena desfibril·lador extern automàtic (DEA). Les referències d'aquest Decret als desfibril·ladors externs automatitzats, tant semiautomàtics com automàtics, es formulen de manera genèrica com a desfibril·ladors i s'utilitzarà l'acrònim DEA.
 • b) Personal competent: personal amb formació i capacitació suficient per a la utilització de DEA, segons el que estableix aquest Decret.
 • c) Persona intervinent: Persona que fa ús dun DEA fora de làmbit sanitari.
 • d) Entitat formadora acreditada: entitat amb personalitat jurídica o persona física que es dedica a la formació en les maniobres bàsiques de ressuscitació i en l'ús de DEA, que ostenti la preceptiva acreditació.
 • e) Personal instructor: persones que acreditin formació com a instructor avalada per societats científiques de reconegut prestigi. La formació com a instructor haurà d'estar actualitzada i acreditada d'acord amb les darreres recomanacions vigents del Comitè Internacional d'Enllaç en Ressuscitació (The International Liasion Committe on Resuscitation-ILCOR) i del Consell Europeu de Ressuscitació (European Resuscitation Council-ERC), d'ara endavant ILCOR- ERC.
 • f) Destinataris de la formació: qualsevol persona, treballador, professional o voluntari que en el desenvolupament de les seues tasques. es puguin trobar amb pacients en situació d'atur cardiorespiratori i ciutadans que vulguin adquirir competències en la pràctica de reanimació cardiopulmonar, suport vital bàsic (SVB) i maneig de DEA.

CAPÍTOL II

Instal·lació de desfibril·ladors

 

Article 4

Recomanacions i obligacions sobre instal·lació de desfibril·ladors

 

 1. El Departament competent en matèria de sanitat promourà la instal·lació de DEA, d'acord amb les indicacions o recomanacions dels organismes internacionals, als llocs on es concentri o transiti un nombre important de persones.
 2. En general, es recomana la instal·lació d'un DEA a tots aquells espais i establiments, públics o privats, on transitin o romanguin grans concentracions de persones.
 3. Sense perjudici de l'obligació d'instal·lació d'un DEA quan així ho estableixi una disposició legal, és obligatori que hi hagi un DEA als espais o llocs relacionats a l'annex V d'aquest Decret. El Departament responsable en matèria de sanitat podrà ampliar l'obligatorietat de la instal·lació de DEA fora de l'àmbit sanitari a altres llocs públics o privats mitjançant el desenvolupament normatiu corresponent, en aplicació del que disposa la disposició final segona d'aquest Decret.
 4. La instal·lació d'un o més DEA, ja sigui efectuada amb caràcter voluntari o obligatori, comportarà l'aplicació del que disposa aquest Decret en matèria de comunicació, dotació complementària i formació de personal habilitat per al seu ús.
 5. Així mateix, el Departament competent en matèria de sanitat ha de promoure els mecanismes de coordinació oportuns amb dispositius com ara protecció civil, bombers, cossos i forces de seguretat de l'Estat i altres que siguin necessaris per estendre la instal·lació i l'ús dels DEA.
 6. En cas d'emergència, si no hi ha personal entrenat disponible per a l'ús del DEA, qualsevol ciutadà podrà utilitzar qualsevol dispositiu de la xarxa de DEA, seguint les instruccions dels serveis d'emergències, amb independència de la ubicació i de la propietat o titularitat de els aparells.

 

Article 5

Requisits d'instal·lació de desfibril·ladors

 

 1. La instal·lació d'un DEA en un espai públic oa qualsevol entitat, empresa, establiment o servei, s'ajustarà al que preveu l'article 3 del Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, al Reial Decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, i també en el que preveu aquest Decret ia la resta de les normes que siguin aplicables.
 2. De forma prèvia a la posada en funcionament del DEA, les entitats públiques o privades o els particulars comunicaran la instal·lació i disponibilitat d'aquests dispositius, segons annex IA, davant del Departament competent en matèria de sanitat, presentant juntament amb la comunicació la documentació assenyalada a l'annex IB, relativa al manteniment correcte, bon estat d'ús i senyalització de l'aparell, que comptarà amb el material complementari requerit a l'annex IC d'aquest Decret i se'n garantirà la disponibilitat, durant l'horari d'activitat, almenys amb una persona competent per a lús de laparell, excepte que es tracti daparells ubicats a la via pública.
 3. Si la comunicació o documentació presentada no reuneixen els requisits que assenyala aquest article, es requerirà a linteressat perquè esmeni les deficiències detectades, amb indicació que, si així no ho fes, es tindrà per no comunicat i no serà inclòs en el mapa autonòmic d'ubicació de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari d'Aragó.
 4. En tot allò que no preveuen els apartats anteriors, cal atenir-se al que disposa l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

CAPÍTOL III

Obligacions i responsabilitats

 

Article 6

Responsabilitat del desfibril·lador

 

 1. La responsabilitat dels DEA recau sobre els titulars del centre, entitat, empresa, establiment, servei o emplaçament on se situïn, fins i tot en cas de rènting, lloguer o cessió dús dels aparells. Aquesta responsabilitat comprèn els aspectes recollits en aquest article i en el següent.
 2. Els responsables tenen l'obligació de garantir el manteniment, la conservació i l'estat de funcionament correcte dels aparells, de comunicar-ne la instal·lació i complir totes les altres obligacions establertes en aquest Decret.
 3. En cas d'aparells DEA ubicats a la via pública, els responsables no estaran obligats a disposar de persones capacitades per utilitzar-los. Tampoc estaran obligats a mantenir els aparells en permanent custòdia i vigilància, si bé adoptaran les mesures necessàries de protecció per evitar-ne el deteriorament o la manipulació, mantenint-los sempre en perfectes condicions d'ús.

 

Article 7

Obligacions dels responsables

 

1.Les entitats, empreses, establiments, serveis o espais, tant de titularitat pública com privada, que tinguin diversos DEA, tindran les obligacions següents:

a) Obligació de comunicació:

 • Comunicar al Departament competent en matèria de Sanitat la disponibilitat d'un o més DEA a les seves instal·lacions, espais o dependències.
 • Comunicar qualsevol variació respecte a la comunicació inicial, en matèria de baixes i altes daparells o canvi substancial dubicació.

b) Obligacions sobre les instal·lacions:

 • Ubicar el DEA en un lloc accessible i amb espai suficient per al seu ús.
 • Disposar de la dotació material mínima que determina el punt 1 de lannex IC daquest Decret.
 • Senyalitzar l'existència del DEA a les seves dependències en les condicions de senyalització que es recullen al punt 2 de l'annex IC d'aquest Decret.
 • Efectuar la revisió i el manteniment adequats dels aparells de què es disposi, seguint les instruccions del fabricant, de manera que el DEA i els seus accessoris es trobin en perfecte estat d'ús. Serà obligatori tenir un registre de control, format per part dels responsables del centre, entitat, empresa, establiment, servei o emplaçament o personal en qui es delegue, de la revisió mensual de l'estat de servei de l'aparell i de caducitat dels seus pegats, en funció dels indicadors de cada dispositiu. Aquest registre contindrà com a mínim: data de revisió, persona al càrrec i resultat de la mateixa.
 • Adoptar les mesures necessàries de protecció i conservació dels aparells, evitant-ne el deteriorament o la manipulació, mantenint-lo sempre en perfectes condicions d'ús.
 • Disposar d'un protocol d'actuació davant d'una emergència que garanteixi la connexió immediata i l'activació dels serveis d'emergències d'Aragó. Aquest protocol esquematitzat i plasmat en un algorisme es col·locarà en forma de cartell al costat del DEA, perquè sigui visible i serveixi de guia dactuació.

c) Obligacions de formació: Consistiran a formar i renovar la formació de les persones que hagin d'utilitzar els DEA de què disposen a través d'entitats formadores acreditades a Aragó en els terminis assenyalats als annexos II.A. i II.B. daquest Decret.

d) Obligacions de documentació i comunicació de les intervencions: L'ús del DEA comporta, en tot cas, l'obligació de comunicar-ho immediatament als serveis d'urgències i emergències d'Aragó, a fi de garantir la continuïtat assistencial i el seguiment mèdic de la persona afectada.

2. Les comunicacions s'han de practicar de manera telemàtica, a través de procediment electrònic, en els supòsits que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

 

CAPÍTOL IV

Formació i acreditació

 

Article 8

Personal competent per a l'ús de desfibril·ladors

 

 1. Qualsevol persona major de 16 anys que tingui els coneixements bàsics en reanimació cardiopulmonar, suport vital bàsic i ús de desfibril·ladors, d'acord amb allò establert en aquest Decret, podrà fer ús d'un DEA.
 2. En particular, es considera personal competent per a l'ús de DEA:
  a) Les persones en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia o Grau de Medicina, o de Diplomat Universitari en Infermeria o Grau dInfermeria, o de Formació professional de Tècnic en Emergències Sanitàries.
  b) Aquelles persones que acreditin alguna de les següents unitats de competència del catàleg nacional de qualificacions professionals:
  Unitat de Competència UC0070_2 (Prestar al pacient suport Vital Bàsic i suport al Suport Vital avançat).
  Unitat de Competència UC0361_2 (Prestar atenció sanitària inicial a múltiples víctimes).
  Unitat de Competència UC0272_2 (Assistir com a primer intervinent en situacions d'emergència).
  c) Les persones que puguin acreditar la superació del programa de formació bàsica en reanimació cardiopulmonar i ús de DEA i la seva renovació mitjançant la superació d'un programa de formació continuada, d'acord amb el que preveu l'article 10 apartat 4 d'aquest Decret .
  d) Es consideren, així mateix, competents per a l'ús de DEA les persones provinents d'altres comunitats autònomes o d'altres estats membres de la Unió Europea que acreditin la formació necessària per exercir funcions anàlogues al lloc de procedència, actualitzada i en vigor. Aquesta formació no pot ser inferior en continguts, habilitats i durada a la que regula aquest Decret.
  e) Aquelles persones que tinguin titulació que reculli en el seu currículum formatiu formació suficient en reanimació cardiopulmonar i desfibril·lació externa, podran ser considerats competents, si aquesta formació compleix els requisits mínims daquest Decret i així es reconeix mitjançant resolució del titular del Departament competent en sanitat . En aquesta resolució s'han d'incloure les condicions de la competència esmentada i la seva renovació.

 

Article 9

Requisits de formació per a ús de desfibril·ladors

 

 1. Els programes de formació, tant inicial com continuada, per a les persones que no disposin de la titulació referida a l'article 8.2 a) seran organitzats tant per entitats públiques com privades. El Govern d'Aragó fomentarà la realització d'aquests programes formatius per les unitats amb competències en matèria de formació del Departament competent en matèria de sanitat, pels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals i per les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social a l'àmbit territorial de Aragó.
 2. Les entitats o empreses formadores que vulguin impartir formació a Aragó s'han d'acreditar d'acord amb el procediment establert a l'article 11 d'aquest Decret i els cursos seran impartits per personal instructor amb acreditació vigent d'acord amb el que estableix l'apartat e) de l'article 3.
 3. El programa de formació bàsica inicial per a lús del DEA és el que sestableix a lannex II.A.
 4. El programa de formació continuada per a lús del DEA és el que sestableix a lannex II.B. Les persones que hagin superat els programes de formació bàsica han dactualitzar la seva formació amb la periodicitat establerta en el dit annex II.B.
 5. Tots dos programes de formació recolliran les recomanacions segons consens ILCOR.

 

Article 10

Obligacions de les entitats formadores acreditades

 

 1. Les entitats públiques o privades que imparteixin a la Comunitat Autònoma d'Aragó la formació regulada a l'article 9 d'aquest Decret han d'estar acreditades pel Departament competent en matèria de sanitat.
 2. Els continguts formatius que imparteixin les entitats formadores han d'incloure com a mínim els que figuren als programes docents de formació inicial i continuada inclosos als annexos II.A i II.B d'aquest Decret. La durada mínima d'ambdues formacions, la modalitat formativa i la ràtio màxima d'instructor/alumnes seran les establertes als esmentats annexos II.A i II.B.
 3. La dotació mínima de mitjans materials necessaris per a la docència amb què han de comptar les entitats formadores, tant per a la formació bàsica com per a la formació continuada, són els establerts a l'annex III.
 4. Les entitats formadores acreditades lliuraran el corresponent document, diploma, certificat o carnet acreditatiu de la superació del curs a les persones que hagin format. En aquest document o carnet s'especificarà la vigència de la formació, d'acord amb els criteris establerts en aquest Decret, i cal indicar que el curs ha estat impartit per una entitat acreditada pel Departament competent en matèria de sanitat, d'acord amb el programa formatiu establert a aquest efecte i identificada amb el número de registre que s'atorgui a la resolució d'acreditació com a entitat formadora.

 

Article 11

Procediment dacreditació de les entitats de formació

 

 1. De manera prèvia a la iniciació de l'activitat formadora, les entitats públiques o privades han de sol·licitar l'acreditació com a entitats formadores en reanimació cardiopulmonar i ús de DEA.
 2. Aquestes acreditacions seran atorgades pel Departament competent en matèria de sanitat.
 3. L'entitat interessada a impartir formació a la Comunitat Autònoma d'Aragó presentarà l'oportuna sol·licitud d'acreditació segons el model annex IV.A, adreçada al Departament competent en matèria de sanitat. L'imprès normalitzat de sol·licitud es podrà descarregar a la seu corporativa electrònica del Departament esmentat.
 4. Amb la sol·licitud, signada per la persona que tingui la representació legal de lentitat, sacompanyarà la documentació acreditativa que es relaciona a lannex IV.B: La presentació serà preferentment en format digital. En tot cas aquesta documentació inclourà:
  a) Titularitat: personalitat física o jurídica de lentitat.
  b) Instal·lacions, siguin pròpies o no.
  c) Programa de formació.
  d) Personal instructor.
  e) Coordinador de formació.
  f) Relació de material necessari per a la docència d'acord amb el material mínim exigit que apareix a l'annex III.
 5. Si la sol·licitud o documentació presentada no reuneixen els requisits que assenyala aquest article, es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmeni la falta i acompanyi, si escau, els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fes, se'l tindrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos a l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 6. En tot cas, les entitats formadores acreditades seran responsables de la veracitat de les dades i documents aportats al tràmit, així com del compliment dels programes formatius durant la realització dels cursos de formació que imparteixin, ajustant-se al que estableixen els annexos II. A. i II.B.

 

Article 12

Resolució de l'acreditació

 

 1. Examinada la sol·licitud i la documentació justificativa presentada i demanades les dades i informació complementàries que s'estimin necessàries, el titular del Departament competent en matèria de sanitat dictarà la corresponent resolució. La resolució es notificarà a l'interessat de conformitat amb el que preveuen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 2. El termini per resoldre i notificar aquestes sol·licituds serà de sis mesos. Transcorregut aquest termini sense que shagi dictat i notificat lacte de resolució, sentendrà estimada la sol· licitud dacreditació per silenci administratiu.
 3. L'acreditació concedida tindrà validesa i eficàcia a tot l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma d'Aragó.

 

Article 13

Vigència i renovació de l'acreditació

 

 1. La vigència de lacreditació de les entitats de formació serà de tres anys, comptats a partir de la data en què es dicta la resolució dacreditació.
 2. Un mes abans de l'expiració del termini de vigència de l'acreditació, els interessats en poden sol·licitar la renovació, segons el model normalitzat que figura a l'annex IV.A. En cas que es mantinguin les condicions que van motivar lacreditació, sha daportar juntament amb la sol· licitud una declaració responsable on es faci constar que aquelles es mantenen. En cas que s'hagi produït algun canvi o modificació respecte a la titularitat, les instal·lacions, els recursos materials o els instructors (altes i/o baixes), s'ha de presentar la documentació que acrediti aquestes modificacions. Tot això sense perjudici de les facultats dinspecció i comprovació que corresponen a lAdministració sanitària.
 3. Al mes dhaver superat el termini de vigència de tres anys sense que lentitat hagi sol·licitat la renovació de lacreditació, es donarà de baixa definitivament, per la qual cosa en el cas de sol·licitar lacreditació haurà diniciar-se un procediment nou de tramitació. En el cas de la renovació, aquesta es produirà aportant la documentació referida al punt 2 de l'annex IV.B.
 4. En cas que alguna entitat formadora, durant el període de vigència de l'acreditació, vulgueu modificar substancialment els continguts formatius, el format o la durada dels programes amb què va obtenir l'acreditació, ho ha de comunicar al Departament competent en matèria de sanitat, que podrà acceptar o no les modificacions en virtut del compliment de les exigències mínimes daquest Decret.

 

Article 14

Revocació

 

 1. En els termes previstos a l'article 109.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà revocar l'acreditació administrativa, amb la instrucció prèvia del procediment oportú amb audiència a l'interessat. La revocació serà acordada pel titular del Departament competent en matèria de sanitat.
 2. Constitueixen causes de revocació de l'acreditació les següents:
  a) Incompliment de les condicions o continguts que van motivar la concessió a lentitat per a la realització dels cursos de formació.
  b) Les deficiències o els incompliments de la normativa aplicable posats de manifest durant l'exercici de les facultats de supervisió i control per part de l'Administració.

 

Article 15

Recursos

 

Contra les resolucions dictades pel titular del Departament competent en matèria de sanitat es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes o ser impugnades directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39 /2015, d1 doctubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

CAPÍTOL V

Inscripció i registre al càmping

 

Article 16

Registre de desfibril·ladors ubicats fora de l'àmbit sanitari

 

 1. Es crearà en el termini especificat a la disposició final primera el registre de desfibril·ladors ubicats fora de l'àmbit sanitari que tindrà caràcter públic.
 2. La inscripció al registre és obligatòria i prèvia a l'inici de l'ús dels DEA i contindrà les dades següents:
  a) Denominació de l'entitat, l'empresa, l'establiment, el servei o l'espai públic que disposi de DEA.
  b) Nom i NIF de la persona física o jurídica titular. En el cas de persones jurídiques, nom i DNI de qui ostenti la representació legal.
 3. c) Adreça completa de lentitat, empresa, establiment o servei.
 4. d) Adreça completa de la ubicació dels DEA que en permeti la fàcil localització. En cas de vehicles de transport no sanitari i unitats mòbils, s'ha d'indicar, com a domicili, la base on s'ubica de forma habitual, especificant a més la unitat mòbil o vehicle on es troba el DEA. Queden exclosos de laplicació daquest Decret els vehicles de transport sanitari (assistencials i no assistencials) que es regiran per la seva normativa específica.
  e) Horari dobertura i/o de disponibilitat dels DEA.
  f) Marca, model i número de sèrie dels DEA i nom del fabricant o distribuïdor.
 5. S'haurà de comunicar al Departament competent en matèria de sanitat qualsevol modificació de les dades inscrites, en el termini d'un mes des que es produeixi la modificació.
 6. Cal sol·licitar la cancel·lació de la inscripció en cas que el DEA deixi d'estar disponible.
 7. La responsabilitat per l'incompliment de les obligacions que preveuen els apartats anteriors correspon al titular de l'entitat, l'empresa, l'establiment o el servei que disposi del DEA, d'acord amb el que estableixen els articles 6 i 7 d'aquest Decret.

 

Article 17

Mapa autonòmic d'ubicació de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari d'Aragó

 

 1. El mapa autonòmic d'ubicació de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari d'Aragó estarà accessible a la seu corporativa electrònica del Servei Aragonès de Salut i contindrà, almenys, la informació següent:
  a) Recomanacions genèriques adreçades al públic en general.
  b) Normativa vigent daplicació.
  c) Llistat d'entitats formadores acreditades que poden exercir la seva activitat formativa a tot el territori de la comunitat autònoma. S'indicarà la data de la darrera actualització.
  d) Llistat d'ubicació de desfibril·ladors. S'indicarà la data de la darrera actualització.
  e) Els dos llistats anteriors seran renovats cada dos mesos.
 2. Els llistats d'entitats formadores acreditades es confeccionaran a partir de les dades obrants en el registre corresponent i contindran, com a dades mínimes, les següents:
  a) Denominació comercial de lentitat.
  b) Domicili i telèfon de contacte.
  c) Número de registre d'acreditació.
  d) Data dacreditació o de renovació de lacreditació.
  e) Data de vigència de lacreditació.
 3. Els llistats d'ubicació de desfibril·ladors es confeccionaran a partir de les dades obrants al corresponent Registre i contindran com a dades mínimes les següents:
  a) Denominació de lentitat titular.
  b) Domicili complet.
  c) Nombre de DEA disponibles.
  d) Segons escaigui, informació addicional sobre ubicació, accessos, horari de disponibilitat i altres aspectes que es considerin de rellevància per facilitar la localització de cadascun dels DEA.
  e) En cas de vehicles de transport no sanitari i unitats mòbils, s'ha d'indicar, com a domicili, la base on s'ubica de forma habitual, especificant a més la unitat mòbil o vehicle on es troba el DEA.
 4. Els llistats dubicació estaran ordenats alfabèticament per localitats i, dins de cada localitat, pel nom del titular dels DEA.
 5. En cap dels llistats inclosos al mapa apareixeran dades de caràcter personal, en els termes previstos per la legislació vigent en aquesta matèria.

 

Article 18

Registre d'entitats formadores acreditades a Aragó per impartir formació sobre l'ús de desfibril·ladors automatitzats.

 

 1. Es crearà en el termini previst a la disposició addicional primera el registre d'entitats formadores acreditades a Aragó.
 2. Aquest registre contindrà com a mínim les dades següents:
  a) Titularitat de l'entitat pública o privada, identificada, si és persona física, mitjançant nom i dos cognoms i, si és persona jurídica, pel nom complet de la societat, la institució o l'administració.
  b) Denominació comercial de lentitat, si nhi ha.
  c) DNI del titular i, en cas de persones jurídiques, també el NIF de lentitat.
  d) Domicili a efectes de notificació i telèfon de contacte.
  e) Dades sobre la titulació del responsable de la formació i del personal instructor.
  f) Data dacreditació.
  g) Data de renovació de lacreditació.

 

Article 19

Accés als registres

 

Les dades essencials d'interès públic que es continguin, tant el registre de desfibril·ladors ubicats fora de l'àmbit sanitari com al registre d'entitats formadores acreditades, es trobaran accessibles a la seu corporativa electrònica del Servei Aragonès de Salut.

L'accés als registres esmentats se sol·licitarà per escrit i estarà sotmès a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

 

Article 20

Supervisió i control

 

 1. El Departament competent en matèria de sanitat podrà supervisar les entitats de formació acreditades i les instal·lacions que disposin d'un o diversos DEA, a fi de comprovar-ne l'adequació a les disposicions contingudes en aquest Decret. Així mateix, podrà en tot moment sol·licitar als instructors l'entitat i el programa formatiu que els acredita i la seva actualització.
 2. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada de les declaracions responsables presentades, amb audiència prèvia de la persona interessada, comportarà deixar sense efecte el tràmit i impedirà continuar en l'exercici de l'activitat des del moment en què es tingui constància d'això, sense perjudici de l'inici de les actuacions pertinents i l'exigència de les responsabilitats previstes a la legislació vigent. En el cas d'activitats sotmeses a règim d'acreditació prèvia, la constatació posterior de l'incompliment dels requisits necessaris per atorgar-lo pot comportar la revocació de l'acreditació, després del procediment corresponent, segons l'article 14 d'aquest Decret.
 3. La responsabilitat i les sancions que siguin procedents pels incompliments del que disposa aquest Decret s'exigeix ​​de conformitat amb el que preveu la Llei 6/2002, de 15 d'abril, de Salut d'Aragó, Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, Llei 16/2006, de 28 de desembre, de protecció i defensa dels consumidors i usuaris d'Aragó, i altres disposicions que siguin aplicables.

 

Disposició addicional primera

Tramitació i gestió electrònica

 

Els òrgans competents per al desenvolupament i la implementació dels serveis i tràmits regulats en aquest Decret han d'impulsar-ne la tramitació per mitjans telemàtics, d'acord amb el que estableix la política de gestió i arxiu de documents electrònics de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó i dels seus organismes públics, aprovada pel Decret 38/2016, de 5 d'abril, del Govern d'Aragó.

 

Disposició addicional segona

Inscripció d'ofici als nous registres

 

Les persones, entitats, empreses, establiments o serveis inscrits en qualsevol dels registres creats per Decret 229/2006, de 21 de novembre, que es relacionen a continuació s'inscriuran d'ofici al registre que correspongui dels que preveu aquest Decret:

 

 1. Registre de les entitats formadores acreditades.
 2. Registre d'ubicació dels desfibril·ladors externs per a ús per personal no mèdic ni d'infermeria.
 3. Registre de desfibril·ladors ubicats fora de l'àmbit sanitari.

 

Disposició addicional tercera

Desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari dependents dels Ministeris de Defensa i Interior

 

Els centres, unitats i serveis no sanitaris de la xarxa militar, Guàrdia Civil, Policia Nacional i institucions penitenciàries, dependents dels Ministeris de Defensa i Interior, ubicats al territori de la Comunitat Autònoma d'Aragó, que assumeixin amb identitat pròpia les competències de formació previstes en aquest Decret, podran comunicar la disponibilitat de desfibril·ladors al Departament competent en matèria de sanitat per ser incorporats al mapa autonòmic, segons els articles 7 i 8 d'aquest Decret.

 

Disposició addicional quarta

Termes de gènere

 

En els casos en què aquest Decret utilitza substantius de gènere gramatical masculí per referir-se a persones, càrrecs o llocs, cal entendre que es fa per economia de l'expressió, i que s'utilitza de forma genèrica amb independència del sexe de les persones al·ludides o de els titulars dels càrrecs o llocs esmentats, amb estricta igualtat quant a efectes jurídics.

 

Disposició transitòria primera

Acreditacions atorgades a l'empara del Decret 229/2006, de 21 de novembre

 

Les acreditacions com a entitat formadora per a l'ús de DEA atorgades a l'empara del Decret 229/2006, de 21 de novembre, mantindran la vigència sense perjudici del que assenyala l'article 12. No obstant això, s'atorga un termini de dotze mesos perquè les entitats formadores ja acreditades s'adeqüin al que estableix aquest Decret quant a requisits d'instal·lacions, material i programa docent.

 

Disposició transitòria segona

Període d'adaptació per a entitats obligades a instal·lar desfibril·ladors

 

En el termini de sis mesos, comptadors des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, les entitats afectades per l'obligatorietat d'instal·lació de desfibril·ladors prevista a l'annex V disposaran d'un termini de sis mesos per efectuar aquesta instal·lació.

 

Disposició derogatòria

Derogació normativa

 

Queden derogats el Decret 229/2006, de 21 de novembre, i el Decret 54/2008, d'1 d'abril, del Govern d'Aragó, pel qual es procedeix a modificar-lo parcialment.

 

Disposició final primera

Creació de registres

 

En el termini de tres mesos des de lentrada en vigor daquest Decret shauran de crear el registre de desfibril·ladors ubicats fora de làmbit sanitari i el registre dentitats formadores acreditades.

 

Disposició final segona

Modificació de programes i recursos

 

El contingut dels annexos daquest Decret podrà modificar-se mitjançant Ordre del Departament competent en matèria de Sanitat.

 

Disposició final tercera

Facultat de desenvolupament

 

Es faculta el conseller del Departament responsable en matèria de Sanitat per dictar-les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació del que disposa aquest Decret.

 

Disposició final quarta

Entrada en vigor

 

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial d'Aragó.

 

Saragossa, 12 de febrer de 2019.

 

El president del Govern d'Aragó,

JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS

 

La Consellera de Sanitat,

PILAR VENTURA CONTRERES

 

Descarrega aquí la normativa sobre desfibril·ladors DEA DESA a Aragó

 

Som instal·ladors de desfibril·ladors i punts de rescat cardíac

 

Neosalus Aragón realitzem instal·lacions de desfibril·ladors DEA, realitzem el manteniment d'equips i formació a SVB i ús del desfibril·lador amb què complir amb la normativa de desfibril·ladors externs semiautomàtics, serveis de cardioprotecció integral a Aragó. Contacta amb nosaltres a Aragó per a qualsevol instal·lació, manteniment o reparació d'equips DEA que puguis necessitar, a instal·lacions som certificadors d'espais cardioprotegits a Aragó.